Advanced

Straffrättslig styrning av avfallstransport - Ur lagstiftarens perspektiv

Rosenquist, Olivia LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
The European Union aims to create free trade on an internal market. Among other things, this means free movement of goods. Goods are defined as all material things, which also include waste. Trade in waste between the European Union and third countries is also common. The reason for trading in waste is that certain waste categories act as inputs in the production of other goods and products. A common reason for export is also that some countries lack adequate treatment facilities or have limited capacity to handle their waste. Exports are then made to facilities in other countries where the waste can be treated. But while waste is seen as a resource, waste is also a threat to the environment. The European Union has therefore introduced... (More)
The European Union aims to create free trade on an internal market. Among other things, this means free movement of goods. Goods are defined as all material things, which also include waste. Trade in waste between the European Union and third countries is also common. The reason for trading in waste is that certain waste categories act as inputs in the production of other goods and products. A common reason for export is also that some countries lack adequate treatment facilities or have limited capacity to handle their waste. Exports are then made to facilities in other countries where the waste can be treated. But while waste is seen as a resource, waste is also a threat to the environment. The European Union has therefore introduced extensive regulations to control the treatment and management of waste. Among these regulations are also rules on transport of waste. Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste sets out a framework for export of waste from the European Union. Article 50 (1) requires Member States to sanction infringements of this Regulation. The sanctions shall be effective, dissuasive and proportionate. The Swedish legislature has implemented this Article 50 (1) by imposing penalties on waste transportation in Chapter 29. 4 a § of the Environmental Code (1998: 808) At the Ministry of Justice there is currently an investigation of the Swedish regulation concerning export of waste. The Secretary of the Department proposes that the crime shall be completed at an earlier stage and, consequently, that the definition of the criminal liability object is to be changed. Consequently, attempted breach will no longer be available. The Secretary of the Department also proposes to introduce a possibility of confiscation of waste and means of disposal in accordance with Chapter 29, Section 12 of the Environmental Code. The Secretary of the Department also proposes that serious crime shall be introduced. The essay investigates these issues and states in accordance with The Secretary of the Department that both confiscation and serious crime shall be introduced. However, the definition of the criminal liability subject shall not be changed and therefore the attempted breach must remain. (Less)
Abstract (Swedish)
Europeiska unionen syftar till att skapa fri handel på en inre marknad. Det innebär en fri rörlighet av bland annat varor. Med varor avses alla materiella ting, vilket även inkluderar avfall. Handel med avfall mellan Europeiska unionen och tredje länder är också vanligt förekommande. Anledningen till att handel bedrivs med avfall är att vissa avfallskategorier fungerar som insatsvaror i produktionen av andra varor och produkter. En vanlig anledning till export är också att vissa länder saknar ändamålsenliga behandlingsanläggningar eller har begränsad kapacitet att ta hand om sitt avfall. Export sker då till anläggningar i andra länder där avfallet kan behandlas. Men samtidigt som avfall ses som en resurs är avfall också ett hot mot miljön.... (More)
Europeiska unionen syftar till att skapa fri handel på en inre marknad. Det innebär en fri rörlighet av bland annat varor. Med varor avses alla materiella ting, vilket även inkluderar avfall. Handel med avfall mellan Europeiska unionen och tredje länder är också vanligt förekommande. Anledningen till att handel bedrivs med avfall är att vissa avfallskategorier fungerar som insatsvaror i produktionen av andra varor och produkter. En vanlig anledning till export är också att vissa länder saknar ändamålsenliga behandlingsanläggningar eller har begränsad kapacitet att ta hand om sitt avfall. Export sker då till anläggningar i andra länder där avfallet kan behandlas. Men samtidigt som avfall ses som en resurs är avfall också ett hot mot miljön. Europeiska unionen har därför infört omfattande regleringar för att styra behandlingen och hanteringen av avfall. Bland dessa regleringar finns även regler om avfallstransporter. Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall sätter upp ett ramverk för export av avfall ut ur Europeiska unionen. Artikel 50 (1) ålägger medlemsstaterna att sanktionera överträdelser av denna förordning. Sanktionerna ska vara effektiva, avskräckande och proportionerliga. Den svenska lagstiftaren har genomfört denna artikel 50 (1) genom att straffsanktionera otillåtna avfallstransporter i 29 kap. 4 a § i miljöbalken (1998:808). På Justitiedepartementet pågår för närvarande ett arbete med att utreda den svenska bestämmelsen avseende export av avfall. Departementssekreteraren föreslår att brottet ska fullbordas på ett tidigare stadium och därmed också att definitionen av det straffrättsliga ansvarssubjektet ska förändras. Med anledning därav ska försöksbrott inte längre finnas kvar. Departementssekreteraren förslår även att det ska införas en möjlighet till förverkande av avfall och fortskaffningsmedel i enlighet med 29 kap. 12 § miljöbalken. Departementssekreteraren föreslår också att grovt brott ska införas. Uppsatsen utreder dessa frågeställningar och konstaterar i enlighet med departementssekreteraren att såväl förverkande som grovt brott bör införas. Däremot ska definitionen av det straffrättsliga ansvarssubjektet inte ändras och därför ska även försöksbrottet finnas kvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenquist, Olivia LU
supervisor
organization
alternative title
Criminal law management of transport of waste - The perspective of the legislator
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Transporträtt, Avfall
language
Swedish
id
8908684
date added to LUP
2017-06-13 09:29:49
date last changed
2017-06-13 09:29:49
@misc{8908684,
 abstract   = {The European Union aims to create free trade on an internal market. Among other things, this means free movement of goods. Goods are defined as all material things, which also include waste. Trade in waste between the European Union and third countries is also common. The reason for trading in waste is that certain waste categories act as inputs in the production of other goods and products. A common reason for export is also that some countries lack adequate treatment facilities or have limited capacity to handle their waste. Exports are then made to facilities in other countries where the waste can be treated. But while waste is seen as a resource, waste is also a threat to the environment. The European Union has therefore introduced extensive regulations to control the treatment and management of waste. Among these regulations are also rules on transport of waste. Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on shipments of waste sets out a framework for export of waste from the European Union. Article 50 (1) requires Member States to sanction infringements of this Regulation. The sanctions shall be effective, dissuasive and proportionate. The Swedish legislature has implemented this Article 50 (1) by imposing penalties on waste transportation in Chapter 29. 4 a § of the Environmental Code (1998: 808) At the Ministry of Justice there is currently an investigation of the Swedish regulation concerning export of waste. The Secretary of the Department proposes that the crime shall be completed at an earlier stage and, consequently, that the definition of the criminal liability object is to be changed. Consequently, attempted breach will no longer be available. The Secretary of the Department also proposes to introduce a possibility of confiscation of waste and means of disposal in accordance with Chapter 29, Section 12 of the Environmental Code. The Secretary of the Department also proposes that serious crime shall be introduced. The essay investigates these issues and states in accordance with The Secretary of the Department that both confiscation and serious crime shall be introduced. However, the definition of the criminal liability subject shall not be changed and therefore the attempted breach must remain.},
 author    = {Rosenquist, Olivia},
 keyword   = {Straffrätt,Transporträtt,Avfall},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Straffrättslig styrning av avfallstransport - Ur lagstiftarens perspektiv},
 year     = {2017},
}