Advanced

Tolkning av geofysiska mätningar i hammarborrhål på södra Gotland

Sällström, Oskar LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att utvidga kunskapen om berggrunden på södra Gotlands och koppla det till den ansträngda grundvattensituation i området. Materialet till studien kommer från Sveriges geologiska undersök-ning (SGU) som utfört geofysiska borrhålsmätningar och flygburna resistivitetsmätningar (SkyTEM) och från Olje-prospekterings AB (OPAB) som på 70- och 80-talet gjorde borrningar på Gotland i syfte att finna kolväten. Borrhål där loggar och beskrivningar av borrkax varit tillgängligt har beskrivits närmare. Gamma ray-, resistivitets- och porositets-loggar har tolkats till stratigrafiska kolumner. Tvärsnitt av berggrundens översta 150 meter har illustre-rats i figurer och korrelerats till resistivitetsprofiler från SkyTEM för att kartlägga... (More)
Studiens syfte är att utvidga kunskapen om berggrunden på södra Gotlands och koppla det till den ansträngda grundvattensituation i området. Materialet till studien kommer från Sveriges geologiska undersök-ning (SGU) som utfört geofysiska borrhålsmätningar och flygburna resistivitetsmätningar (SkyTEM) och från Olje-prospekterings AB (OPAB) som på 70- och 80-talet gjorde borrningar på Gotland i syfte att finna kolväten. Borrhål där loggar och beskrivningar av borrkax varit tillgängligt har beskrivits närmare. Gamma ray-, resistivitets- och porositets-loggar har tolkats till stratigrafiska kolumner. Tvärsnitt av berggrundens översta 150 meter har illustre-rats i figurer och korrelerats till resistivitetsprofiler från SkyTEM för att kartlägga salt grundvatten. Det är tydligt att berggrunden på Södra Gotland har en SSO-lig stupning och det bedöms att salt grundvatten kan förväntas på 30–50 meters djup. En viss porositet påträffas i en ca 10 meter mäktig sandsten tillhörandes Burgsvikformationen, varav dess NV delar befinner sig ovanför gränsen för salt grundvatten. Resultaten från borrhålskorrelation utgör ett bra underlag för kompletterande hydrogeologiska undersökningar. (Less)
Abstract
This study aims to expand the knowledge about the bedrock in southern Gotland and link it to the strained groundwater situation that is there. The material for the study comes from the Swedish Geological Survey (SGU) which conducted geophysical borehole measurements and airborne resistivity measurements (SkyTEM) and from OPAB, which in the 70’s and 80’s drilled several wells on Gotland for the purpose of finding hydrocarbons. Interesting boreholes have been investigated closer to where logs and descriptions of drill cuttings were available. Gamma ray, resistivity and porosity logs have been interpreted into stratigraphic columns. Cross sections of the bedrock’s top 150 meters is illustrated in figures and correlated to SkyTEM resistivity... (More)
This study aims to expand the knowledge about the bedrock in southern Gotland and link it to the strained groundwater situation that is there. The material for the study comes from the Swedish Geological Survey (SGU) which conducted geophysical borehole measurements and airborne resistivity measurements (SkyTEM) and from OPAB, which in the 70’s and 80’s drilled several wells on Gotland for the purpose of finding hydrocarbons. Interesting boreholes have been investigated closer to where logs and descriptions of drill cuttings were available. Gamma ray, resistivity and porosity logs have been interpreted into stratigraphic columns. Cross sections of the bedrock’s top 150 meters is illustrated in figures and correlated to SkyTEM resistivity profiles for mapping of salt groundwater. It is clear that the bedrock in southern Gotland has a slope for SSE and there are strong indications that salt groundwater can be expected at 30-50 meters deep. Some porosity is found in an approximately 10-meter-rich sandstone of the Burgsvik formation, of which its NW parts are above the boundary of salt groundwater. The results from bore correlation provide a good basis for complementary hydrogeological studies. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Grundvattensituationen på Gotland är ansträngd, och det beror på många faktorer. I samband med global uppvärmning är det en trend med mildare vintrar och tunnare snötäcke vilket bidrar till mindre grundvattenbildning. En ökad turism och säsongsberoende befolkningsökning bidrar också till ett ökat grundvattenuttag. Detta i kombination med att Gotlands geologi med små grundvattenmagasin i jordlager och berggrund skapar dagens ansträngda situation.
