Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Finansiell aktivitetsskatt - Ett substitut för mervärdesskatt på finansiella tjänster

Carlsson, Felix LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur en finansiell aktivitetsskatt kan utformas för att verka som ett substitut för mervärdesskatt på finansiella tjänster som enligt 3 kap. 9 och 10 §§ ML är undantagna från mervärdesskatt. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer det även att utredas vilka snedvridningar som undantagen från mervärdesskatt för finansiella tjänster ger upphov till i mervärdesskattesystemet.

Undantagen från mervärdesskatt för finansiella tjänster ger upphov till flera snedvridningar i mervärdesskattesystemet. Undantagen innebär en skattefördel vid omsättningar av finansiella tjänster till slutkonsumenter eftersom det mervärde som tillhandahållare av tjänsterna skapar inte mervärdesbeskattas. Undantagen innebär... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att utreda hur en finansiell aktivitetsskatt kan utformas för att verka som ett substitut för mervärdesskatt på finansiella tjänster som enligt 3 kap. 9 och 10 §§ ML är undantagna från mervärdesskatt. För att uppnå syftet med uppsatsen kommer det även att utredas vilka snedvridningar som undantagen från mervärdesskatt för finansiella tjänster ger upphov till i mervärdesskattesystemet.

Undantagen från mervärdesskatt för finansiella tjänster ger upphov till flera snedvridningar i mervärdesskattesystemet. Undantagen innebär en skattefördel vid omsättningar av finansiella tjänster till slutkonsumenter eftersom det mervärde som tillhandahållare av tjänsterna skapar inte mervärdesbeskattas. Undantagen innebär däremot en skattenackdel vid omsättningar av finansiella tjänster till
mervärdesskatteregistrerade företag eftersom ingående mervärdesskatt inte får dras av på omsättningarna och istället uppstår dold ervärdesskatt samt efterföljande kumulativa effekter till följd av undantagen.

I uppsatsen lämnas ett förslag till en finansiell aktivitetsskatt som tas ut på lönekostnader vilket motsvarar en del av det mervärde som inte mervärdesbeskattas till följd av att finansiella tjänster är undantagna från mervärdesskatt. För skattskyldighet till aktivitetsskatten krävs att företag omsätter finansiella tjänster till slutkonsumenter och att
företagen är avgiftsskyldiga till arbetsgivaravgifter. Beskattningsunderlaget för aktivitetsskatten utgörs av de skattskyldigas lönekostnader som är hänförliga till omsättningar av finansiella tjänster till slutkonsumenter. Lönekostnader definieras som avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter. Beskattningsunderlaget ska överstiga ett fribelopp som är lika för samtliga skattskyldiga. Aktivitetsskatten kompletteras med en schablonregel för att beräkna eskattningsunderlaget. Aktivitetsskatten ska dras av som en kostnad i inkomstbeskattningen. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine how a financial activity tax can be designed to perform as a substitute for VAT on financial services since these services are exempt from VAT in accordance with Chapter 3, paragraphs 9-10 ML. In order to achieve the purpose of the essay, it will also be examined which distortions the exemption from VAT
for financial services cause in in the VAT-system.

The exemption from VAT for financial services causes multiple distortions in the VAT system. The exemption constitutes a tax advantage when financial services are sold to final consumers since the value added is not taxed. The exemption, on the other hand, constitutes a tax disadvantage when financial services are sold to VAT-registered companies... (More)
The purpose of this essay is to examine how a financial activity tax can be designed to perform as a substitute for VAT on financial services since these services are exempt from VAT in accordance with Chapter 3, paragraphs 9-10 ML. In order to achieve the purpose of the essay, it will also be examined which distortions the exemption from VAT
for financial services cause in in the VAT-system.

The exemption from VAT for financial services causes multiple distortions in the VAT system. The exemption constitutes a tax advantage when financial services are sold to final consumers since the value added is not taxed. The exemption, on the other hand, constitutes a tax disadvantage when financial services are sold to VAT-registered companies since input VAT can not be deducted and instead the exemption cause hidden VAT and subsequent cumulative effects.

The essay provides a proposal for a financial activity tax levied on the sum of remuneration for employees, which correspond to a portion of the added value which is not subject to VAT due to the exemption from VAT for financial services. For a company to be liable to the tax, the activity tax requires sales of financial services to final consumers and liability to employer fees. The tax base for the activity tax consist of the sum of remuneration for employees which is connected to sales of financial services to final consumers. Remuneration for employees is defined as the fee base for employer fees. The tax base is required to exceed a tax-free amount equal to every company liable to the tax. The taxable amount is calculated with a template rule. The activities tax is a deductible expense against the income tax base. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlsson, Felix LU
supervisor
organization
alternative title
Financial activity tax - A substitute for VAT on financial services
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt
language
Swedish
id
8908937
date added to LUP
2017-06-13 15:57:44
date last changed
2017-06-13 15:57:44
@misc{8908937,
 abstract   = {{The purpose of this essay is to examine how a financial activity tax can be designed to perform as a substitute for VAT on financial services since these services are exempt from VAT in accordance with Chapter 3, paragraphs 9-10 ML. In order to achieve the purpose of the essay, it will also be examined which distortions the exemption from VAT
for financial services cause in in the VAT-system.

The exemption from VAT for financial services causes multiple distortions in the VAT system. The exemption constitutes a tax advantage when financial services are sold to final consumers since the value added is not taxed. The exemption, on the other hand, constitutes a tax disadvantage when financial services are sold to VAT-registered companies since input VAT can not be deducted and instead the exemption cause hidden VAT and subsequent cumulative effects.

The essay provides a proposal for a financial activity tax levied on the sum of remuneration for employees, which correspond to a portion of the added value which is not subject to VAT due to the exemption from VAT for financial services. For a company to be liable to the tax, the activity tax requires sales of financial services to final consumers and liability to employer fees. The tax base for the activity tax consist of the sum of remuneration for employees which is connected to sales of financial services to final consumers. Remuneration for employees is defined as the fee base for employer fees. The tax base is required to exceed a tax-free amount equal to every company liable to the tax. The taxable amount is calculated with a template rule. The activities tax is a deductible expense against the income tax base.}},
 author    = {{Carlsson, Felix}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Finansiell aktivitetsskatt - Ett substitut för mervärdesskatt på finansiella tjänster}},
 year     = {{2017}},
}