Advanced

Fåglar och pollinatörer på Ideon - hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?

Morell, Karin LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Urbanization is causing impact on biodiversity and ecosystem services globally, due to disturbance, fragmentation and loss of habitats as the proportion of urban settlement increases. Actions for enhancement of biodiversity in urban spaces become important to achieve a sustainable urbanization. Wihlborgs Fastigheter AB, a housing company in the Öresund Region, has installed eleven nest boxes for birds, two insect hotels at Ideon Science Park, a business park in Lund. The aim of this study is to examine (i) if the nest boxes and insect hotels are inhabited, (ii) the availability of suitable vegetation for birds and pollinating insects and (iii) actions for enhancement of biodiversity of birds and pollinating insects in the park. The... (More)
Urbanization is causing impact on biodiversity and ecosystem services globally, due to disturbance, fragmentation and loss of habitats as the proportion of urban settlement increases. Actions for enhancement of biodiversity in urban spaces become important to achieve a sustainable urbanization. Wihlborgs Fastigheter AB, a housing company in the Öresund Region, has installed eleven nest boxes for birds, two insect hotels at Ideon Science Park, a business park in Lund. The aim of this study is to examine (i) if the nest boxes and insect hotels are inhabited, (ii) the availability of suitable vegetation for birds and pollinating insects and (iii) actions for enhancement of biodiversity of birds and pollinating insects in the park. The activity in the nest boxes and one insect hotel was surveyed and an inventory of bird species and individuals was performed. Vegetation structure (the vertical vegetation layers) and flowering plants were inventoried in 14 sub-areas (inner courts and green spaces).
This study shows that none of the nest boxes were occupied, but six bird species and 31 individuals were observed in the area. There were two insects in the hotel and seven insects flying around the hotel already two days after the placement. The inventory of the sub-areas showed that there was a certain structural complexity (variety of the layers), but the proportion of open spaces was dominant and most of the trees were classified as small; with an estimated diameter below 30 centimeters. Most of the observed species flower in May (21) and 57 percent of the observed species were native. Based on the results from the field inventories, this study suggests to (1) increase the structural vegetation complexity by planting more trees and shrubs (2) optimize the nectar and pollen resources by extending the flowering season (3) decrease the intensity of the garden management. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?

Hur ska både människor och natur få plats i en alltmer urbaniserad värld? Kunskapen om hur biologisk mångfald påverkas av byggnadsprojekt behöver öka, samtidigt som stadens gröna områden behöver stödjas och utvecklas för att gynna fler arter. I mitt examensarbete har jag undersökt förutsättningarna för fåglar och pollinerande insekter i företagsparken Ideon och baserat på resultaten tagit fram åtgärder och strategier för att öka den biologisk mångfalden.

Urbanisering har en negativ effekt på den biologiska mångfalden då många arters habitat (livsmiljöer) förminskas eller förstörs när mark bebyggs, vilket i sin tur hotar livsviktiga ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att... (More)
Hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?

Hur ska både människor och natur få plats i en alltmer urbaniserad värld? Kunskapen om hur biologisk mångfald påverkas av byggnadsprojekt behöver öka, samtidigt som stadens gröna områden behöver stödjas och utvecklas för att gynna fler arter. I mitt examensarbete har jag undersökt förutsättningarna för fåglar och pollinerande insekter i företagsparken Ideon och baserat på resultaten tagit fram åtgärder och strategier för att öka den biologisk mångfalden.

Urbanisering har en negativ effekt på den biologiska mångfalden då många arters habitat (livsmiljöer) förminskas eller förstörs när mark bebyggs, vilket i sin tur hotar livsviktiga ekosystemtjänster. Därför är det viktigt att arbeta aktivt för värnande om våra urbana ekosystem när städer planeras och utvecklas. För att dra sitt strå till stacken för främjande av biologisk mångfald har fastighetsbolaget Wihlborgs satt upp fågelholkar och ”insektshotell” (boplats för t.ex. vilda bin, skalbaggar och nyckelpigor) i Ideon Science park i Lund. Jag har undersökt (1) om dessa var bebodda, (2) hur omgivande förutsättningar (vertikal vegetationsstruktur och blommande växter) ser ut och (3) tagit fram åtgärder och strategier för att förbättra livsmiljön för fåglar och insekter. Jag valde att fokusera på vegetationen då det är en särskilt betydelsefull faktor för habitatkvalitet, men också ett relativt enkelt medel att använda för att skapa trivsamma livsmiljöer för fåglar och insekter.

