Advanced

Företagsköparens kunskapsbörda och undersökningsbörda – i relation till säljarens garantiåtaganden

Storsten, Carl-Johan LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
För köparen är ett företagsförvärv förknippat med risker av flera olika slag, vilket inte minst beror att säljaren i regel har bättre kunskap om målbolagets värde och de risker som verksamheten är förenad med. Genom att besiktiga målbolaget och kräva att säljaren utställer garantier ges köparen dock en möjlighet att hantera riskbilden.

En effekt av företagsbesiktningen är att köparen riskerar att förlora rätten att åberopa vissa fel i målbolaget. Enligt 20 § KöpL får köparen nämligen inte såsom fel åberopa omständigheter som han kände till före köpet eller som han borde ha upptäckt vid företagsbesiktningen. I uppsatsen benämns dessa preklusionsregler som köparens kunskapsbörda respektive undersökningsbörda.

Syftet med uppsatsen är... (More)
För köparen är ett företagsförvärv förknippat med risker av flera olika slag, vilket inte minst beror att säljaren i regel har bättre kunskap om målbolagets värde och de risker som verksamheten är förenad med. Genom att besiktiga målbolaget och kräva att säljaren utställer garantier ges köparen dock en möjlighet att hantera riskbilden.

En effekt av företagsbesiktningen är att köparen riskerar att förlora rätten att åberopa vissa fel i målbolaget. Enligt 20 § KöpL får köparen nämligen inte såsom fel åberopa omständigheter som han kände till före köpet eller som han borde ha upptäckt vid företagsbesiktningen. I uppsatsen benämns dessa preklusionsregler som köparens kunskapsbörda respektive undersökningsbörda.

Syftet med uppsatsen är att utreda hur köparens kunskapsbörda och undersökningsbörda påverkas av att säljaren utfärdat garantier avseende de omständigheter i målbolaget som köparen hade kunskap om eller borde ha upptäckt vid en undersökning. Syftet innefattar även att ta hänsyn till att problemet eventuellt kräver alternativa lösningar beroende på innehållet i det enskilda överlåtelseavtalet. I den mån gällande rättsläge inte är tillfredställande framförs förslag till ändringar, de lege ferenda. Vid utredningen tillämpas den rättsdogmatiska metoden.

Beträffande relationen mellan säljarens garantier och köparens kunskapsbörda dras slutsatsen att köparen har större möjligheter att göra gällande garantifel än övriga fel som han hade kunskap om före köpet. Köparens rätt att göra gällande garantifel går dock förlorad i en övervägande del av fallen.

Vad gäller köparens undersökningsbörda kan det konstateras att den som huvudregel inte omfattar förhållanden som omfattas av säljarens garantier. Denna ordning är inte minst lämplig ur ett rättsekonomiskt perspektiv, eftersom den ger köparen möjlighet att begränsa omfattningen av en kostsam företagsbesiktning genom att kräva att säljaren utfärdar garantier.

Relationen mellan säljarens garantier och köparens undersökningsbörda är emellertid mer komplex när undersökningsbördan aktualiseras genom säljarens uppmaning. Huruvida säljarens uppmaning neutraliserar garantins inskränkande verkan på säljarens undersökningsbörda är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, varvid det torde vara av särskilt betydelse hur preciserade uppmaningen och garantin är. (Less)
Popular Abstract (Portuguese)
O comprador é uma empresa relacionada com os riscos de vários tipos, não menos importante porque o vendedor geralmente tem melhor conhecimento do valor da empresa-alvo e os riscos que estão associados. Ao inspecionar a empresa-alvo e exigem as exposições vendedor garante ao comprador a possibilidade de gerenciar riscos.

Um dos efeitos do inquérito às empresas é que o comprador corre o risco de perder o direito de invocar alguns erros na empresa-alvo. De acordo com o § 20 tael o comprador não gosta do errado invocar situações que ele sabia antes da operação ou deveria ter notado o inquérito às empresas. O papel chamado estes preklusionsregler como fardo conhecimento do comprador e encargo dos inquéritos.

O objetivo deste trabalho é... (More)
O comprador é uma empresa relacionada com os riscos de vários tipos, não menos importante porque o vendedor geralmente tem melhor conhecimento do valor da empresa-alvo e os riscos que estão associados. Ao inspecionar a empresa-alvo e exigem as exposições vendedor garante ao comprador a possibilidade de gerenciar riscos.

