Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan anonyma vittnesmål tillåtas på ett rättssäkert sätt?

Ekman, Fredrika LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Att vittnen tystas genom hot eller våld är ett uppmärksammat problem. Ett antal nordiska länder har, för att komma till rätta med detta, valt att tillåta anonyma vittnesmål under vissa förutsättningar. Frågan är om detta är förenligt med kontradiktionsprincipen som regleras indirekt i rättegångsbalken och som är ett grundläggande element i art. 6 EKMR om rätt till rättvis rättegång. En part ska ha kännedom om alla omständigheter som ligger till grund för en dom och ges tillfälle att bemöta dessa. I artikel 6.3(d) stadgas en rätt att förhöra vittnen som åberopas, bland annat för att kunna påvisa svagheter i vittnesmålet.

Genom en rättsdogmatisk metod redogör uppsatsen för olika former av anonyma vittnesmål i ljuset av rättegångsbalken... (More)
Att vittnen tystas genom hot eller våld är ett uppmärksammat problem. Ett antal nordiska länder har, för att komma till rätta med detta, valt att tillåta anonyma vittnesmål under vissa förutsättningar. Frågan är om detta är förenligt med kontradiktionsprincipen som regleras indirekt i rättegångsbalken och som är ett grundläggande element i art. 6 EKMR om rätt till rättvis rättegång. En part ska ha kännedom om alla omständigheter som ligger till grund för en dom och ges tillfälle att bemöta dessa. I artikel 6.3(d) stadgas en rätt att förhöra vittnen som åberopas, bland annat för att kunna påvisa svagheter i vittnesmålet.

Genom en rättsdogmatisk metod redogör uppsatsen för olika former av anonyma vittnesmål i ljuset av rättegångsbalken och EKMR samt diskuterar huruvida anonyma vittnesmål bör tillåtas. I svensk rätt råder allmän vittnesplikt och ett förbud mot anonyma vittnesmål. Hovrättspraxis visar ändock att anonyma vittnesmål förekommer i praktiken trots förbudet. Europadomstolen och Europarådet har fastslagit att anonyma vittnesmål inte nödvändigtvis strider mot art. 6 i EKMR, förutsatt att rättssäkerheten garanteras genom tillräckliga motåtgärder.

Efter beaktande av den tilltalades, vittnets och statens motstående intressen är slutsatsen att vittnesmål, där någon med känd identitet förmedlar ett anonymt vittnes uppgifter innebär en alltför stor inskränkning för den tilltalade. Däremot är det möjligt att utforma en lagstiftning som på ett tillfredsställande sätt upprätthåller rättvis rättegång vid anonyma vittnesmål direkt i domstol och genom hänvisning till anonymt vittnesmål upptaget under förundersökning. Såväl domstolen som den tilltalade, har genom dessa förfaranden, goda förutsättningar att skapa sig en bild av vittnet, samtidigt som rätten med kännedom om identitet kan ifrågasätta bakomliggande motiv. (Less)
Abstract (Swedish)
It is a widely recognised problem that witnesses are silenced by threat or violence. A number of Nordic countries have therefore chosen to allow anonymous testimony under certain circumstances. The question is if permitting anonymous witnesses are compatible with the principle of the defence, which is governed by the Code of Judicial Procedure and article 6 ECHR that provides right to fair trial. A party should be aware of all circumstances on which a judgement is based and to have an opportunity to respond. Article 6.3(d) provides the right to hear witnesses, in particular to prove weaknesses in the testimony.

The purpose of this essay is to describe different forms of anonymous testimony according to the Code of Judicial Procedure and... (More)
It is a widely recognised problem that witnesses are silenced by threat or violence. A number of Nordic countries have therefore chosen to allow anonymous testimony under certain circumstances. The question is if permitting anonymous witnesses are compatible with the principle of the defence, which is governed by the Code of Judicial Procedure and article 6 ECHR that provides right to fair trial. A party should be aware of all circumstances on which a judgement is based and to have an opportunity to respond. Article 6.3(d) provides the right to hear witnesses, in particular to prove weaknesses in the testimony.

The purpose of this essay is to describe different forms of anonymous testimony according to the Code of Judicial Procedure and ECHR, as well as discuss whether anonymous testimonies should be allowed. Swedish law provide a duty to testify and prohibits anonymous witnesses. However, cases in the Court of appeal shows that anonymous testimony may occur in practice, despite the prohibition. The European Court of Human Rights and the Council of Europe have stated that anonymous testimony is not contrary to article 6 of the ECHR on the right to fair trial, if sufficient countermeasures are taken.

Considering the accused’s, witnesses’ and the government’s conflicting interests, the conclusion of this essay is that witnesses with a known identity who transmits information from an anonymous witness would be an unacceptable restriction for the defendant. However, it would be possible to formulate a legislation that satisfactorily maintains fair trial if an anonymous witness gives evidence directly in court or by referring to anonymous testimony taken during the preliminary investigation. Such a procedure would enable the Court and the defending part to acquire an impression of the witness. The Court is, at the same time, given an opportunity to question the witness motives, based on identity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Fredrika LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Anonyma vittnesmål, straffrätt, processrätt
language
Swedish
id
8908012
date added to LUP
2017-06-29 10:43:45
date last changed
2017-06-29 10:43:45
@misc{8908012,
 abstract   = {{It is a widely recognised problem that witnesses are silenced by threat or violence. A number of Nordic countries have therefore chosen to allow anonymous testimony under certain circumstances. The question is if permitting anonymous witnesses are compatible with the principle of the defence, which is governed by the Code of Judicial Procedure and article 6 ECHR that provides right to fair trial. A party should be aware of all circumstances on which a judgement is based and to have an opportunity to respond. Article 6.3(d) provides the right to hear witnesses, in particular to prove weaknesses in the testimony.

The purpose of this essay is to describe different forms of anonymous testimony according to the Code of Judicial Procedure and ECHR, as well as discuss whether anonymous testimonies should be allowed. Swedish law provide a duty to testify and prohibits anonymous witnesses. However, cases in the Court of appeal shows that anonymous testimony may occur in practice, despite the prohibition. The European Court of Human Rights and the Council of Europe have stated that anonymous testimony is not contrary to article 6 of the ECHR on the right to fair trial, if sufficient countermeasures are taken.

Considering the accused’s, witnesses’ and the government’s conflicting interests, the conclusion of this essay is that witnesses with a known identity who transmits information from an anonymous witness would be an unacceptable restriction for the defendant. However, it would be possible to formulate a legislation that satisfactorily maintains fair trial if an anonymous witness gives evidence directly in court or by referring to anonymous testimony taken during the preliminary investigation. Such a procedure would enable the Court and the defending part to acquire an impression of the witness. The Court is, at the same time, given an opportunity to question the witness motives, based on identity.}},
 author    = {{Ekman, Fredrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan anonyma vittnesmål tillåtas på ett rättssäkert sätt?}},
 year     = {{2017}},
}