Advanced

Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning

Svärd, Emma LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. This situation has arisen in two Swedish cases, in year 2015 and 2016. The cases concerned two midwives who claimed to have been subject to discrimination related to religion, when they were denied earlier promised employments,... (More)
The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. This situation has arisen in two Swedish cases, in year 2015 and 2016. The cases concerned two midwives who claimed to have been subject to discrimination related to religion, when they were denied earlier promised employments, when it came to the employer’s attention that the midwives because of their conscience, could not participate in abortion care - a task which is a part of a licensed midwife competence description. The premiss of this thesis is the several opposing interests that are in a continual balance: midwives right to freedom of religion and conscience and to not be discriminated vs. the managerial prerogative and the patient's right to good health and care. Article 9 of the ECHR protects the right to freedom of religion and conscience. The article however has a relative layout, which means that restrictions can be made. The Swedish law is unlike the ECHR designed to impose an absolute right to freedom of religion, but there is no explicit regulation on freedom of conscience. In the Swedish Parliament, there have been discussions whether Sweden should legislate the freedom of conscience, a so-called conscience clause. Whether or not Sweden is obliged to introduce a conscience clause to fulfil their obligations to the ECHR remains to be seen. Recently the Labour Court in Sweden delivered a judgment (12th of April 2017) in one of the midwives’ cases. Now the complainant has exhausted all domestic remedies and the way lays open to take the case further to the European Court of Human Rights. The question to be answered is whether freedom of conscience and being a midwife is a possible equation. This thesis shows that the possibilities for a midwife to refuse to perform abortions in Sweden today are very few, since the employer has no obligation to meet a midwife religious desire to be relieved of certain tasks. The thesis also shows that the question at issue to some extent may depend on local conditions, such as work organization and size of the workplace. In our multicultural society, there are people with different cultural and religious backgrounds, and with that in consideration, it is even more important to discuss and treat the issue of freedom of conscience. A judgement from the European Court of the Human Rights would therefore be welcomed for the sake of bringing clarity on the issue. Until then, midwives that does not want to perform abortions, should apply for jobs, where abortions are not included in the obligations or workplaces where the employer is pragmatic and shows great willingness to compromise. (Less)
Abstract (Swedish)
Rätten till religions-och samvetsfrihet utgör båda mänskliga rättigheter och stadgas i artikel 9 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (härefter EKMR). Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv, behandla både nationell och internationell lagstiftning samt de rättsliga frågeställningar som aktualiseras vid den konflikt som kan uppstå mellan en barnmorska och arbetsgivaren, när barnmorskan vägrar att befatta sig med aborter med hänvisning till sin religion- och samvetsfrihet. Denna situation har aktualiserats i två svenska rättsfall från år 2015 respektive år 2016. Fallen rörde barnmorskor som ansåg sig ha varit föremål för diskriminering som har... (More)
Rätten till religions-och samvetsfrihet utgör båda mänskliga rättigheter och stadgas i artikel 9 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (härefter EKMR). Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv, behandla både nationell och internationell lagstiftning samt de rättsliga frågeställningar som aktualiseras vid den konflikt som kan uppstå mellan en barnmorska och arbetsgivaren, när barnmorskan vägrar att befatta sig med aborter med hänvisning till sin religion- och samvetsfrihet. Denna situation har aktualiserats i två svenska rättsfall från år 2015 respektive år 2016. Fallen rörde barnmorskor som ansåg sig ha varit föremål för diskriminering som har samband med religion, då de nekades tidigare utlovade anställningar som barnmorska, när det för arbetsgivaren blev känt att de på grund av samvetsbetänkligheter inte kunde delta vid abortvård - en arbetsuppgift som ingår i en legitimerad barnmorskas kompetensbeskrivning. Detta examensarbetets utgångspunkt är en fråga där flera motstående intressen gör sig gällande: Barnmorskans rätt till religions- och samvetsfrihet och att inte bli diskriminerad ställs mot arbetsgivareprerogativet, liksom den abortsökande patientens rätt till god vård och hälsa. Artikel 9 i EKMR skyddar både rätten till religions- och samvetsfrihet, artikeln har dock en relativ utformning vilket innebär att begränsningar kan göras. Den svenska lagen är till skillnad från EKMR, utformad så att den uppställer en absolut rätt till religionsfrihet, dock saknas det en uttrycklig bestämmelse om samvetsfrihet. Inom Sveriges riksdag har diskussioner förts om Sverige bör införa samvetsfrihet på ett mer reglerat plan genom lagstiftning, en så kallad