Um dos efeitos do inquérito às empresas é que o comprador corre o risco de perder o direito de invocar alguns erros na empresa-alvo. De acordo com o § 20 tael o comprador não gosta do errado invocar situações que ele sabia antes da operação ou deveria ter notado o inquérito às empresas. O papel chamado estes preklusionsregler como fardo conhecimento do comprador e encargo dos inquéritos.

O objetivo deste trabalho é investigar como fardo fardo de conhecimento e pesquisa do comprador é afetado pelo vendedor garante emitido sobre as circunstâncias da empresa-alvo como o comprador tinha conhecimento ou deveria ter sido descoberto durante uma investigação. O objetivo também inclui tendo em conta que o problema pode exigir soluções alternativas, dependendo do conteúdo do acordo de transferência individual. Na medida em que a situação jurídica não é puts satisfatórios encaminhar propostas para alterar a lei que. A avaliação aplicado o método dogmático correcta.

Quanto à relação entre o vendedor eo fardo garantias comprador conhecimento conclui que o comprador é mais provável para afirmar justificável do que outras falhas que ele tinha conhecimento antes da compra. direito do comprador de reclamar da garantia será perdida na maioria dos casos.

No que se refere a carga do comprador, é claro que, como regra, não incluem as matérias abrangidas pela garantia do vendedor. Este arranjo é particularmente apropriado do ponto de vista jurídico-econômica, uma vez que dá ao comprador a oportunidade de limitar o âmbito de uma diligência caro, exigindo o vendedor de emitir garantias.

A relação entre o vendedor garante e carga do comprador, no entanto, é mais complexa quando o encargo dos inquéritos levantados a pedido do vendedor. Se o pedido do efeito restritivo garantia neutralizar vendedor sobre a carga exame vendedor depende das circunstâncias do caso, que será de particular importância como garantia precisa e rápida é. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Storsten, Carl-Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Enpresak Buyer ezagutza zama eta inkesta zama – saltzailearen berme aldean
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
language
Swedish
id
8909159
date added to LUP
2017-06-20 12:23:13
date last changed
2017-06-20 12:23:13
@misc{8909159,
 abstract   = {För köparen är ett företagsförvärv förknippat med risker av flera olika slag, vilket inte minst beror att säljaren i regel har bättre kunskap om målbolagets värde och de risker som verksamheten är förenad med. Genom att besiktiga målbolaget och kräva att säljaren utställer garantier ges köparen dock en möjlighet att hantera riskbilden.

En effekt av företagsbesiktningen är att köparen riskerar att förlora rätten att åberopa vissa fel i målbolaget. Enligt 20 § KöpL får köparen nämligen inte såsom fel åberopa omständigheter som han kände till före köpet eller som han borde ha upptäckt vid företagsbesiktningen. I uppsatsen benämns dessa preklusionsregler som köparens kunskapsbörda respektive undersökningsbörda.

Syftet med uppsatsen är att utreda hur köparens kunskapsbörda och undersökningsbörda påverkas av att säljaren utfärdat garantier avseende de omständigheter i målbolaget som köparen hade kunskap om eller borde ha upptäckt vid en undersökning. Syftet innefattar även att ta hänsyn till att problemet eventuellt kräver alternativa lösningar beroende på innehållet i det enskilda överlåtelseavtalet. I den mån gällande rättsläge inte är tillfredställande framförs förslag till ändringar, de lege ferenda. Vid utredningen tillämpas den rättsdogmatiska metoden.

Beträffande relationen mellan säljarens garantier och köparens kunskapsbörda dras slutsatsen att köparen har större möjligheter att göra gällande garantifel än övriga fel som han hade kunskap om före köpet. Köparens rätt att göra gällande garantifel går dock förlorad i en övervägande del av fallen.

Vad gäller köparens undersökningsbörda kan det konstateras att den som huvudregel inte omfattar förhållanden som omfattas av säljarens garantier. Denna ordning är inte minst lämplig ur ett rättsekonomiskt perspektiv, eftersom den ger köparen möjlighet att begränsa omfattningen av en kostsam företagsbesiktning genom att kräva att säljaren utfärdar garantier.

Relationen mellan säljarens garantier och köparens undersökningsbörda är emellertid mer komplex när undersökningsbördan aktualiseras genom säljarens uppmaning. Huruvida säljarens uppmaning neutraliserar garantins inskränkande verkan på säljarens undersökningsbörda är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet, varvid det torde vara av särskilt betydelse hur preciserade uppmaningen och garantin är.},
 author    = {Storsten, Carl-Johan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagsköparens kunskapsbörda och undersökningsbörda – i relation till säljarens garantiåtaganden},
 year     = {2017},
}