Advanced

Marknadssonderingar: Lättare sagt än gjort – att bedöma intresse för en transaktion

Boström, Michael LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Marknadsmissbruksrättslig reglering förbjuder personer att olagligen röja insiderinformation till en eller flera andra personer. Det finns emellertid fall då det är legitimt att röja insiderinformation. Röjande får ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden.

Om en marknadsaktör lämnar information i samband med en marknadssondering anses det ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden och är således legitimt.

Marknadssonderingar syftar till att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, innan transaktionen aviseras. Marknadssonderingar är en relativt ny rättsfigur och har inte redogjorts för i den juridiska... (More)
Marknadsmissbruksrättslig reglering förbjuder personer att olagligen röja insiderinformation till en eller flera andra personer. Det finns emellertid fall då det är legitimt att röja insiderinformation. Röjande får ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden.

Om en marknadsaktör lämnar information i samband med en marknadssondering anses det ske som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åligganden och är således legitimt.

Marknadssonderingar syftar till att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och villkoren relaterade till den, innan transaktionen aviseras. Marknadssonderingar är en relativt ny rättsfigur och har inte redogjorts för i den juridiska doktrinen eftersom interaktionen mellan en säljare av ett finansiellt instrument och en eller flera potentiella investerare tidigare inte var uttryckligen reglerat.

Denna uppsats syftar till att analysera vilka rättigheter och skyldigheter regelverket för marknadssonderingar uppställer för dem som träffas av regelverket dvs. sonderaren och mottagaren. Uppsatsen syftar vidare till att analysera om marknadssonderingsreglerna är ekonomiskt effektiva enligt Kaldor-Hicks-kriteriet.

Marknadssonderingsregelverket formaliserar inte ett redan befintligt förfarande utan är en betydande förändring av den tidigare rådande ordningen. Det är tydligt att det komplexa, starkt normativa och byråkratiska marknadssonderingsregelverket innebär en avsevärt tyngre regelbörda och större kostnader för sonderaren och mottagaren än vad som tidigare gällde. Om syftet med regelverket, att stärka förtroendet för finansmarknaden, uppnås är däremot ovisst. (Less)
Abstract
Market abuse regulation prohibits unlawful disclosure of insider information to one or a multiple of persons. However, there are cases when it is legitimate to disclose insider information. Disclosure can be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.

If a market actor discloses information in the course of a market sounding the disclosure shall be deemed to be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties and is therefore legitimate.

Market soundings aims to gauge the interest of potential investors in a possible transaction and the terms related to it, prior to the announcement of the transaction. Market soundings is a relatively new legal form and have not been described in the... (More)
Market abuse regulation prohibits unlawful disclosure of insider information to one or a multiple of persons. However, there are cases when it is legitimate to disclose insider information. Disclosure can be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.

If a market actor discloses information in the course of a market sounding the disclosure shall be deemed to be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties and is therefore legitimate.

Market soundings aims to gauge the interest of potential investors in a possible transaction and the terms related to it, prior to the announcement of the transaction. Market soundings is a relatively new legal form and have not been described in the legal doctrine because interactions between a seller of financial instruments and one or more potential investors was previously not explicitly regulated.

The aim of this paper is to analyze the rights and obligations of the disclosing market participant and the market sounding recipient stipulated by the body of law related to market soundings. Furthermore, the aim is to analyze if the market sounding rules are economically effective according to the Kaldor-Hicks-criterion.

The market sounding regime does not formalize an existing procedure, it’s a significant change to the previous regime. The complex, highly normative and bureaucratic market sounding regime infer a significantly heavier regulatory burden and higher cost for the disclosing market participant and the market sounding recipient than before the introduction of the market sounding regime. If the purpose of the regulatory framework, to strengthen confidence in the financial market, is achieved is uncertain. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boström, Michael LU
supervisor
organization
alternative title
Market Soundings: to gauge interest of a possible transaction
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, Marknadssonderingar, Market soundings
language
Swedish
id
8909055
date added to LUP
2017-06-13 14:19:41
date last changed
2017-06-13 14:19:41
@misc{8909055,
 abstract   = {Market abuse regulation prohibits unlawful disclosure of insider information to one or a multiple of persons. However, there are cases when it is legitimate to disclose insider information. Disclosure can be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties.

If a market actor discloses information in the course of a market sounding the disclosure shall be deemed to be made in the normal exercise of an employment, a profession or duties and is therefore legitimate.

Market soundings aims to gauge the interest of potential investors in a possible transaction and the terms related to it, prior to the announcement of the transaction. Market soundings is a relatively new legal form and have not been described in the legal doctrine because interactions between a seller of financial instruments and one or more potential investors was previously not explicitly regulated. 

The aim of this paper is to analyze the rights and obligations of the disclosing market participant and the market sounding recipient stipulated by the body of law related to market soundings. Furthermore, the aim is to analyze if the market sounding rules are economically effective according to the Kaldor-Hicks-criterion.

The market sounding regime does not formalize an existing procedure, it’s a significant change to the previous regime. The complex, highly normative and bureaucratic market sounding regime infer a significantly heavier regulatory burden and higher cost for the disclosing market participant and the market sounding recipient than before the introduction of the market sounding regime. If the purpose of the regulatory framework, to strengthen confidence in the financial market, is achieved is uncertain.},
 author    = {Boström, Michael},
 keyword   = {EU-rätt,Marknadssonderingar,Market soundings},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadssonderingar: Lättare sagt än gjort – att bedöma intresse för en transaktion},
 year     = {2017},
}