Advanced

Vård eller förvaring? - Om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning

Pejic, Marija LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning infördes som påföljd för psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt 1992 och har sedan dess kritiserats mycket av både läkare och jurister. Uppsatsens syfte är att redogöra för regleringen kring den särskilda utskrivningsprövningen, samt att granska den i förhållande till rättssäkerhet och etiska riktlinjer inom psykiatrin.

Den som döms till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning skrivs ut av chefsöverläkaren när förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte längre föreligger. Vårdas lagöverträdaren däremot med särskild utskrivningsprövning prövas frågan om utskrivning av förvaltningsdomstol. Den särskilda utskrivningsprövningen syftar till att stärka... (More)
Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning infördes som påföljd för psykiskt störda lagöverträdare i svensk rätt 1992 och har sedan dess kritiserats mycket av både läkare och jurister. Uppsatsens syfte är att redogöra för regleringen kring den särskilda utskrivningsprövningen, samt att granska den i förhållande till rättssäkerhet och etiska riktlinjer inom psykiatrin.

Den som döms till rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning skrivs ut av chefsöverläkaren när förutsättningar för rättspsykiatrisk vård inte längre föreligger. Vårdas lagöverträdaren däremot med särskild utskrivningsprövning prövas frågan om utskrivning av förvaltningsdomstol. Den särskilda utskrivningsprövningen syftar till att stärka samhällsskyddet genom att återfallsrisken beaktas tillsammans med vårdbehovet vid utskrivningen. På så sätt kan de som bedöms vara benägna att återfalla i allvarlig brottslighet kvarhållas inom vården, även om något vårdbehov inte föreligger i medicinsk mening.

Läkare upplever att den särskilda utskrivningsprövningen vållar etiska problem inom vården och även många jurister anser att regleringen bör ändras. Att hålla kvar personer i vård trots att de saknar vårdbehov står i strid med etiska riktlinjer för psykiatriker, främst Hawaiideklarationen som stadgar att psykiatriska metoder ej får användas i frånvaro av psykisk störning. Huruvida regleringen är rättssäker för den enskilde kan också diskuteras. Riskbedömningen som görs vid utskrivningen är inte förutsebar utan framstår som godtycklig. En lagstiftning som innebär att personer utan vårdbehov kan tvångsvårdas på livstid är inte rättssäker. Uppsatsen understödjer därmed den kritik som framförts mot den särskilda utskrivningsprövningen. (Less)
Abstract
Forensic psychiatric care with special discharge review was introduced as a penalty for mentally disturbed offenders in Swedish law in 1992 and has since been criticized by both doctors and lawyers. The purpose of the essay is to describe the regulation regarding the special discharge review, and to review it relative to the rule of law and ethical guidelines in psychiatry.

Those who are sentenced to forensic psychiatric care without special discharge review are discharged by a senior psychiatrist when the need for psychiatric treatment no longer exists. However, if the offender is charged with special discharge review, the issue of discharge is to be investigated in an administrative court. The special discharge review aims to... (More)
Forensic psychiatric care with special discharge review was introduced as a penalty for mentally disturbed offenders in Swedish law in 1992 and has since been criticized by both doctors and lawyers. The purpose of the essay is to describe the regulation regarding the special discharge review, and to review it relative to the rule of law and ethical guidelines in psychiatry.

Those who are sentenced to forensic psychiatric care without special discharge review are discharged by a senior psychiatrist when the need for psychiatric treatment no longer exists. However, if the offender is charged with special discharge review, the issue of discharge is to be investigated in an administrative court. The special discharge review aims to strengthen the civil protection by considering the risk of relapse together with the need for psychiatric treatment at the time of the discharge. This way, those who are expected to relapse in severe crime may be detained within care, even if there is no medical need.

Doctors perceive that the special discharge review causes ethical problems in health care and many lawyers believe that the regulation should be changed as well. Keeping people in care, despite lack of need for psychiatric treatment, is in violation of ethical guidelines for psychiatrists, mainly the Declaration of Hawaii, which states that psychiatric methods should not be used in absence of mental disorders. Whether the regulation is legally secure is another question up for discussion. The assessment of the risk of relapse done at the time of the discharge is not foreseeable but appears as arbitrary. A legislation that allows people without need for psychiatric treatment to be compulsory treated for life does not meet the rule of law. The essay thus underlines the criticism made against the special discharge review. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pejic, Marija LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, förvaltningsrätt, rättspsykiatrisk vård, särskild utskrivningsprövning
language
Swedish
id
8907994
date added to LUP
2017-06-29 10:44:13
date last changed
2017-06-29 10:44:13
@misc{8907994,
 abstract   = {Forensic psychiatric care with special discharge review was introduced as a penalty for mentally disturbed offenders in Swedish law in 1992 and has since been criticized by both doctors and lawyers. The purpose of the essay is to describe the regulation regarding the special discharge review, and to review it relative to the rule of law and ethical guidelines in psychiatry.

Those who are sentenced to forensic psychiatric care without special discharge review are discharged by a senior psychiatrist when the need for psychiatric treatment no longer exists. However, if the offender is charged with special discharge review, the issue of discharge is to be investigated in an administrative court. The special discharge review aims to strengthen the civil protection by considering the risk of relapse together with the need for psychiatric treatment at the time of the discharge. This way, those who are expected to relapse in severe crime may be detained within care, even if there is no medical need.

Doctors perceive that the special discharge review causes ethical problems in health care and many lawyers believe that the regulation should be changed as well. Keeping people in care, despite lack of need for psychiatric treatment, is in violation of ethical guidelines for psychiatrists, mainly the Declaration of Hawaii, which states that psychiatric methods should not be used in absence of mental disorders. Whether the regulation is legally secure is another question up for discussion. The assessment of the risk of relapse done at the time of the discharge is not foreseeable but appears as arbitrary. A legislation that allows people without need for psychiatric treatment to be compulsory treated for life does not meet the rule of law. The essay thus underlines the criticism made against the special discharge review.},
 author    = {Pejic, Marija},
 keyword   = {straffrätt,förvaltningsrätt,rättspsykiatrisk vård,särskild utskrivningsprövning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vård eller förvaring? - Om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning},
 year     = {2017},
}