Advanced

Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10

Lindén, Frida LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. Om paret genomgår inseminationen i privat regi måste de istället ansöka om närståendeadoption för den kvinna som inte föder barnet. Regleringen av samkönade par skiljer sig från den som gäller för olikkönade par – de slipper nämligen adoptionsprocessen.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka antaganden, förutsättningar, normer och värderingar kring kön, sexualitet och... (More)
Homosexuella par fick möjlighet till juridiskt föräldraskap 2003 som en följd av den statliga utredningen SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer. När ett kvinnligt samkönat par genomgår en insemination inom den svenska offentligt finansierade sjukvården kan föräldraskapet för den kvinna som inte föder barnet fastställas genom dom eller bekräftelse. Om paret genomgår inseminationen i privat regi måste de istället ansöka om närståendeadoption för den kvinna som inte föder barnet. Regleringen av samkönade par skiljer sig från den som gäller för olikkönade par – de slipper nämligen adoptionsprocessen.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka antaganden, förutsättningar, normer och värderingar kring kön, sexualitet och föräldraskap som uttrycks i SOU 2001:10. Fokus har legat på närståendeadoption för kvinnliga samkönade par. Utifrån ett queerteoretiskt perspektiv har jag genomfört en analys där jag har utgått ifrån förslaget till reglering av närståendeadoption som lades fram i utredningen. Utifrån lösningsförslaget har jag identifierat att det problem som utredningen såg var att homosexuella familjer inte var tillräckligt lika det heterosexuella kärnfamiljsidealet.

Jag har vidare kunnat konstatera att det mest önskvärda föräldraskapet, enligt SOU 2001:10, är det tvåsamma, heterosexuella. Detta grundar sig på föreställningar om att män och kvinnor ska komplettera varandra i föräldraskapet och att förebilder av olika kön är en förutsättning för att barn ska utveckla en stabil och förutsägbar könsidentitet och en heterosexuell läggning. Det idealiska är om föräldrar och barn har ett biologiskt släktskapsband men i brist på detta är det viktigt att barnet får tillgång till vetskap om sitt genetiska ursprung. Utredningens diskurser kring kön, sexualitet, tvåsamhet, biologi och föräldraskap omöjliggör lagförslag som inte syftar till att ge barnet dessa förutsättningar. (Less)
Abstract
Homosexual couples in Sweden have had access to legal parenthood since 2003, as a result of SOU 2001:10 Barn i homosexuella relationer (Swedish Government Official Reports series 2001:10 Children in homosexual relationships). When a female same-sex couple undergo insemination at a state-run facility, the parenthood of the woman not carrying the child can be settled through a court judgement or through acknowledgement of parenthood by the woman. If the couple undergo private insemination, they must apply for adoption for the woman not carrying the child. The regulation of same-sex couples differs from that of different-sex ones, for whom no adoption is necessary.

The purpose of this thesis has been to examine what presuppositions,... (More)
Homosexual couples in Sweden have had access to legal parenthood since 2003, as a result of SOU 2001:10 Barn i homosexuella relationer (Swedish Government Official Reports series 2001:10 Children in homosexual relationships). When a female same-sex couple undergo insemination at a state-run facility, the parenthood of the woman not carrying the child can be settled through a court judgement or through acknowledgement of parenthood by the woman. If the couple undergo private insemination, they must apply for adoption for the woman not carrying the child. The regulation of same-sex couples differs from that of different-sex ones, for whom no adoption is necessary.

The purpose of this thesis has been to examine what presuppositions, prerequisites, norms and values concerning gender, sexuality and desirable parenthood that can be deduced from SOU 2001:10. The focus of the thesis has been relative adoption (närståendeadoption) for female same-sex couples. To examine this, I have carried out an analysis, based on queer theory, of the suggested regulation of relative adoption presented in the report. Using the report’s suggested solution as a starting point for my analysis, I have identified the problem that the committee saw with the previous situation to be that homosexual families didn’t enough resemble the ideal of the heterosexual nuclear family.

I have further been able to establish that the most desirable type of parenthood, according to SOU 2001:10, is heterosexual and consists of two people. This is based on the notion that men and women are supposed to complement each other in parenthood and that role models of different genders are a requirement for the child developing a stable and predictable gender identity and becoming heterosexual. The ideal is for parents and children to have a biological family tie. For want of this, it is deemed to be important for children to gain knowledge of their genetic descent. The discourses about gender, sexuality, twosomeness, biology and parenthood in the report makes impossible legislative proposals other than those which aim to provide the child with these conditions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindén, Frida LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
familjerätt, närståendeadoption, lesbiska föräldrar, homosexuella föräldrar
language
Swedish
id
8908155
date added to LUP
2017-06-29 13:03:04
date last changed
2017-06-29 13:03:04
@misc{8908155,
 abstract   = {Homosexual couples in Sweden have had access to legal parenthood since 2003, as a result of SOU 2001:10 Barn i homosexuella relationer (Swedish Government Official Reports series 2001:10 Children in homosexual relationships). When a female same-sex couple undergo insemination at a state-run facility, the parenthood of the woman not carrying the child can be settled through a court judgement or through acknowledgement of parenthood by the woman. If the couple undergo private insemination, they must apply for adoption for the woman not carrying the child. The regulation of same-sex couples differs from that of different-sex ones, for whom no adoption is necessary. 

The purpose of this thesis has been to examine what presuppositions, prerequisites, norms and values concerning gender, sexuality and desirable parenthood that can be deduced from SOU 2001:10. The focus of the thesis has been relative adoption (närståendeadoption) for female same-sex couples. To examine this, I have carried out an analysis, based on queer theory, of the suggested regulation of relative adoption presented in the report. Using the report’s suggested solution as a starting point for my analysis, I have identified the problem that the committee saw with the previous situation to be that homosexual families didn’t enough resemble the ideal of the heterosexual nuclear family. 

I have further been able to establish that the most desirable type of parenthood, according to SOU 2001:10, is heterosexual and consists of two people. This is based on the notion that men and women are supposed to complement each other in parenthood and that role models of different genders are a requirement for the child developing a stable and predictable gender identity and becoming heterosexual. The ideal is for parents and children to have a biological family tie. For want of this, it is deemed to be important for children to gain knowledge of their genetic descent. The discourses about gender, sexuality, twosomeness, biology and parenthood in the report makes impossible legislative proposals other than those which aim to provide the child with these conditions.},
 author    = {Lindén, Frida},
 keyword   = {familjerätt,närståendeadoption,lesbiska föräldrar,homosexuella föräldrar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är problemet med homosexuella föräldrar? - En queerteoretisk analys av samkönad kvinnlig närståendeadoption i SOU 2001:10},
 year     = {2017},
}