Advanced

En balansgång på gränsen - Införandet av inre gränskontroll och ID-kontroll i Sverige och dess förenlighet ur ett EU-perspektiv

Fjeldseth, Stephanie LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Under de senaste två åren har EU och EU-medlemsstaterna haft stora utmaningar till följd av flyktingkrisen. Brister i EU:s yttre gränskontroller har lett till att några medlemsstater, däribland Sverige, valt att införa tillfälliga inre gränskontroller. Den fria rörligheten har därmed begränsats till förmån för allmän ordning och säkerhet.

Uppsatsen handlar om att undersöka om de svenska åtgärderna, införandet av lagen om särskilda åtgärder (2015:1073) och förordningen om identitetskontroller (2015:1074), är förenliga med EU:s grundläggande bestämmelser om fri rörlighet för personer. Analysen genomförs utifrån rättsdogmatisk och EU-rättslig metod som appliceras på EU-stadgan, EU-fördraget, och funktionsfördraget inklusive kodex om... (More)
Under de senaste två åren har EU och EU-medlemsstaterna haft stora utmaningar till följd av flyktingkrisen. Brister i EU:s yttre gränskontroller har lett till att några medlemsstater, däribland Sverige, valt att införa tillfälliga inre gränskontroller. Den fria rörligheten har därmed begränsats till förmån för allmän ordning och säkerhet.

Uppsatsen handlar om att undersöka om de svenska åtgärderna, införandet av lagen om särskilda åtgärder (2015:1073) och förordningen om identitetskontroller (2015:1074), är förenliga med EU:s grundläggande bestämmelser om fri rörlighet för personer. Analysen genomförs utifrån rättsdogmatisk och EU-rättslig metod som appliceras på EU-stadgan, EU-fördraget, och funktionsfördraget inklusive kodex om Schengengränserna. I uppsatsen redogörs för vilka möjligheter en medlemsstat har att begränsa den fria rörligheten när det uppstått ett hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet. Analysen visar att det funnits flera brister vid införandet och utförandet av de svenska åtgärderna, som inte är förenliga med EU-rätten. För det första införde regeringen ett transportöransvar, det vill säga att transportörerna ansvarade för ID-kontrollerna. Detta ansvar ska enligt kodex om Schengengränserna ligga på gränskontrolltjänstemän vilket det inte gjort vid ID-kontrollerna vid Kastrup. För det andra utvärderades inte hotbilden efterhand som situationen förändrades vilket innebar att åtgärderna förblev desamma. När en medlemsstat inför inre gränskontroller ska en bedömning ske i vilken utsträckning en åtgärd på ett adekvat sätt kan avhjälpa hotet mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten. De svenska åtgärderna bygger på ett berättigat undantag men har genomförts på ett oproportionerligt sätt och är därmed enlig författarens mening oförenliga med EU-rätten. (Less)
Abstract
Over the last two years, the EU and EU Member States have faced challenges as a result of the refugee crisis. Deficiencies in the EU's external borders have led to the imposition of temporary internal border controls by some Member States. Freedom of movement has thus been limited to the benefit for public order and security.

The purpose of this paper is to investigate whether the Swedish law, lagen om särskilda åtgärder (2015:1073) and förordningen om identitetskontroller (2015:1074) are in line with the EU's fundamental provisions on the free movement of persons in the EU Charter, the EU Treaty and the Treaty on the Functioning of the EU including the Schengen Borders Code. The paper explains under what circumstances one Member State... (More)
Over the last two years, the EU and EU Member States have faced challenges as a result of the refugee crisis. Deficiencies in the EU's external borders have led to the imposition of temporary internal border controls by some Member States. Freedom of movement has thus been limited to the benefit for public order and security.

The purpose of this paper is to investigate whether the Swedish law, lagen om särskilda åtgärder (2015:1073) and förordningen om identitetskontroller (2015:1074) are in line with the EU's fundamental provisions on the free movement of persons in the EU Charter, the EU Treaty and the Treaty on the Functioning of the EU including the Schengen Borders Code. The paper explains under what circumstances one Member State can restrict freedom of movement when there is a threat to public order or internal security in the country. The analysis shows that there were shortcomings in the introduction and implementation of the Swedish measures, which are incompatible with EU law. First, the Swedish government introduced a carrier responsibility, that is, carriers were responsible for ID checks. According to the Schengen Borders Code, this responsibility shall be on border guards, which has not been done at ID-controls at Kastrup. Second, the threat was not evaluated as the situation changed, which also meant that the measures remained the same. When a Member State is conducting internal border controls, an assessment must be made to what extent an action can adequately address the threat to public order or internal security. The Swedish measures are based on a legitimate exception, but have been implemented in a disproportionate manner, according to the author's opinion is incompatible with EU law (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fjeldseth, Stephanie LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gränskontroll, Schengen, Transportöransvar
language
Swedish
id
8911642
date added to LUP
2017-06-07 16:20:36
date last changed
2017-06-07 16:20:36
@misc{8911642,
 abstract   = {Over the last two years, the EU and EU Member States have faced challenges as a result of the refugee crisis. Deficiencies in the EU's external borders have led to the imposition of temporary internal border controls by some Member States. Freedom of movement has thus been limited to the benefit for public order and security.

The purpose of this paper is to investigate whether the Swedish law, lagen om särskilda åtgärder (2015:1073) and förordningen om identitetskontroller (2015:1074) are in line with the EU's fundamental provisions on the free movement of persons in the EU Charter, the EU Treaty and the Treaty on the Functioning of the EU including the Schengen Borders Code. The paper explains under what circumstances one Member State can restrict freedom of movement when there is a threat to public order or internal security in the country. The analysis shows that there were shortcomings in the introduction and implementation of the Swedish measures, which are incompatible with EU law. First, the Swedish government introduced a carrier responsibility, that is, carriers were responsible for ID checks. According to the Schengen Borders Code, this responsibility shall be on border guards, which has not been done at ID-controls at Kastrup. Second, the threat was not evaluated as the situation changed, which also meant that the measures remained the same. When a Member State is conducting internal border controls, an assessment must be made to what extent an action can adequately address the threat to public order or internal security. The Swedish measures are based on a legitimate exception, but have been implemented in a disproportionate manner, according to the author's opinion is incompatible with EU law},
 author    = {Fjeldseth, Stephanie},
 keyword   = {Gränskontroll,Schengen,Transportöransvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En balansgång på gränsen - Införandet av inre gränskontroll och ID-kontroll i Sverige och dess förenlighet ur ett EU-perspektiv},
 year     = {2017},
}