Advanced

Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?

Ekholm, Kristian LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling.

Miljöbalken har under sina år dock blivit ganska kritiserad från många håll och kanter, precis som lagtillämpningen har blivit. Utredningarna kritiseras för att de är alldeles för ineffektiva, tillsynsmyndigheterna gör inte sitt jobb rätt, åklagare väljer strafföreläggande istället för att ta målen till domstol och detta för att domstolen... (More)
Miljörätten är en väldigt speciell del i den svenska rätten, och när det gäller miljöstraffrätten och miljöbrott är detta ett väldigt komplext område. Från att tidigare ha varit en uppdelad miljölagstiftning på inte mindre än 16 lagar, till att efter reformationen 1999 samla alla dessa i en ny miljöbalk som från och med då skulle bli den centrala delen i Sveriges arbete mot en hållbar utveckling.

Miljöbalken har under sina år dock blivit ganska kritiserad från många håll och kanter, precis som lagtillämpningen har blivit. Utredningarna kritiseras för att de är alldeles för ineffektiva, tillsynsmyndigheterna gör inte sitt jobb rätt, åklagare väljer strafföreläggande istället för att ta målen till domstol och detta för att domstolen nästan alltid ger avslag. Detta är bara en handfull av den kritik som riktats mot miljöbrottsbekämpningen och när man tittar på statistiken, går det inte annat än att säga att det finns problem på området.

Dessutom begås väldigt många av miljöbrotten av näringsverksamheter. Dessa miljöbrott görs ibland till och med för att få ekonomiska fördelar, genom vinst eller minskade kostnader. Finns det någon lagstiftning som reglerar detta problem? Straffansvaret i Sverige är personligt och kan därför inte drabba en verksamhet direkt, utan man måste hitta någon som är ansvarig. Det finns dock en särskild rättsverkan, företagsbot, som är till för att motverka just detta problem. Tyvärr fyller det inte riktigt sin funktion, som resten av straffpåföljderna, vilket i sin tur har lett till att straffen för miljöbrott har väldigt låg allmän prevention. Ska det verkligen få vara så att verksamheter tjänar pengar på att begå miljöbrott och att det dessutom är så pass lätt att komma undan med det som i dagsläget?
2016 släpptes en SOU (2016:82) En översyn av lagstiftningen om företagsbot. Det verkar som att det håller på att hända saker på området, vad detta innebär återstå att se. (Less)
Abstract
Environmental law is a very special part of Swedish law, and in terms of environmental law and environmental crime, this is a very complex area. From having previously been a divided environmental legislation of no less than 16 laws, until after the 1999 reform, all of them gathered in a new environmental bar that would then become the central part of Sweden's work towards sustainable development.
However, during the years the environmental bar has become quite criticized from many angles, as has been the case with the application of the law. The investigations are criticized for being too ineffective, the regulators do not do their job properly, and prosecutors choose penal instead of taking the case to court and this because the court... (More)
Environmental law is a very special part of Swedish law, and in terms of environmental law and environmental crime, this is a very complex area. From having previously been a divided environmental legislation of no less than 16 laws, until after the 1999 reform, all of them gathered in a new environmental bar that would then become the central part of Sweden's work towards sustainable development.
However, during the years the environmental bar has become quite criticized from many angles, as has been the case with the application of the law. The investigations are criticized for being too ineffective, the regulators do not do their job properly, and prosecutors choose penal instead of taking the case to court and this because the court almost always refuses. This is just a handful of the criticisms of environmental crime, and when looking at the statistics, it's only a matter of saying there are issues in the area.
In addition, many of the environmental crimes are committed by businesses. These environmental violations are sometimes even made to gain economic benefits, through profit or reduced costs. Is there any legislation that regulates this problem? Criminal liability in Sweden is personal and therefore cannot directly affect a business, but you must find someone who is responsible. There is, however, a special legal effect, company fine, which is intended to counteract this particular problem. Unfortunately, it does not really perform its function, like the rest of the penalties, which, in turn, has led to the fact that the penalty for environmental crime has very low public prevention. Should it really be that businesses make money from committing environmental crimes and that it's so easy to get away with it as it is today?
2016 released an SOU (2016: 82) A review of the law on corporate fines. It seems like things are happening in the area, what this means remains to be seen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekholm, Kristian LU
supervisor
organization
alternative title
Environmental crimes and company fine - Is the company fine the best way to combat environmental crime in business?
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt, environmental law, miljöbrott, environmental crime, fängelse, böter, straffrätt, criminal law
language
Swedish
id
8909034
date added to LUP
2017-06-15 18:17:40
date last changed
2017-06-15 18:17:40
@misc{8909034,
 abstract   = {Environmental law is a very special part of Swedish law, and in terms of environmental law and environmental crime, this is a very complex area. From having previously been a divided environmental legislation of no less than 16 laws, until after the 1999 reform, all of them gathered in a new environmental bar that would then become the central part of Sweden's work towards sustainable development. 
However, during the years the environmental bar has become quite criticized from many angles, as has been the case with the application of the law. The investigations are criticized for being too ineffective, the regulators do not do their job properly, and prosecutors choose penal instead of taking the case to court and this because the court almost always refuses. This is just a handful of the criticisms of environmental crime, and when looking at the statistics, it's only a matter of saying there are issues in the area. 
In addition, many of the environmental crimes are committed by businesses. These environmental violations are sometimes even made to gain economic benefits, through profit or reduced costs. Is there any legislation that regulates this problem? Criminal liability in Sweden is personal and therefore cannot directly affect a business, but you must find someone who is responsible. There is, however, a special legal effect, company fine, which is intended to counteract this particular problem. Unfortunately, it does not really perform its function, like the rest of the penalties, which, in turn, has led to the fact that the penalty for environmental crime has very low public prevention. Should it really be that businesses make money from committing environmental crimes and that it's so easy to get away with it as it is today? 
2016 released an SOU (2016: 82) A review of the law on corporate fines. It seems like things are happening in the area, what this means remains to be seen.},
 author    = {Ekholm, Kristian},
 keyword   = {Miljörätt,environmental law,miljöbrott,environmental crime,fängelse,böter,straffrätt,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöbrott och företagsbot - Är företagsboten bästa medlet mot miljöbrott i näringsverksamheter?},
 year     = {2017},
}