Advanced

Truth will out! Autenticitets samverkan med arbetsplatsintresse

Lövstedt, Caroline LU and Enhager, Julia LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen ämnade undersöka sambandet mellan en individs grad av autenticitet och intresse för Företag 1, 2 och 3. Autenticitet är en del av en människas personliga identitet och vi utgick från en sammanslagning av Kernis och Goldmans (2006) och Woods et al. (2008) definitioner av autenticitet: Ju mer medveten en individ är om underliggande känslor, tankar och tillstånd som vederbörande har och sedan agerar i enlighet med dessa, desto större är chansen för välbefinnande. Detta skapar en möjlighet för individen att komma åt sitt sanna jag. Undersökningsmaterialet utgjordes bland annat av Kernis och Goldmans (2006) “the authenticity inventory scale” (AUT3) om autenticitet där två subskalor valdes ut och undersöktes: "behaviour" och... (More)
Den här uppsatsen ämnade undersöka sambandet mellan en individs grad av autenticitet och intresse för Företag 1, 2 och 3. Autenticitet är en del av en människas personliga identitet och vi utgick från en sammanslagning av Kernis och Goldmans (2006) och Woods et al. (2008) definitioner av autenticitet: Ju mer medveten en individ är om underliggande känslor, tankar och tillstånd som vederbörande har och sedan agerar i enlighet med dessa, desto större är chansen för välbefinnande. Detta skapar en möjlighet för individen att komma åt sitt sanna jag. Undersökningsmaterialet utgjordes bland annat av Kernis och Goldmans (2006) “the authenticity inventory scale” (AUT3) om autenticitet där två subskalor valdes ut och undersöktes: "behaviour" och “unbiased processing”. Studien genomfördes med ett kvantitativt förfarande och respondenterna var studenter och arbetssökande. I linje med resultat från tidigare forskning förväntades autenticitet korrelera med företag som har tydliga värderingar vilket i den här uppsatsen är Företag 1 och Företag 3. Respondenterna (N=90) svarade på en enkät som bestod av tre delmoment. Först fick de skatta tre företagsprofiler (Företag 1, 2 och 3) med olika fokusområden inom “corporate social responsibility”: miljö-, socialt- och ekonomiskt ansvarstagande. Därefter genomförde de Kernis och Goldmans AUT3-enkät om autenticitet och till sist svarade de på ett par värderingsfrågor. Datan delades in i två grupper: hög och låg autenticitet. Resultaten visade att personer med högre autenticitet var mer intresserade av Företag 1 som prioriterar ansvarstagande för miljön. Resultaten visade också en negativ korrelation mellan autenticitet och Företag 3, som lade större vikt vid ekonomisk lönsamhet. (Less)
Abstract
The intention with this essay was to investigate the relationship between an individual’s authenticity and workplace interest for Enterprise 1, 2 and 3. Authenticity is a part of a person's personal identity, and this essay was based on a merger of Kernis and Goldmans (2006) and Woods et al. definitions of authenticity: The more aware an individual is of the underlying feelings, thoughts and states that a person has and how he or she acts in accordance with these, the greater the chance of well-being. It creates an opportunity for the individual to access his or her true self. The study material consisted of Kernis and Goldman's (2006) ‘The Authenticity Inventory Scale’ (AUT3), where two sub-scales were selected and examined: “behavior”... (More)
The intention with this essay was to investigate the relationship between an individual’s authenticity and workplace interest for Enterprise 1, 2 and 3. Authenticity is a part of a person's personal identity, and this essay was based on a merger of Kernis and Goldmans (2006) and Woods et al. definitions of authenticity: The more aware an individual is of the underlying feelings, thoughts and states that a person has and how he or she acts in accordance with these, the greater the chance of well-being. It creates an opportunity for the individual to access his or her true self. The study material consisted of Kernis and Goldman's (2006) ‘The Authenticity Inventory Scale’ (AUT3), where two sub-scales were selected and examined: “behavior” and “unbiased processing”. The study was quantitative and the respondents were students and job seekers. Based on results from previous studies within the area of authenticity, the expected result was that authenticity correlates with companies with clear values, which in this case were Enterprise 1 and Enterprise 3. The respondents (N=90) received a three-part questionnaire. First, they received three corporate profiles (Enterprise 1, 2 and 3) with different focuses of corporate social responsibility (environmental, social and economic). This was followed by Kernis and Goldman's AUT3-scale and finally they were asked to respond to two questions about their view on value congregation. The data was divided into two groups: high and low authenticity, and the results showed that people with higher authenticity were more interested in Enterprise 1 which prioritizes environmental responsibility. A negative correlation emerged between authenticity and Enterprise 3, that puts greater emphasis on economic profitability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövstedt, Caroline LU and Enhager, Julia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
autenthenticity, social identity theory, corporate identity, corporate social responsibiltiy and person-organization fit
language
Swedish
id
8909654
date added to LUP
2017-08-21 09:17:12
date last changed
2017-08-21 09:17:12
@misc{8909654,
 abstract   = {The intention with this essay was to investigate the relationship between an individual’s authenticity and workplace interest for Enterprise 1, 2 and 3. Authenticity is a part of a person's personal identity, and this essay was based on a merger of Kernis and Goldmans (2006) and Woods et al. definitions of authenticity: The more aware an individual is of the underlying feelings, thoughts and states that a person has and how he or she acts in accordance with these, the greater the chance of well-being. It creates an opportunity for the individual to access his or her true self. The study material consisted of Kernis and Goldman's (2006) ‘The Authenticity Inventory Scale’ (AUT3), where two sub-scales were selected and examined: “behavior” and “unbiased processing”. The study was quantitative and the respondents were students and job seekers. Based on results from previous studies within the area of authenticity, the expected result was that authenticity correlates with companies with clear values, which in this case were Enterprise 1 and Enterprise 3. The respondents (N=90) received a three-part questionnaire. First, they received three corporate profiles (Enterprise 1, 2 and 3) with different focuses of corporate social responsibility (environmental, social and economic). This was followed by Kernis and Goldman's AUT3-scale and finally they were asked to respond to two questions about their view on value congregation. The data was divided into two groups: high and low authenticity, and the results showed that people with higher authenticity were more interested in Enterprise 1 which prioritizes environmental responsibility. A negative correlation emerged between authenticity and Enterprise 3, that puts greater emphasis on economic profitability.},
 author    = {Lövstedt, Caroline and Enhager, Julia},
 keyword   = {autenthenticity,social identity theory,corporate identity,corporate social responsibiltiy and person-organization fit},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Truth will out! Autenticitets samverkan med arbetsplatsintresse},
 year     = {2017},
}