Advanced

Är gode män och förvaltare alltid goda? - En undersökning av överförmyndarens tillsyn över gode män, förvaltare, framtidsfullmaktshavare och anhöriga ställföreträdare

Törnell, Terese LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka överförmyndarens tillsyn av ställföreträdares verksamhet. En överförmyndare är en kommunal förvaltningsmyndighet vars skyldighet är att tillhandahålla gode män och förvaltare. En sådan legal ställföreträdare kan förordnas för personer som inte kan att ta hand om sig själva och sin egendom. Ställföreträdarens uppdrag är således att bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom eller sörja för dennes person. Media har genom åren publicerat åtskilliga artiklar om ställföreträdare som har utnyttjat sina huvudmän. Huvudmännen befinner sig i en utsatt situation p.g.a. sitt försämrade hälsotillstånd. Konsekvenserna av överförmyndarens bristfälliga tillsyn kan därför bli betydande.

Undersökningen... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka överförmyndarens tillsyn av ställföreträdares verksamhet. En överförmyndare är en kommunal förvaltningsmyndighet vars skyldighet är att tillhandahålla gode män och förvaltare. En sådan legal ställföreträdare kan förordnas för personer som inte kan att ta hand om sig själva och sin egendom. Ställföreträdarens uppdrag är således att bevaka huvudmannens rätt, förvalta dennes egendom eller sörja för dennes person. Media har genom åren publicerat åtskilliga artiklar om ställföreträdare som har utnyttjat sina huvudmän. Huvudmännen befinner sig i en utsatt situation p.g.a. sitt försämrade hälsotillstånd. Konsekvenserna av överförmyndarens bristfälliga tillsyn kan därför bli betydande.

Undersökningen kan sägas vara indelad i två delar. Den första delen tar sikte på att besvara hur överförmyndaren enligt nuvarande lagstiftning ska utöva sin tillsyn och vilka orsaker som kan finnas till att en del utnyttjande ställföreträdare inte ställs till svars. Sammanfattningsvis framträder en del brister i föräldrabalken som kan besvara frågeställningen. Överförmyndaren har en betydande makt genom sin myndighetsutövning. Trots det finns inget lagkrav på överförmyndarens kompetens vid dennes tillsättning. Brist på kompetens skapar osäkerhet, vilket kan leda till att överförmyndaren inte bemästrar att ställa en ställföreträdare till svars. Även den generellt utformade lagtexten avseende överförmyndarens lämplighetskontroll skapar osäkerhet. Vidare föreslår huvudmannen i många fall en familjemedlem som ställföreträdare. Det är ytterligare en situation som gör det särskilt besvärande för huvudmannen att lämna klagomål eller polisanmäla oegentligheter. Det förutsätter dessutom att huvudmannen är medveten om att han eller hon blir utnyttjad. Slutligen är det problematiskt att överförmyndaren ansvarar för att entlediga samma ställföreträdare som de tidigare rekryterat. Mitt förslag till det sistnämnda är därför att länsstyrelsen ska ansvara för utredning och entledigande av en ställföreträdare.

Den andra delen av undersökningen berör kommande lagstiftning. En ny lag, lag (2017:310) om framtidsfullmakter, och ett nytt kapitel i föräldrabalken kommer träda i kraft den 1 juli 2017. Den nya lagen stadgar att en person kan upprätta en fullmakt där han eller hon utser en ställföreträdare för framtiden. Det nya kapitlet i föräldrabalken stadgar om ett legalt ställföreträdarskap för anhöriga. Behörigheten uppkommer när det är uppenbart att den enskilde p.g.a. ett försämrat hälsotillstånd inte längre kan ta hand om hans eller hennes ekonomiska angelägenheter. Frågeställningen är därför vilka konsekvenser den nya tillsynsregleringen kan leda till. Överförmyndaren kommer ha en minimal insyn och kontroll. Lagstiftaren sätter istället mycket tillit till den enskildes anhöriga, både att agera ställföreträdare och att granska varandra. En konsekvens av detta är att intressekonflikter inom familjen riskerar att eftersätta den enskildes behov. En annan konsekvens är att avsaknaden av en kontinuerlig redovisningsskyldighet kan resultera i att ställföreträdaren gör bristfällig dokumentation eller ingen alls. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to study the chief guardian’s supervision of deputies’ activities. A chief guardian is a municipal administrative authority whose obligation is to provide custodians and administrators. Such a legal deputy may be assigned to persons who can no longer take care of themselves or their property. The deputy’s commitment is thus to guard the rights of the principal, administer his property and care for his person. Over the years, the media has published several articles regarding deputies who has taken advantage of the principals. The principals are in an exposed situation due to his or hers reduced state of health. The consequences of the chief guardian’s inadequate supervision can therefor be significant.

The... (More)
The purpose of this essay is to study the chief guardian’s supervision of deputies’ activities. A chief guardian is a municipal administrative authority whose obligation is to provide custodians and administrators. Such a legal deputy may be assigned to persons who can no longer take care of themselves or their property. The deputy’s commitment is thus to guard the rights of the principal, administer his property and care for his person. Over the years, the media has published several articles regarding deputies who has taken advantage of the principals. The principals are in an exposed situation due to his or hers reduced state of health. The consequences of the chief guardian’s inadequate supervision can therefor be significant.

