Advanced

Mänskliga rättigheter möter arbetsrätten i klasskampen

Batzler, Frederick LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Mänskliga rättigheter har de senaste decennierna gjort insteg i svensk arbetsrätt och har i allt större utsträckning kommit att påverka rättsutvecklingen. Det saknas inte fog för att påstå att det finns en spänning mellan individuella mänskliga rättigheter och arbetsrätten. Frågan är hur denna konflikt tar sig uttryck, dels rättsligt, men också ur ett ideologiskt perspektiv.
Uppsatsens syfte är att dels undersöka den rättsliga spänningen mellan mänskliga rättigheter och arbetsrätten, men även granska hur rätten förhåller sig till den underliggande sociala och ekonomiska konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den rättsliga utvecklingen framstår som en del av arbetstagarsidans allmänna tillbakagång. Problemet förefaller vara... (More)
Mänskliga rättigheter har de senaste decennierna gjort insteg i svensk arbetsrätt och har i allt större utsträckning kommit att påverka rättsutvecklingen. Det saknas inte fog för att påstå att det finns en spänning mellan individuella mänskliga rättigheter och arbetsrätten. Frågan är hur denna konflikt tar sig uttryck, dels rättsligt, men också ur ett ideologiskt perspektiv.
Uppsatsens syfte är att dels undersöka den rättsliga spänningen mellan mänskliga rättigheter och arbetsrätten, men även granska hur rätten förhåller sig till den underliggande sociala och ekonomiska konflikten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den rättsliga utvecklingen framstår som en del av arbetstagarsidans allmänna tillbakagång. Problemet förefaller vara återkommande i de flesta Europeiska länder vilket bekräftas av diskussionerna som förs inom den internationella forskningen.
Med en marxistisk analys framträder en bild av rättsutvecklingen som ett uttryck för den underliggande konflikten mellan kapital och arbete. Genom att granska praxis från Europadomstolen, EU-domstolen, Högsta domstolen, och Arbetsdomstolen skymtar rättens ideologiska karaktär och funktion. Här blir det tydligt hur tillämpningen av mänskliga rättigheter tenderar att gynna arbetsgivarsidan och samtidigt begränsa fackföreningars möjlighet att vidta stridsåtgärder och teckna kollektivavtal.
Mänskliga rättigheter framstår snarare som ett ideologiskt vapen i händerna på arbetsgivarsidan än ett neutralt uttryck för en allmängiltig idealistisk strävan efter rättvisa, värdighet och frihet. Med marxistiska termer är konflikten mellan mänskliga rättigheter och arbetsrätten en del av klasskampen mellan kapital och arbete. (Less)
Abstract
In recent years, human rights have become a more significant part of Swedish labour law and have increasingly come to influence legal developments. It’s not an understatement to say that there’s tension between individual human rights and labour law. The question is how this conflict is expressed, legally, but also from an ideological perspective.
The purpose of this essay is to investigate the legal tension between human rights and labour law, and also to examine how the legal order relates to the underlying social and economic conflict between employers and workers. The legal development appears to be a part of a general decline in the relative position of labour. The problem seems to be recurring in most European countries, as is... (More)
In recent years, human rights have become a more significant part of Swedish labour law and have increasingly come to influence legal developments. It’s not an understatement to say that there’s tension between individual human rights and labour law. The question is how this conflict is expressed, legally, but also from an ideological perspective.
The purpose of this essay is to investigate the legal tension between human rights and labour law, and also to examine how the legal order relates to the underlying social and economic conflict between employers and workers. The legal development appears to be a part of a general decline in the relative position of labour. The problem seems to be recurring in most European countries, as is confirmed by discussions in the international research community.
A Marxist analysis explains the legal development as an expression of the underlying conflict between capital and labour. An examination of the practice of the European Court of Human Rights, the European Court of Justice, the Swedish Supreme Court, and the Swedish Labour Court, gives an indication of the ideological character and function of the legal order. Here it becomes clear how the application of human rights tends to benefit employers while limiting trade unions’ ability to take industrial action and enter into collective agreements.
Human rights come across as an ideological weapon in the hands of the employer rather than a neutral expression of a universal idealistic quest for justice, dignity and freedom. In Marxist terms, the conflict between human rights and labour law is a part of the class struggle between capital and labour. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Batzler, Frederick LU
supervisor
organization
alternative title
Human Rights and Labour Law in the field of class struggle
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
labour law
language
Swedish
id
8908642
date added to LUP
2017-06-19 13:42:15
date last changed
2017-06-19 13:42:15
@misc{8908642,
 abstract   = {In recent years, human rights have become a more significant part of Swedish labour law and have increasingly come to influence legal developments. It’s not an understatement to say that there’s tension between individual human rights and labour law. The question is how this conflict is expressed, legally, but also from an ideological perspective.
The purpose of this essay is to investigate the legal tension between human rights and labour law, and also to examine how the legal order relates to the underlying social and economic conflict between employers and workers. The legal development appears to be a part of a general decline in the relative position of labour. The problem seems to be recurring in most European countries, as is confirmed by discussions in the international research community.
A Marxist analysis explains the legal development as an expression of the underlying conflict between capital and labour. An examination of the practice of the European Court of Human Rights, the European Court of Justice, the Swedish Supreme Court, and the Swedish Labour Court, gives an indication of the ideological character and function of the legal order. Here it becomes clear how the application of human rights tends to benefit employers while limiting trade unions’ ability to take industrial action and enter into collective agreements.
Human rights come across as an ideological weapon in the hands of the employer rather than a neutral expression of a universal idealistic quest for justice, dignity and freedom. In Marxist terms, the conflict between human rights and labour law is a part of the class struggle between capital and labour.},
 author    = {Batzler, Frederick},
 keyword   = {labour law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mänskliga rättigheter möter arbetsrätten i klasskampen},
 year     = {2017},
}