samvetsklausul. Huruvida Sverige är skyldiga att införa samvetsklausuler för att uppfylla sina konventionsåtaganden i EKMR återstår att se. En dom har nyligen avkunnats (den 12 april 2017) av Arbetsdomstolen i ett av barnmorskemålen. Nu när den sökande har uttömt samtliga inhemska rättsinstanser, ligger vägen öppen för att ta målet vidare för prövning i Europadomstolen. Huruvida samvetsfrihet och att vara barnmorska är en möjlig ekvation, föreligger det av rättsläget idag att döma, få möjligheter för en barnmorska att på grund av samvetsbetänkligheter vårdvägra. Det åligger nämligen inte arbetsgivaren någon skyldighet att tillgodose arbetstagares religiösa önskemål om att få befrias från vissa arbetsuppgifter. Vidare har detta examensarbete kommit fram till att frågan till viss del också beror på lokala förutsättningar, så som arbetsorganisation och storlek på arbetsplatsen. I vårt mångkulturella samhälle finns det människor med olika kulturella och religiösa bakgrunder, och med detta i beaktade är det än viktigare att ta upp och behandla frågan om samvetsfrihet. Ett avgörande från Europadomstolen vore önskvärt så att klarhet bringas i frågan. Tills dess får barnmorskor som inte vill befatta sig med aborter, söka sig till arbetsplatser, där abort inte ingår i arbetsuppgifterna eller arbetsplatser där arbetsgivaren är pragmatisk och visar på stor kompromissvilja. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svärd, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
Freedom of conscious and a midwife - A (im)possible equation? - A labour law study
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
arbetsrätt (en. labour law), EU-rätt (en. EU law), folkrätt (en. public international law), EKMR (en. ECHR), rätten till religionsfrihet (en. freedom of religion), rätten till samvetsfrihet (en. freedom of conscious)
language
Swedish
id
8908180
date added to LUP
2017-06-08 11:59:59
date last changed
2017-06-08 11:59:59
@misc{8908180,
 abstract   = {The right to freedom of religion and freedom of conscience are both human rights that are stipulated in Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). The purpose of this thesis is from a labour law perspective examine both national and international law and the legal issues that can arise in a conflict between midwives and their employers, in a situation where a midwife refuses to perform abortions according to their freedom of religion - and conscience. This situation has arisen in two Swedish cases, in year 2015 and 2016. The cases concerned two midwives who claimed to have been subject to discrimination related to religion, when they were denied earlier promised employments, when it came to the employer’s attention that the midwives because of their conscience, could not participate in abortion care - a task which is a part of a licensed midwife competence description. The premiss of this thesis is the several opposing interests that are in a continual balance: midwives right to freedom of religion and conscience and to not be discriminated vs. the managerial prerogative and the patient's right to good health and care. Article 9 of the ECHR protects the right to freedom of religion and conscience. The article however has a relative layout, which means that restrictions can be made. The Swedish law is unlike the ECHR designed to impose an absolute right to freedom of religion, but there is no explicit regulation on freedom of conscience. In the Swedish Parliament, there have been discussions whether Sweden should legislate the freedom of conscience, a so-called conscience clause. Whether or not Sweden is obliged to introduce a conscience clause to fulfil their obligations to the ECHR remains to be seen. Recently the Labour Court in Sweden delivered a judgment (12th of April 2017) in one of the midwives’ cases. Now the complainant has exhausted all domestic remedies and the way lays open to take the case further to the European Court of Human Rights. The question to be answered is whether freedom of conscience and being a midwife is a possible equation. This thesis shows that the possibilities for a midwife to refuse to perform abortions in Sweden today are very few, since the employer has no obligation to meet a midwife religious desire to be relieved of certain tasks. The thesis also shows that the question at issue to some extent may depend on local conditions, such as work organization and size of the workplace. In our multicultural society, there are people with different cultural and religious backgrounds, and with that in consideration, it is even more important to discuss and treat the issue of freedom of conscience. A judgement from the European Court of the Human Rights would therefore be welcomed for the sake of bringing clarity on the issue. Until then, midwives that does not want to perform abortions, should apply for jobs, where abortions are not included in the obligations or workplaces where the employer is pragmatic and shows great willingness to compromise.},
 author    = {Svärd, Emma},
 keyword   = {arbetsrätt (en. labour law),EU-rätt (en. EU law),folkrätt (en. public international law),EKMR (en. ECHR),rätten till religionsfrihet (en. freedom of religion),rätten till samvetsfrihet (en. freedom of conscious)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samvetsfrihet och barnmorska – en (o)möjlig ekvation? - En arbetsrättslig utredning},
 year     = {2017},
}