Advanced

Komplettera eller balansera lagstiftaren? - Om hur Högsta domstolens roll har förändrats från 1970-talet till idag

Embäck, Theodor LU (2017) LAGF03 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract (Swedish)
Det här är en uppsats om hur Högsta domstolens roll förändrats sedan 1970-talet till idag. Syftet är beskriva utvecklingen av domstolens roll över tid, att placera Högsta domstolens avgörande i ”Bultsaxfallet” i detta större samman¬hang och att undersöka vad det fallet säger om domstolens roll. Traditionellt har de svenska domstolarna haft en svag ställning i förhållande till lagstifta¬ren. Folksuveränitetsprincipen, som stadgas i portalparagrafen till regerings¬formen, var tänkt som ett uttryckligt avståndstagande från maktdelning.
Slutsatsen är att Högsta domstolens rättsbildande roll har blivit större. Den utvecklingen går tillbaka till 1970-talet, men fortsätter än idag. På senare år har frågan om var gränserna för vad Högsta... (More)
Det här är en uppsats om hur Högsta domstolens roll förändrats sedan 1970-talet till idag. Syftet är beskriva utvecklingen av domstolens roll över tid, att placera Högsta domstolens avgörande i ”Bultsaxfallet” i detta större samman¬hang och att undersöka vad det fallet säger om domstolens roll. Traditionellt har de svenska domstolarna haft en svag ställning i förhållande till lagstifta¬ren. Folksuveränitetsprincipen, som stadgas i portalparagrafen till regerings¬formen, var tänkt som ett uttryckligt avståndstagande från maktdelning.
Slutsatsen är att Högsta domstolens rättsbildande roll har blivit större. Den utvecklingen går tillbaka till 1970-talet, men fortsätter än idag. På senare år har frågan om var gränserna för vad Högsta domstolens rättsbildning bör om¬fatta blivit föremål för mycket diskussion.
En annan förändring är att Högsta domstolen, tillsammans med domstolarna i stort, blivit självständigare i förhållande till lagstiftaren. Domstolarna har fått en ökad roll i att kontrollera denne. Grundläggande rättigheter och prin¬ciper som domstolarna ska skydda har blivit en större del av svensk rätt ge¬nom europarätten. Den ökade självständigheten kommer dock även av in¬hemska reformer, som förstärkningen av lagprövningsinstitutet i 2010 års grundlagsreform. Frågan om hur självständiga domstolarna ska vara har trad¬itionellt varit mer politiskt kontroversiell än frågan om rättsbildningens om¬fattning.
”Bultsaxfallet” belyser de två stora förändringarna i Högsta domstolens roll dels genom att fallet vidrör frågan om var gränsen går för Högsta domstolens respektive lagstiftarens rättsbildning och dels genom att det belyser hur dom¬stolen idag har en mer självständig roll i förhållande till lagstiftaren.
Högsta domstolen har fått en viktigare konstitutionell roll och principen om folksuveränitet en ändrad innebörd. (Less)
Abstract
This is an essay about how the role of the Supreme Court of Sweden has changed since the 1970s until this day. The purpose is to describe the deve-lopment of the Court’s constitutional role, to place the decision of the Court in the ”Bolt Cutter-case” into this greater context and to investigate what the case says about the role of the Court. Swedish courts have traditionally had a weak constitutional position and the principle of Popular sovereignty, which is established in the preamble of the Swedish constitution, was thought of as an explicit resignation from separation of powers.
The conclusion is that the Supreme Court’s role in creating law has become larger. The development goes back to the 1970s, but is still an ongoing pro-cess.... (More)
This is an essay about how the role of the Supreme Court of Sweden has changed since the 1970s until this day. The purpose is to describe the deve-lopment of the Court’s constitutional role, to place the decision of the Court in the ”Bolt Cutter-case” into this greater context and to investigate what the case says about the role of the Court. Swedish courts have traditionally had a weak constitutional position and the principle of Popular sovereignty, which is established in the preamble of the Swedish constitution, was thought of as an explicit resignation from separation of powers.
The conclusion is that the Supreme Court’s role in creating law has become larger. The development goes back to the 1970s, but is still an ongoing pro-cess. For the last few years the question of the limits to the Supreme Court’s law-creating capacities has been the subject of much discussion.
Another change is that the Supreme Court, together with the Judiciary at large, has become more independent in relation to the legislator. Today the courts have a larger role in checking and balancing the Swedish parliament. Basic rights and principles under the protection of the courts have become a larger part of Swedish law, both as the result of the influence of European law and of domestic reforms. One of these reforms is the increased right of Judi¬cial review, a part of the Constitutional reform of 2010. The question of the independence of the courts has traditionally been the subject of more political controversy than the question of the scale of judge-made law.
The ”Bolt Cutter-case” highlights the two major changes of the Supreme Court’s role. The case touches the question of the limits of the Supreme Court’s law-creating capacities and highlights how the Court today has a more independent role in relation to the legislator.
The Supreme Court has a more important constitutional role today and the content of the principle of Popular Sovereignty has changed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Embäck, Theodor LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Allmän rättslära, rättshistoria, statsrätt, straffrätt, HD, Högsta domstolen
language
Swedish
id
8908470
date added to LUP
2017-06-30 13:32:50
date last changed
2017-06-30 13:32:50
@misc{8908470,
 abstract   = {This is an essay about how the role of the Supreme Court of Sweden has changed since the 1970s until this day. The purpose is to describe the deve-lopment of the Court’s constitutional role, to place the decision of the Court in the ”Bolt Cutter-case” into this greater context and to investigate what the case says about the role of the Court. Swedish courts have traditionally had a weak constitutional position and the principle of Popular sovereignty, which is established in the preamble of the Swedish constitution, was thought of as an explicit resignation from separation of powers. 
The conclusion is that the Supreme Court’s role in creating law has become larger. The development goes back to the 1970s, but is still an ongoing pro-cess. For the last few years the question of the limits to the Supreme Court’s law-creating capacities has been the subject of much discussion. 
Another change is that the Supreme Court, together with the Judiciary at large, has become more independent in relation to the legislator. Today the courts have a larger role in checking and balancing the Swedish parliament. Basic rights and principles under the protection of the courts have become a larger part of Swedish law, both as the result of the influence of European law and of domestic reforms. One of these reforms is the increased right of Judi¬cial review, a part of the Constitutional reform of 2010. The question of the independence of the courts has traditionally been the subject of more political controversy than the question of the scale of judge-made law. 
The ”Bolt Cutter-case” highlights the two major changes of the Supreme Court’s role. The case touches the question of the limits of the Supreme Court’s law-creating capacities and highlights how the Court today has a more independent role in relation to the legislator. 
The Supreme Court has a more important constitutional role today and the content of the principle of Popular Sovereignty has changed.},
 author    = {Embäck, Theodor},
 keyword   = {Allmän rättslära,rättshistoria,statsrätt,straffrätt,HD,Högsta domstolen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Komplettera eller balansera lagstiftaren? - Om hur Högsta domstolens roll har förändrats från 1970-talet till idag},
 year     = {2017},
}