Advanced

Multilevel Governance Applied to the Case Law of the Court of Justice

Stålbom, Erica LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Detta examensarbete identifierar styrkor och svagheter i multilevel governance-teorin, när denna appliceras på EU-domstolens rättspraxis. Metoden som används är alltså främst en rättsfallsanalys. Material från ett flertal författare har använts för att identifiera relevanta rättsfall och ge juridiska analyser av rättspraxisen, samt även ge en beskrivning av teorin. Genom beskrivningen av teorin har tre huvudpelare identifierats; (1) uppfattningen om flera aktörer på olika nivåer, (2) som påverkar auktoritativt beslutsfattande, (3) genom interaktioner i en reflexiv process. Dessa nyckelkoncept i teorin appliceras vid undersökningen av EU-domstolens rättspraxis.

Den rättspraxis som studeras i detta examensarbete rör miljöskydd som ett... (More)
Detta examensarbete identifierar styrkor och svagheter i multilevel governance-teorin, när denna appliceras på EU-domstolens rättspraxis. Metoden som används är alltså främst en rättsfallsanalys. Material från ett flertal författare har använts för att identifiera relevanta rättsfall och ge juridiska analyser av rättspraxisen, samt även ge en beskrivning av teorin. Genom beskrivningen av teorin har tre huvudpelare identifierats; (1) uppfattningen om flera aktörer på olika nivåer, (2) som påverkar auktoritativt beslutsfattande, (3) genom interaktioner i en reflexiv process. Dessa nyckelkoncept i teorin appliceras vid undersökningen av EU-domstolens rättspraxis.

Den rättspraxis som studeras i detta examensarbete rör miljöskydd som ett berättigande, vid inskränkningar i fria rörligheten för varor. För att få ytterligare förståelse för EU-domstolens rättspraxis på området ges först en kort introduktion kring hur fria rörligheten för varor, samt miljöskydd är skyddade i fördragen. Sedan beskrivs och diskuteras de två grunderna för berättigande; artikel 36 FEUF, och det av EU-domstolen skapade berättigandet tvingande hänsyn. Därefter beskrivs och diskuteras proportionalitetstestet.

I analysen argumenteras att analysen av EU-domstolens rättspraxis visar att teorin har åtskilliga styrkor, då flera exempel av olika aktörer som formar rätten i en reflexiv process kan identifieras. Dock kan även några svagheter observeras. Det argumenteras att dessa svagheter är framförallt på grund av rättspraxisens natur, och hur EU-domstolen formulerar sina domar. Även om svagheterna ska hållas i minnet, så argumenteras det för att teorin kan användas som en metod för att förstå hur lag skapas genom EU-domstolens praxis. Sådan förståelse av skapandet av lag kan därefter användas som ett första steg för att sedan i kommande studier analysera skapandet av lag från t.ex. ett demokratiskt legitimitets-perspektiv. (Less)
Abstract
This thesis identifies the strengths and weaknesses of multilevel governance when the theory is applied to the case law of the Court of Justice. The method used is thus first and foremost a case law study. Materials from various scholars have been used to identify relevant cases and provide legal analyses of the case law, as well as provide a description of the theory. Through the description of the theory, three main pillars of multilevel governance are identified; (1) the notion of various actors at different levels, (2) influencing authoritative decision making, (3) though interactions in a reflexive process. These key concepts of the theory are applied when studying the case law of the Court of Justice.

The case law studied in this... (More)
This thesis identifies the strengths and weaknesses of multilevel governance when the theory is applied to the case law of the Court of Justice. The method used is thus first and foremost a case law study. Materials from various scholars have been used to identify relevant cases and provide legal analyses of the case law, as well as provide a description of the theory. Through the description of the theory, three main pillars of multilevel governance are identified; (1) the notion of various actors at different levels, (2) influencing authoritative decision making, (3) though interactions in a reflexive process. These key concepts of the theory are applied when studying the case law of the Court of Justice.

The case law studied in this thesis is that of environmental protection as a justification to limitation to free movement of goods. In order to further understand the case law of the Court of Justice on the subject, a short introduction to how free movement of goods and environmental protection are incorporated in the treaty framework is provided. Subsequently the two grounds of justification are described and discussed; Art 36 TFEU, and the justification of mandatory requirement, which is created by the Court of Justice. Subsequently the proportionality test is described and discussed.

It is argued that the analysis of the case law of the Court of Justice using the theory of multilevel governance shows that the theory has several strengths. Instances of various actors, shaping the law in a reflexive process can be identified. However, some weaknesses can also been observed. It is argued that these weaknesses are foremost due to the nature of case law, and the way that the Court of Justice formulates its judgments. Although the weaknesses must be kept in mind, it is argued that the theory can serve as a tool to understand creation of law though the case law of the Court of Justice. Such understanding of the making of law can subsequently serve as a steppingstone to analyze the former from e.g. a perspective of democratic legitimacy in further research. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stålbom, Erica LU
supervisor
organization
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU law, Multilevel Governance, Court of Justice, Case Law
language
English
id
8908797
date added to LUP
2017-06-13 09:29:57
date last changed
2017-06-13 09:29:57
@misc{8908797,
 abstract   = {This thesis identifies the strengths and weaknesses of multilevel governance when the theory is applied to the case law of the Court of Justice. The method used is thus first and foremost a case law study. Materials from various scholars have been used to identify relevant cases and provide legal analyses of the case law, as well as provide a description of the theory. Through the description of the theory, three main pillars of multilevel governance are identified; (1) the notion of various actors at different levels, (2) influencing authoritative decision making, (3) though interactions in a reflexive process. These key concepts of the theory are applied when studying the case law of the Court of Justice.

The case law studied in this thesis is that of environmental protection as a justification to limitation to free movement of goods. In order to further understand the case law of the Court of Justice on the subject, a short introduction to how free movement of goods and environmental protection are incorporated in the treaty framework is provided. Subsequently the two grounds of justification are described and discussed; Art 36 TFEU, and the justification of mandatory requirement, which is created by the Court of Justice. Subsequently the proportionality test is described and discussed.

It is argued that the analysis of the case law of the Court of Justice using the theory of multilevel governance shows that the theory has several strengths. Instances of various actors, shaping the law in a reflexive process can be identified. However, some weaknesses can also been observed. It is argued that these weaknesses are foremost due to the nature of case law, and the way that the Court of Justice formulates its judgments. Although the weaknesses must be kept in mind, it is argued that the theory can serve as a tool to understand creation of law though the case law of the Court of Justice. Such understanding of the making of law can subsequently serve as a steppingstone to analyze the former from e.g. a perspective of democratic legitimacy in further research.},
 author    = {Stålbom, Erica},
 keyword   = {EU law,Multilevel Governance,Court of Justice,Case Law},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Multilevel Governance Applied to the Case Law of the Court of Justice},
 year     = {2017},
}