På södra Gotland, det vill säga Sudret, är grundvattentillgångarna hittills relativt oklara. Området ingår som ett delområde i Sveriges Geologiska undersökning (SGU) pågående grundvattenkartläggning. På Gotland har sedan tidigare Oljeprospekterings AB (OPAB) under 1970-talet utfört ett stort... (More)
Grundvattensituationen på Gotland är ansträngd, och det beror på många faktorer. I samband med global uppvärmning är det en trend med mildare vintrar och tunnare snötäcke vilket bidrar till mindre grundvattenbildning. En ökad turism och säsongsberoende befolkningsökning bidrar också till ett ökat grundvattenuttag. Detta i kombination med att Gotlands geologi med små grundvattenmagasin i jordlager och berggrund skapar dagens ansträngda situation.
På södra Gotland, det vill säga Sudret, är grundvattentillgångarna hittills relativt oklara. Området ingår som ett delområde i Sveriges Geologiska undersökning (SGU) pågående grundvattenkartläggning. På Gotland har sedan tidigare Oljeprospekterings AB (OPAB) under 1970-talet utfört ett stort antal borrningar i syfte att finna kolväten. I borrhålen gjordes bland annat geofysiska borrhålsmätningar som nu kan vara till hjälp för pågående grundvattenkartering. SGU utförde dessutom ett antal kompletterande borrhålsloggningar mellan 2015–2016 och flygburna resistivitetsmätningar (Sky-TEM) 2013 som tillsammans ger förutsättningar för att skapa en bra bild av förutsättningarna för bedömning av förekomsten av större grundvattenmagasin.
Ett magasin skall främst uppfylla två kriterier, det skall vara poröst och genomsläppligt. Föreställ dig en våt tvättsvamp. Typiska magasin är porösa sandstenar, karstvittrade kalkstenar och sprickrik berggrund. På södra Gotland är främst de översta 150 meterna av berggrunden av intresse på grund av brist på magasin i de tunna jordlagren och förekomsten av salt grundvatten i djupare magasin. Baserat på tidigare undersökningar förväntas det finnas en sandsten (Burgsviksandstenen) med en mäktighet på ca 40m som kan vara av stort intresse som grundvattenmagasin. Det har också påvisats en mindre del paleokarst, vittrad kalksten, i Ekeformationenen och Sudretformationen som kan vara av intresse som grundvattenförande lager. En ny bedömning av berggrunden på södra Gotland görs nu från en tolkning av de geofysiska borrhålsmätningarna från både OPAB:s borrningar och nya data från SGU:s undersökningar.
Genom att vidare undersöka intressanta formationer och kartlägga deras utbredning är förhoppningen att det ska bidra med kunskap om grundvattenförhållandena och eventuell förekomst av nya grundvattenmagasin på södra Gotland, vilket kan hjälpa det idag ansträngda läget på Gotland. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sällström, Oskar LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
borrhålsloggning, sandsten, Gotland, kalksten, grundvatten
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet
report number
503
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Peter Dahlqvist, Sveriges geologiska undersökning, Lund
id
8912043
date added to LUP
2017-06-07 15:46:47
date last changed
2017-06-07 15:46:47
@misc{8912043,
 abstract   = {This study aims to expand the knowledge about the bedrock in southern Gotland and link it to the strained groundwater situation that is there. The material for the study comes from the Swedish Geological Survey (SGU) which conducted geophysical borehole measurements and airborne resistivity measurements (SkyTEM) and from OPAB, which in the 70’s and 80’s drilled several wells on Gotland for the purpose of finding hydrocarbons. Interesting boreholes have been investigated closer to where logs and descriptions of drill cuttings were available. Gamma ray, resistivity and porosity logs have been interpreted into stratigraphic columns. Cross sections of the bedrock’s top 150 meters is illustrated in figures and correlated to SkyTEM resistivity profiles for mapping of salt groundwater. It is clear that the bedrock in southern Gotland has a slope for SSE and there are strong indications that salt groundwater can be expected at 30-50 meters deep. Some porosity is found in an approximately 10-meter-rich sandstone of the Burgsvik formation, of which its NW parts are above the boundary of salt groundwater. The results from bore correlation provide a good basis for complementary hydrogeological studies.},
 author    = {Sällström, Oskar},
 keyword   = {borrhålsloggning,sandsten,Gotland,kalksten,grundvatten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lundsuniversitet},
 title    = {Tolkning av geofysiska mätningar i hammarborrhål på södra Gotland},
 year     = {2017},
}