Advanced

Gråt inte över spridd fil - En uppsats om upphovsrättsinnehavarens möjlighet till civilrättsliga åtgärder vid olovlig fildelning på internet

Islamovic, Sejla LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract (Swedish)
Fildelningsteknologin revolutionerade internet i början av 1990-talet. I rask takt har fildelningsnätverken utvecklats och utbudet av olovligen tillgängliggjorda filer är större än någonsin. För vanliga internetanvändare innebär nyss nämnda gratis tillgång till film och musik vid efterfrågan. Det kan emellertid medföra stora ekonomiska förluster för rättighetshavarna till verken. Digitaliseringen medför många gånger att rättighetshavaren mister kontrollen över sitt kreativa verk och därmed även de rättigheter som finns knutna därtill.

För att kunna tillvarata sina intressen har rättighetshavaren getts möjligheten att på eget bevåg försöka beivra de intrång som sker via internet. Detta har till stor del skett genom implementeringen av... (More)
Fildelningsteknologin revolutionerade internet i början av 1990-talet. I rask takt har fildelningsnätverken utvecklats och utbudet av olovligen tillgängliggjorda filer är större än någonsin. För vanliga internetanvändare innebär nyss nämnda gratis tillgång till film och musik vid efterfrågan. Det kan emellertid medföra stora ekonomiska förluster för rättighetshavarna till verken. Digitaliseringen medför många gånger att rättighetshavaren mister kontrollen över sitt kreativa verk och därmed även de rättigheter som finns knutna därtill.

För att kunna tillvarata sina intressen har rättighetshavaren getts möjligheten att på eget bevåg försöka beivra de intrång som sker via internet. Detta har till stor del skett genom implementeringen av direktiv 2004/48 EG. Direktivet har varit en katalysator när det kommer till att tackla det största problemet för rättighetshavaren, nämligen att lyckas identifiera den misstänkte i en digital miljö. Informationsföreläggandet har visat sig vara någorlunda effektivt i denna aspekt. Genom specialutvecklade program kan rättighetshavaren få reda på vilken IP-adress som gjort intrång i verket. Om det anses proportionerligt och bevisat att en IP-adress handlat på ett vis som utgör intrång i upphovsrätten till ett verk, kan domstolen, på rättighetshavarens begäran, ålägga internetleverantören som förfogar över IP-adressen att uppge namn och uppgifter till abonnemangsägaren.

Tidigare har direktiv 2006/24/EG, så kallade datalagringsdirektivet, ålagt internetleverantörer en skyldighet att lagra samtliga trafikuppgifter i brottsbekämpande syften. Även om denna lagring var avsedd att tillämpas i civilrättsliga ändamål, så som informationsföreläggande, kunde det i praktiken underlätta och öka chanserna till att identifiera fildelaren. Direktivet ogiltigförklarades emellertid, men de svenska reglerna gällande lagring fortsatte att gälla fram till dess att internetleverantörer vägrade lyda tillsynsmyndighetens förelägganden om lagring. Numera tillämpas inte de svenska lagringsreglerna tills vidare och många internetleverantörer raderar aktivt uppgifter, just för att inte tvingas utge dem i civilrättsliga ändamål. Det är således fortfarande möjligt för rättighetshavarna att nyttja informationsföreläggandet men institutet har mist viss effektivitet, delvis på grund av att mängden av lagrade trafikuppgifter minskat, men även på grund av att identifieringen i praktiken inte längre är helt avhängig informationsföreläggandet utan även internetleverantörers villighet att samarbeta. (Less)
Abstract
File sharing technology revolutionized the Internet in the early 1990s. Different networks evolve at a rapid pace and the supply of illegally spread files are greater than ever. For common Internet users this means free, on-demand access to movies and music. However, it may cause major financial losses to the right-holders of copyrighted works, since the digitalization often times means losing control of the creative work and thus also the rights attached thereto.