The study can be said to be divided into two parts. The first part aims at answering how the chief guardian is to practice their supervision under the current legislation and what causes may be that some exploiting deputies are not facing responsibility. In summary, some faults appear in the Children and Parents’ Code, which may answer the question at issue. The chief guardian has a significant power through its authority. Nevertheless, there is no legal requirement for the chief guardian’s competence when appointing him. Lack of competence creates insecurity, which can lead to the fact that the chief guardian fails to facing a deputy’s responsibility. The general draft law regarding the chief guardian’s suitability check also creates insecurity. In addition, the principal suggests in many cases a family member as deputy. That is another situation that makes it particularly difficult for the principal to leave complaints or to report fraud to the police. It further requires that the principal is aware that he or she is being exploited. Finally, it is challenging that the chief guardian is responsible for dismissing the same deputies that they previously recruited. My suggestion for the latter is therefore that the county administrative board will be responsible for investigating and dismissing a deputy.

The second part of the investigation concerns future legislation. A new law, “lag (2017:310) om framtidsfullmakter”, and a new chapter in the Children and Parents’ Code will come into force on July 1, 2017. The new law states that a person may establish a power of attorney where he or she assigns a deputy for the future. The new chapter in the Children and Parents’ Code states a legal deputyship for relatives. The qualification occurs when it is obvious that the individual because of a reduced health condition can no longer take care of his or her financial affairs. The question at issue is therefore what consequences the new supervisory regulation may lead to. The chief guardian will have minimal insight and control. The legislature instead puts much trust in the individual's relatives, both to act as deputies and to supervise each other. One consequence of this is that conflicts of interest within the family risks to neglect the individual's needs. Another consequence is that the lack of a continuous reporting obligation can result in the deputy making insufficient documentation or none at all. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnell, Terese LU
supervisor
organization
alternative title
Are custodians and administrators always good? - A study of the chief guardian’s supervision of custodians, administrators, future power of attorney holders and related deputies
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Civilrätt, Avtalsrätt, Överförmyndare, God man, Förvaltare, Framtidsfullmaktshavare, Anhöriga ställföreträdare
language
Swedish
id
8908692
date added to LUP
2017-06-08 11:59:24
date last changed
2017-06-08 11:59:24
@misc{8908692,
 abstract   = {The purpose of this essay is to study the chief guardian’s supervision of deputies’ activities. A chief guardian is a municipal administrative authority whose obligation is to provide custodians and administrators. Such a legal deputy may be assigned to persons who can no longer take care of themselves or their property. The deputy’s commitment is thus to guard the rights of the principal, administer his property and care for his person. Over the years, the media has published several articles regarding deputies who has taken advantage of the principals. The principals are in an exposed situation due to his or hers reduced state of health. The consequences of the chief guardian’s inadequate supervision can therefor be significant.

The study can be said to be divided into two parts. The first part aims at answering how the chief guardian is to practice their supervision under the current legislation and what causes may be that some exploiting deputies are not facing responsibility. In summary, some faults appear in the Children and Parents’ Code, which may answer the question at issue. The chief guardian has a significant power through its authority. Nevertheless, there is no legal requirement for the chief guardian’s competence when appointing him. Lack of competence creates insecurity, which can lead to the fact that the chief guardian fails to facing a deputy’s responsibility. The general draft law regarding the chief guardian’s suitability check also creates insecurity. In addition, the principal suggests in many cases a family member as deputy. That is another situation that makes it particularly difficult for the principal to leave complaints or to report fraud to the police. It further requires that the principal is aware that he or she is being exploited. Finally, it is challenging that the chief guardian is responsible for dismissing the same deputies that they previously recruited. My suggestion for the latter is therefore that the county administrative board will be responsible for investigating and dismissing a deputy.

The second part of the investigation concerns future legislation. A new law, “lag (2017:310) om framtidsfullmakter”, and a new chapter in the Children and Parents’ Code will come into force on July 1, 2017. The new law states that a person may establish a power of attorney where he or she assigns a deputy for the future. The new chapter in the Children and Parents’ Code states a legal deputyship for relatives. The qualification occurs when it is obvious that the individual because of a reduced health condition can no longer take care of his or her financial affairs. The question at issue is therefore what consequences the new supervisory regulation may lead to. The chief guardian will have minimal insight and control. The legislature instead puts much trust in the individual's relatives, both to act as deputies and to supervise each other. One consequence of this is that conflicts of interest within the family risks to neglect the individual's needs. Another consequence is that the lack of a continuous reporting obligation can result in the deputy making insufficient documentation or none at all.},
 author    = {Törnell, Terese},
 keyword   = {Civilrätt,Avtalsrätt,Överförmyndare,God man,Förvaltare,Framtidsfullmaktshavare,Anhöriga ställföreträdare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är gode män och förvaltare alltid goda? - En undersökning av överförmyndarens tillsyn över gode män, förvaltare, framtidsfullmaktshavare och anhöriga ställföreträdare},
 year     = {2017},
}