Vegetationsstrukturen varierade mellan de 14 inventerade områdena (innergårdar och mindre grönytor), men andelen öppen yta (hårdgjord yta och fältskikt) var särskilt dominerande i nästan alla områden. Artbestämningen av blommande växter visade att blomningstiden var ojämn från vår till sensommar, med flest blommande arter i maj. Att pollinerande insekter har tillgång till pollen och nektar hela säsongen är viktigt för att de ska kunna skapa livskraftiga populationer.

Ingen av fågelholkarna var bebodd. Däremot observerade jag olika många fåglar och fågelarter i de olika områdena (omkring holkarna), vilket jag använde för att ta reda på vilken sammansättning av vegetation som var särskilt gynnsam för fåglar. Både antalet fåglar och antalet fågelarter tenderade att ökade med andelen buskage och antalet växtarter och minska med andelen öppen yta. Detta stämmer överens med tidigare forskning på fåglar i urban miljö. Man har även sett att en varierad och komplex vegetation (strukturell variation och artrikedom) gynnar artmångfald av fåglar. Det ger nämligen fler alternativ till föda, skydd och boplatser, vilket gör att konkurrensen mellan arter blir mindre och därmed kan de samexistera på ett och samma område.

För att öka den biologiska mångfalden av fåglar och insekter bör Wihlborgs (1) genom plantering av buskar och stora träd öka den vegetativa komplexiteten, (2) förlänga blomningstiden för att på så sätt optimera födoresurserna för pollinatörer och (3) minska intensiteten i trädgårdsskötseln. På Ideon finns det gott om gröna ytor som borde utnyttjas och utformas på ett sätt som kan förbättra livet för fåglar och insekter, vilket kan bli ett viktigt bidrag till ökad kunskap om urbana ekosystem! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Morell, Karin LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
urban ecosystems, urban biodiversity, urban avian habitat, sustainable urbanization, environmental science
language
Swedish
id
8910798
date added to LUP
2017-06-14 11:42:50
date last changed
2017-06-14 11:42:50
@misc{8910798,
 abstract   = {Urbanization is causing impact on biodiversity and ecosystem services globally, due to disturbance, fragmentation and loss of habitats as the proportion of urban settlement increases. Actions for enhancement of biodiversity in urban spaces become important to achieve a sustainable urbanization. Wihlborgs Fastigheter AB, a housing company in the Öresund Region, has installed eleven nest boxes for birds, two insect hotels at Ideon Science Park, a business park in Lund. The aim of this study is to examine (i) if the nest boxes and insect hotels are inhabited, (ii) the availability of suitable vegetation for birds and pollinating insects and (iii) actions for enhancement of biodiversity of birds and pollinating insects in the park. The activity in the nest boxes and one insect hotel was surveyed and an inventory of bird species and individuals was performed. Vegetation structure (the vertical vegetation layers) and flowering plants were inventoried in 14 sub-areas (inner courts and green spaces).
This study shows that none of the nest boxes were occupied, but six bird species and 31 individuals were observed in the area. There were two insects in the hotel and seven insects flying around the hotel already two days after the placement. The inventory of the sub-areas showed that there was a certain structural complexity (variety of the layers), but the proportion of open spaces was dominant and most of the trees were classified as small; with an estimated diameter below 30 centimeters. Most of the observed species flower in May (21) and 57 percent of the observed species were native. Based on the results from the field inventories, this study suggests to (1) increase the structural vegetation complexity by planting more trees and shrubs (2) optimize the nectar and pollen resources by extending the flowering season (3) decrease the intensity of the garden management.},
 author    = {Morell, Karin},
 keyword   = {urban ecosystems,urban biodiversity,urban avian habitat,sustainable urbanization,environmental science},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fåglar och pollinatörer på Ideon - hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?},
 year     = {2017},
}