Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem är förälder? - En studie av regleringen kring faderskap

Jeansson, Mikaela LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att utreda den svenska faderskapspresumtionen, som innebär att en gift man automatiskt blir juridisk far till barn födda av hans maka. Detta görs utifrån ett barnrättsperspektiv, vilket innebär att regleringen studeras i relation till principen om barnets bästa så som den kommer till uttryck i svensk rätt och barnkonventionen. Ämnet är högaktuellt i dagens samhälle, där barn får allt fler egna rättigheter, användningen av assisterad befruktning ökar och kärnfamiljen har gett vika för familjer med ensamstående föräldrar, bonusföräldrar eller samkönade föräldrar.

Faderskapspresumtionen innebär att barnet tilldelas en juridisk far som har ett försörjningsansvar gentemot barnet. Utöver detta vårdar och... (More)
Syftet med denna uppsats är att utreda den svenska faderskapspresumtionen, som innebär att en gift man automatiskt blir juridisk far till barn födda av hans maka. Detta görs utifrån ett barnrättsperspektiv, vilket innebär att regleringen studeras i relation till principen om barnets bästa så som den kommer till uttryck i svensk rätt och barnkonventionen. Ämnet är högaktuellt i dagens samhälle, där barn får allt fler egna rättigheter, användningen av assisterad befruktning ökar och kärnfamiljen har gett vika för familjer med ensamstående föräldrar, bonusföräldrar eller samkönade föräldrar.

Faderskapspresumtionen innebär att barnet tilldelas en juridisk far som har ett försörjningsansvar gentemot barnet. Utöver detta vårdar och uppfostrar mannen förhoppningsvis barnet. Detta är förenligt med barnets bästa. Däremot uppstår problem då faderskapspresumtionen kan hamna i konflikt med barnets rätt att veta sitt ursprung. I denna avvägning har jag nått slutsatsen att barnets ekonomiska och sociala behov ska ges företräde framför barnets intresse av kunskap om de biologiska föräldrarna. Därför anser jag inte att faderskapspresumtionen ska avskaffas.

Däremot borde faderskapspresumtionen utvidgas till att även omfatta sambos samt samkönade gifta par. Jag har funnit att det är förenligt med barnets bästa att ha två föräldrar som kan tillgodose dess behov av försörjning, omvårdnad, uppfostran och trygghet. Om dessa föräldrar är ogifta eller samkönade är ovidkommande. Därför bör faderskapspresumtionen utökas till att även omfatta sambos samt samkönade par som skaffar barn genom assisterad befruktning. (Less)
Abstract
The purpose of this thesis is to investigate the Swedish presumption of paternity, which means that a married man automatically becomes legal father of children born by his spouse. This is done from a children’s rights perspective, which means that the presumption of paternity is examined in relation to the principle of the best interests of the child as it is expressed in Swedish law and the Convention on the Rights of the Child. The subject is highly topical in today's society, where children are getting more and more own rights, the use of assisted fertilization increases and the nuclear family has given way to families with single parents, step-parents or same sex parents.

The presumption of paternity results in the child being... (More)
The purpose of this thesis is to investigate the Swedish presumption of paternity, which means that a married man automatically becomes legal father of children born by his spouse. This is done from a children’s rights perspective, which means that the presumption of paternity is examined in relation to the principle of the best interests of the child as it is expressed in Swedish law and the Convention on the Rights of the Child. The subject is highly topical in today's society, where children are getting more and more own rights, the use of assisted fertilization increases and the nuclear family has given way to families with single parents, step-parents or same sex parents.

The presumption of paternity results in the child being assigned a legal father who has a financial responsibility towards the child. Hopefully the man also cares for and raises the child. This is consistent with the best interests of the child. However, the presumption of paternity may conflict with the child’s right to know its origin. In this consideration, I have come to the conclusion that the child's economic and social needs should be given priority over the child's interest in knowledge of the biological parents. Hence the presumption of paternity should not be abolished.

However, the presumption of paternity only comprises heterosexual married couples and not cohabiting relationships or homosexual married couples. Thus, the question arises if the presumption of paternity should be expanded. I have found that it is consistent with the best interests of the child to have two parents who can meet the child’s economic, social and psychological needs. It is irrelevant if these parents are unmarried or of the same sex. Therefore, the presumption of paternity should be extended to include cohabiting relationships as well as same sex couples who have children through assisted conception. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeansson, Mikaela LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Familjerätt, faderskap, barnets bästa, faderskapspresumtionen
language
Swedish
id
8907984
date added to LUP
2017-06-29 10:44:25
date last changed
2017-06-29 10:44:25
@misc{8907984,
 abstract   = {{The purpose of this thesis is to investigate the Swedish presumption of paternity, which means that a married man automatically becomes legal father of children born by his spouse. This is done from a children’s rights perspective, which means that the presumption of paternity is examined in relation to the principle of the best interests of the child as it is expressed in Swedish law and the Convention on the Rights of the Child. The subject is highly topical in today's society, where children are getting more and more own rights, the use of assisted fertilization increases and the nuclear family has given way to families with single parents, step-parents or same sex parents.

The presumption of paternity results in the child being assigned a legal father who has a financial responsibility towards the child. Hopefully the man also cares for and raises the child. This is consistent with the best interests of the child. However, the presumption of paternity may conflict with the child’s right to know its origin. In this consideration, I have come to the conclusion that the child's economic and social needs should be given priority over the child's interest in knowledge of the biological parents. Hence the presumption of paternity should not be abolished. 

However, the presumption of paternity only comprises heterosexual married couples and not cohabiting relationships or homosexual married couples. Thus, the question arises if the presumption of paternity should be expanded. I have found that it is consistent with the best interests of the child to have two parents who can meet the child’s economic, social and psychological needs. It is irrelevant if these parents are unmarried or of the same sex. Therefore, the presumption of paternity should be extended to include cohabiting relationships as well as same sex couples who have children through assisted conception.}},
 author    = {{Jeansson, Mikaela}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem är förälder? - En studie av regleringen kring faderskap}},
 year     = {{2017}},
}