Advanced

The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life

Jurvanen, Sanna LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Abstract - Svenska
Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. Nitton personer med PMDD rekryterades från en Facebook-sida och elva halvstrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades tematiskt med en fenomenologiskt ansats. Fem huvudteman hittades: (a) Hur PMDS inverkar på arbete och arbetsliv; (b) PMDS och socialt liv; (c) Psykologiskt välmående och PMDS; (d) Medicinska brister och; (e) Deltagarnas... (More)
Abstract - Svenska
Denna kvalitativa uppsats syftar till att framföra subjektiva erfarenheter av att leva med Premenstruellt Dysforiskt Syndrom, PMDD på Engelska. Studiens fokus låg på att undersöka upplevelser av: (1) symptompåverkan på individerna med PMDS och deras arbetsplats; (2) påverkan på individens sociala liv och; (3) Vilket stöd föreslås och görs tillgängligt och hur stödet upplevs. Nitton personer med PMDD rekryterades från en Facebook-sida och elva halvstrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades tematiskt med en fenomenologiskt ansats. Fem huvudteman hittades: (a) Hur PMDS inverkar på arbete och arbetsliv; (b) PMDS och socialt liv; (c) Psykologiskt välmående och PMDS; (d) Medicinska brister och; (e) Deltagarnas tankar. Deltagarna uttryckte många negativa effekter från motstridiga roller mellan arbete och privatliv. Det visade sig också att deltagare med PMDS generellt påverkas negativt av symtom som påverkar deras produktivitet och sociala förmåga på arbetsplatsen, med en eventuell ekonomisk börda för både sig själva och arbetsplatsen till följd av till exempel frånvaro. Även hopp om bättre kunskap och engagemang från den medicinska världen uttrycktes. Dessa resultat kan vara av intresse för forskning, arbetsgivare, politiker, vårdpersonal och personer som lever med PMDD. (Less)
Abstract
This qualitative essay's purpose was to relay subjective experiences of living with PMDD. The focus of the study was on experiences of: (1) impact of symptoms on the individuals with the PMDD and their workplace; (2) impact on the individual's social life and; (3) what aid is suggested and made available and how they are experienced. Nineteen people with PMDD were recruited from a Facebook page and eleven semi-structured interviews were performed and analysed thematically with a phenomenological approach. Five major themes were found: (a) The impact of PMDD on work and occupational life; (b) PMDD and social life; (c) Psychological welfare and PMDD; (d) Medical shortcomings and; (e) Participants' thoughts. Participants expressed... (More)
This qualitative essay's purpose was to relay subjective experiences of living with PMDD. The focus of the study was on experiences of: (1) impact of symptoms on the individuals with the PMDD and their workplace; (2) impact on the individual's social life and; (3) what aid is suggested and made available and how they are experienced. Nineteen people with PMDD were recruited from a Facebook page and eleven semi-structured interviews were performed and analysed thematically with a phenomenological approach. Five major themes were found: (a) The impact of PMDD on work and occupational life; (b) PMDD and social life; (c) Psychological welfare and PMDD; (d) Medical shortcomings and; (e) Participants' thoughts. Participants expressed experiencing many negative impacts from conflicting roles between work and private life. It was also found that participants with PMDD overall are negatively affected by symptoms that impinge on their productivity and sociability at work, with a possible economic burden for both themselves and the place of occupation due to, for example, absenteeism. Hope for better knowledge and engagement from the medical world was expressed. These findings could be of interest to research, employers, policymakers, health professionals, and people living with PMDD. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8911083,
 abstract   = {This qualitative essay's purpose was to relay subjective experiences of living with PMDD. The focus of the study was on experiences of: (1) impact of symptoms on the individuals with the PMDD and their workplace; (2) impact on the individual's social life and; (3) what aid is suggested and made available and how they are experienced. Nineteen people with PMDD were recruited from a Facebook page and eleven semi-structured interviews were performed and analysed thematically with a phenomenological approach. Five major themes were found: (a) The impact of PMDD on work and occupational life; (b) PMDD and social life; (c) Psychological welfare and PMDD; (d) Medical shortcomings and; (e) Participants' thoughts. Participants expressed experiencing many negative impacts from conflicting roles between work and private life. It was also found that participants with PMDD overall are negatively affected by symptoms that impinge on their productivity and sociability at work, with a possible economic burden for both themselves and the place of occupation due to, for example, absenteeism. Hope for better knowledge and engagement from the medical world was expressed. These findings could be of interest to research, employers, policymakers, health professionals, and people living with PMDD.},
 author    = {Jurvanen, Sanna},
 keyword   = {PMDD,work life balance,qualitative,subjective experience,phenomenological approach,burden of illness,PMDS,arbetslivsbalans,kvalitativ,fenomenologisk ansats,sjukdomsbörda,subjektiv upplevelse},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Subjective Experience of Pre Menstrual Dysphoric Disorder PMDD) - A qualitatative study exploring consequences of PMDD symptoms in relation to occupational and private life},
 year     = {2017},
}