In order to protect the right-holder interests, varying solutions have been proposed over time, to provide the possibility of preventing on-line infringements. In modern times, this has largely been achieved through the implementation of Directive 2004/48/EG. The Directive... (More)
File sharing technology revolutionized the Internet in the early 1990s. Different networks evolve at a rapid pace and the supply of illegally spread files are greater than ever. For common Internet users this means free, on-demand access to movies and music. However, it may cause major financial losses to the right-holders of copyrighted works, since the digitalization often times means losing control of the creative work and thus also the rights attached thereto.

In order to protect the right-holder interests, varying solutions have been proposed over time, to provide the possibility of preventing on-line infringements. In modern times, this has largely been achieved through the implementation of Directive 2004/48/EG. The Directive has been catalyst when it comes to tackling one of the biggest problems for the right-holder, that is to successfully identify the suspected in a digital environment. The right to information has been proved to be reasonably effective in this aspect. Through specially developed programs, the right-holder can find out which IP-address has been infringing the copyrighted work. If it is considered proven and proportionate, the court may, at the request of the right-holder, order the Internet Service Provider (ISP) which owns the IP-address to provide the name and details of the subscribed owner.

Previously, the Data Retention Directive 2006/24/EC, imposed the ISP’s to store all traffic data for law enforcement purposes. Although this storage was not intended for civil-law purposes, such as the right of information, it could nonetheless facilitate and increase the chances of identifying the suspected file sharer. However, the mentioned Directive was invalidated. The Swedish rules on storage were still in force until the ISP’s refused to comply with the regulatory authority's injunctions for storage. Nowadays, the Swedish storage rules are not applied until further notice and many ISP’s actively erase data in the main purpose of not being complied to issue them for civil-law purposes. It is still possible for the right-holders to use the information injunction but the institute has loss some of its efficiency, partly because of the lack of data but also because the efficiency of the injunction in practice no longer fully depends on the right to information but also the ISP’s willingness to cooperate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Islamovic, Sejla LU
supervisor
organization
alternative title
IP law
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, förmögenhetsrätt
language
Swedish
id
8909198
date added to LUP
2017-10-09 08:33:36
date last changed
2017-10-09 08:33:36
@misc{8909198,
 abstract   = {File sharing technology revolutionized the Internet in the early 1990s. Different networks evolve at a rapid pace and the supply of illegally spread files are greater than ever. For common Internet users this means free, on-demand access to movies and music. However, it may cause major financial losses to the right-holders of copyrighted works, since the digitalization often times means losing control of the creative work and thus also the rights attached thereto. 
 
In order to protect the right-holder interests, varying solutions have been proposed over time, to provide the possibility of preventing on-line infringements. In modern times, this has largely been achieved through the implementation of Directive 2004/48/EG. The Directive has been catalyst when it comes to tackling one of the biggest problems for the right-holder, that is to successfully identify the suspected in a digital environment. The right to information has been proved to be reasonably effective in this aspect. Through specially developed programs, the right-holder can find out which IP-address has been infringing the copyrighted work. If it is considered proven and proportionate, the court may, at the request of the right-holder, order the Internet Service Provider (ISP) which owns the IP-address to provide the name and details of the subscribed owner. 
 
Previously, the Data Retention Directive 2006/24/EC, imposed the ISP’s to store all traffic data for law enforcement purposes. Although this storage was not intended for civil-law purposes, such as the right of information, it could nonetheless facilitate and increase the chances of identifying the suspected file sharer. However, the mentioned Directive was invalidated. The Swedish rules on storage were still in force until the ISP’s refused to comply with the regulatory authority's injunctions for storage. Nowadays, the Swedish storage rules are not applied until further notice and many ISP’s actively erase data in the main purpose of not being complied to issue them for civil-law purposes. It is still possible for the right-holders to use the information injunction but the institute has loss some of its efficiency, partly because of the lack of data but also because the efficiency of the injunction in practice no longer fully depends on the right to information but also the ISP’s willingness to cooperate.},
 author    = {Islamovic, Sejla},
 keyword   = {Immaterialrätt,förmögenhetsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gråt inte över spridd fil - En uppsats om upphovsrättsinnehavarens möjlighet till civilrättsliga åtgärder vid olovlig fildelning på internet},
 year     = {2017},
}