Advanced

Tandmognadsundersökningar i straffprocessen - kvalificerade gissningar

Björkenor, David LU (2017) JURM02 20171
Department of Law
Abstract
In criminal proceedings it is unusual that the age of the accused is unclear. But when it is, it is of utmost importance that the methods used to determine the age are sufficiently precise because the expected age of the accised is of paramount importance. The Swedish penalties provisions specifically deal with juvenile offenders in different ways depending on age.
Socialstyrelsen has considered the question of whether age assessments based on dental radiographs should be used in asylum and criminal proceedings. In its latest meta-analysis, it was concluded that assessments based on dental radiographs to determine the 18-year limit were so-called, "Do not do". HD, on the other hand, considered that a dental assessment based on radiographs... (More)
In criminal proceedings it is unusual that the age of the accused is unclear. But when it is, it is of utmost importance that the methods used to determine the age are sufficiently precise because the expected age of the accised is of paramount importance. The Swedish penalties provisions specifically deal with juvenile offenders in different ways depending on age.
Socialstyrelsen has considered the question of whether age assessments based on dental radiographs should be used in asylum and criminal proceedings. In its latest meta-analysis, it was concluded that assessments based on dental radiographs to determine the 18-year limit were so-called, "Do not do". HD, on the other hand, considered that a dental assessment based on radiographs conducted as set forth in the NJA 2016 p. 719 decision could be used for individuals with fully developed wisdom teeth. HD considered that if the dental examination gave support for different ages, the most likely age should be considered. For the 15- and 21-year limit a higher requirement should apply according to HD. For the age limits, HD considered that it should instead be clarified that the rules do not prevent the proposed law enforcement.
Age assessments based on dental radiographs have been widely and critically discussed in the media, mainly in view of the error margins of +-2-3 years, but also because of the lack of consistency between different assessors. Rättsmedicinalverket, whose mission is to carry out the age assessments, concluded that dental radiographs should be used in combination with another method, examination of the knee joint. HD did not discuss whether the dental radiograph investigation in the 2016 decision was robust. This should be seen in light of the fact that Rättsmedicinalverket decided that two methods should be used. The age assessment based on dental examination only was considered to lack the robustness required from a rule of law perspective.
The present essay examines the reliability of dental assessments when it comes to assessing how old an individual is when his or her age is considered unclear. The review and analysis of the material used show that the reliability of dental radiographs is relatively low, at least when comparing with the evidence requirement for guilt in criminal matters. However, as formulated by HD, the most probable age should be chosen. This leads to the dilemma that there is more than 50 percent probability for an individual to be under 18, in spite of a most likely age over 18 years. Socialstyrelsen has considered that a 95 percent probability should apply when it comes to age assessments. This can be illustrated by applying Bayes theorem. Bayes theorem is problematic to use because no initial probability is available. However, in order to meet the 95 per cent probability, it is necessary to assume a starting probability as high as 50 per cent. It is thus the same as tossing a coin to use the dental assessment testimony to meet the requirement proposed by Socialstyrelsen. (Less)
Abstract (Swedish)
Det är i brottmålsprocesser ovanligt att den anklagades ålder är oklar. Men när den är det så ställs stora krav på tillräckligt precisa metoder eftersom det spelar stor roll vad den anklagade bedöms ha för ålder. De svenska påföljdsbestämmelserna särbehandlar nämligen unga lagöverträdare på olika sätt beroende på ålder.
Socialstyrelsen har tagit ställning till frågan huruvida tandmognadsbedömningar bör användas inom asyl- och brottmålsprocessen. I dess senaste meta-analys blev slutsatsen att tandmognadsbedömningar för att avgöra 18-års gränsen var s.k. ”icke-göra”. Högsta domstolen å andra sidan ansåg att en tandmognadsundersökning som gjorts på det sätt som var aktuellt i avgörandet NJA 2016 s. 719 kunde användas för ändamålet när det... (More)
Det är i brottmålsprocesser ovanligt att den anklagades ålder är oklar. Men när den är det så ställs stora krav på tillräckligt precisa metoder eftersom det spelar stor roll vad den anklagade bedöms ha för ålder. De svenska påföljdsbestämmelserna särbehandlar nämligen unga lagöverträdare på olika sätt beroende på ålder.
Socialstyrelsen har tagit ställning till frågan huruvida tandmognadsbedömningar bör användas inom asyl- och brottmålsprocessen. I dess senaste meta-analys blev slutsatsen att tandmognadsbedömningar för att avgöra 18-års gränsen var s.k. ”icke-göra”. Högsta domstolen å andra sidan ansåg att en tandmognadsundersökning som gjorts på det sätt som var aktuellt i avgörandet NJA 2016 s. 719 kunde användas för ändamålet när det gällde en individ med fullt utvecklade visdomständer. Högsta domstolen ansåg att om tandmognadsundersökningen gav stöd för olika åldrar skulle den ålder som var mest sannolik väljas. För 15- och 21-års gränsen skulle enligt HD ett högre krav gälla. För de åldersgränserna ansåg HD att det istället måste vara klarlagt att reglerna inte hindrar den tilltänkta rättstillämpningen.
Tandmognadsundersökningar har diskuterats flitigt i media, framförallt mot bakgrund av de felmarginaler de visat sig ha på +-2-3 år men även på grund av den bristande samstämmigheten mellan olika bedömare. Rättsmedicinalverket vars uppdrag är att utföra åldersbedömningarna kom till slutsatsen att tandmognadsundersökningar skall användas i kombination med en annan metod, undersökning av knäleden. Högsta domstolen diskuterade inte huruvida tandmognadsundersökningen i avgörandet från 2016 var robust. Detta bör ses mot bakgrund av att Rättsmedicinalverket bestämde att två metoder skulle användas. Tandmognadsundersökningen bör anses sakna den robusthet som är påkallad ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
Förevarande uppsats undersöker tandmognadsundersökningars värde när det gäller att bedöma hur gammal en individ är när dennes ålder anses vara oklar. Genomgången och analysen av det använda materialet visar att beviskraften av en tandmognadsundersökning är relativt låg, åtminstone när jämföranden görs med beviskravet som gäller för skuldfrågan i brottmål. Som Högsta domstolen formulerade det så skall emellertid den mest sannolika åldern väljas. Det är emellertid så, att det kan föreligga sannolikhetsövervikt för att en individ är under 18 år, trots att den mest sannolika åldern är över 18 år. Socialstyrelsen har ansett att ett krav på 95 procent sannolikhet bör gälla när det kommer till tandmognadsundersökningar. Detta kan illustreras genom att tillämpa Bayes teorem. Bayes teorem är problematiskt att använda eftersom någon startsannolikhet inte finns till hands. För att nå upp till kravet på 95 procent sannolikhet är det dock nödvändigt att anta en startsannolikhet till ett så högt värde som 50 procent. Det är alltså samma sak som att singla slant för att sedan använda tandmognadsundersökningens beviskraft för att nå upp till det krav som Socialstyrelsen har föreslagit. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkenor, David LU
supervisor
organization
alternative title
Age assessments based on dental radiographs in criminal proceedings
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
allmän rättslära, åldersbedömning, bevis, bevisvärdering
language
Swedish
id
8909391
date added to LUP
2017-06-13 09:28:57
date last changed
2017-06-13 09:28:57
@misc{8909391,
 abstract   = {In criminal proceedings it is unusual that the age of the accused is unclear. But when it is, it is of utmost importance that the methods used to determine the age are sufficiently precise because the expected age of the accised is of paramount importance. The Swedish penalties provisions specifically deal with juvenile offenders in different ways depending on age.
Socialstyrelsen has considered the question of whether age assessments based on dental radiographs should be used in asylum and criminal proceedings. In its latest meta-analysis, it was concluded that assessments based on dental radiographs to determine the 18-year limit were so-called, "Do not do". HD, on the other hand, considered that a dental assessment based on radiographs conducted as set forth in the NJA 2016 p. 719 decision could be used for individuals with fully developed wisdom teeth. HD considered that if the dental examination gave support for different ages, the most likely age should be considered. For the 15- and 21-year limit a higher requirement should apply according to HD. For the age limits, HD considered that it should instead be clarified that the rules do not prevent the proposed law enforcement.
Age assessments based on dental radiographs have been widely and critically discussed in the media, mainly in view of the error margins of +-2-3 years, but also because of the lack of consistency between different assessors. Rättsmedicinalverket, whose mission is to carry out the age assessments, concluded that dental radiographs should be used in combination with another method, examination of the knee joint. HD did not discuss whether the dental radiograph investigation in the 2016 decision was robust. This should be seen in light of the fact that Rättsmedicinalverket decided that two methods should be used. The age assessment based on dental examination only was considered to lack the robustness required from a rule of law perspective.
The present essay examines the reliability of dental assessments when it comes to assessing how old an individual is when his or her age is considered unclear. The review and analysis of the material used show that the reliability of dental radiographs is relatively low, at least when comparing with the evidence requirement for guilt in criminal matters. However, as formulated by HD, the most probable age should be chosen. This leads to the dilemma that there is more than 50 percent probability for an individual to be under 18, in spite of a most likely age over 18 years. Socialstyrelsen has considered that a 95 percent probability should apply when it comes to age assessments. This can be illustrated by applying Bayes theorem. Bayes theorem is problematic to use because no initial probability is available. However, in order to meet the 95 per cent probability, it is necessary to assume a starting probability as high as 50 per cent. It is thus the same as tossing a coin to use the dental assessment testimony to meet the requirement proposed by Socialstyrelsen.},
 author    = {Björkenor, David},
 keyword   = {allmän rättslära,åldersbedömning,bevis,bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tandmognadsundersökningar i straffprocessen - kvalificerade gissningar},
 year     = {2017},
}