Advanced

Personuppgifter som en nödvändig facilitet - I vilken utsträckning tillåts EU:s dataskydds- och konkurrenslagstiftning samarbeta i syfte att främja en effektiv konkurrens?

Nilsson, Rickard LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det kommersiella värdet av personuppgifter och behandling av dessa är av stort värde för aktörer i den digitala ekonomin. Den ökade insamlingen och behandlingen av personuppgifter utgör risker och utmaningar, inte bara för att skydda EU: s medborgares integritet och personuppgifter, men också för den fria konkurrensen på den inre marknaden. Nya aktörer kan behöva ha tillgång till personuppgifter för att kunna konkurrera på lika villkor med en etablerad, som ett socialt nätverk. Europeiska kommissionen har ännu inte definierat en marknad för personuppgifter enligt EU:s konkurrenslagstiftning i samband med företags förvärv, insamling eller hantering av personuppgifter.
Denna uppsats fokuserar på en konkurrenslagsanalys av det kommersiella... (More)
Det kommersiella värdet av personuppgifter och behandling av dessa är av stort värde för aktörer i den digitala ekonomin. Den ökade insamlingen och behandlingen av personuppgifter utgör risker och utmaningar, inte bara för att skydda EU: s medborgares integritet och personuppgifter, men också för den fria konkurrensen på den inre marknaden. Nya aktörer kan behöva ha tillgång till personuppgifter för att kunna konkurrera på lika villkor med en etablerad, som ett socialt nätverk. Europeiska kommissionen har ännu inte definierat en marknad för personuppgifter enligt EU:s konkurrenslagstiftning i samband med företags förvärv, insamling eller hantering av personuppgifter.
Denna uppsats fokuserar på en konkurrenslagsanalys av det kommersiella värdet av personuppgifter och om dessa uppgifter kan utgöra en nödvändig facilitet enligt artikel 102 i EUF-fördraget. För att göra detta krävs noggrann granskning för att tillskriva ett värde för personuppgifter i konkurrensrättsliga termer. I den här uppsatsen föreslås att man identifierar två eller flera sammanhängande marknader i en konkurrensrättslig analys avseende marknader där personuppgifter är av högt värde. Genom att göra detta ges en större bild av hur användningen av personuppgifter av dominerande aktörer kan påverka inte bara den aktuella marknaden utan också de som på ett eller annat sätt är relaterade

På grund av att personuppgifter kan utgöra en väsentlig möjlighet är det därför fråga om huruvida konkurrensmyndigheterna kan påtvinga en leverans av personuppgifter från en dominerande aktör till en aktör och/eller konkurrent.

Trots att det hävdas att EU:s konkurrenslagstiftning kan införa restriktioner för behandling av personuppgifter på grund av den potentiella skada som vissa åtgärder kan leda till, håller denna uppsats ett försiktigt förhållningssätt till en sådan slutsats. Man får inte glömma att skyddet av personuppgifter är en grundläggande rättighet, och om myndigheterna ålägger skyldigheter som är knutna till denna rätt, är en sådan slutsats inte alltför lätt att fastställa.

Vidare diskuteras rätt till dataportabilitet, vilken införs i dataskyddsförordningen. Denna nya rättighet kan ge en konkurrenskraftig rättsverkan, som inte åberopas av myndigheterna, utan främst av enskilda personer för vilka personuppgifterna rör. Rätten till dataportabilitet hävdas fungera som en "brygga" mellan dataskydd och fri rörlighet för personuppgifter och konkurrenslagstiftning. (Less)
Abstract
The commercial value of personal data and the processing of these is of great value for players in the digital economy. The increased collection and processing of personal data poses risks and challenges not only to the protection of EU citizens’ privacy and personal data, but also to the competitive environment on the internal market. New entrants may need access to personal data in order to compete on equal footing with an incumbent, such as a social network. The European Commission has not yet applied EU competition law in relation to companies’ acquisitions, collection or handling of personal data. This essay focuses on a competition law analysis of the commercial value of personal data and if these data may constitute an essential... (More)
The commercial value of personal data and the processing of these is of great value for players in the digital economy. The increased collection and processing of personal data poses risks and challenges not only to the protection of EU citizens’ privacy and personal data, but also to the competitive environment on the internal market. New entrants may need access to personal data in order to compete on equal footing with an incumbent, such as a social network. The European Commission has not yet applied EU competition law in relation to companies’ acquisitions, collection or handling of personal data. This essay focuses on a competition law analysis of the commercial value of personal data and if these data may constitute an essential facility under Article 102 TFEU. In order to do this, careful scrutiny is required to add a sustainable value to personal data, in terms of competition law. In this paper, it is suggested to identify two or more interrelated markets in a competition law analysis concerning markets for which personal data are of high value. By doing this, a greater view of how the use of personal data by dominant players can affect not only the market in question but also those that are related in one way or another.

By reason of if personal data could constitute an essential facility, the paper is consequently concerned with to what extent competition authorities can impose a transfer of personal data from one dominant player to an entrant and/or competitor.

Even though it is argued that EU competition law is able to impose restrictions of processing personal data due to the potential harm some actions could bring the internal market, this paper keeps a careful approach to such a conclusion. One must not forget that the protection of personal data is a fundamental right, and if the authorities impose obligations that are attached to this right, such a conclusion is not that easy to establish.

Further, the paper discusses a new right to data portability, introduced in the general data protection regulation. This new right can bring competitive legal effect, which is not be invoked by the authorities, but primarily by individuals for with the personal data concerns. Right to data portability is argued to function as a ‘bridge’ between data protection and competition law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Rickard LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
personuppgifter, konkurrens, konkurrensrätt, dominerande ställning, inträde, inlåsning, nödvändig facilitet, input, dataportabilitet, marknadsandelar, marknadsdefinition, interrelaterade marknader.
language
Swedish
id
8912815
date added to LUP
2017-06-09 09:39:53
date last changed
2017-06-13 08:47:06
@misc{8912815,
 abstract   = {The commercial value of personal data and the processing of these is of great value for players in the digital economy. The increased collection and processing of personal data poses risks and challenges not only to the protection of EU citizens’ privacy and personal data, but also to the competitive environment on the internal market. New entrants may need access to personal data in order to compete on equal footing with an incumbent, such as a social network. The European Commission has not yet applied EU competition law in relation to companies’ acquisitions, collection or handling of personal data. This essay focuses on a competition law analysis of the commercial value of personal data and if these data may constitute an essential facility under Article 102 TFEU. In order to do this, careful scrutiny is required to add a sustainable value to personal data, in terms of competition law. In this paper, it is suggested to identify two or more interrelated markets in a competition law analysis concerning markets for which personal data are of high value. By doing this, a greater view of how the use of personal data by dominant players can affect not only the market in question but also those that are related in one way or another.

By reason of if personal data could constitute an essential facility, the paper is consequently concerned with to what extent competition authorities can impose a transfer of personal data from one dominant player to an entrant and/or competitor.

Even though it is argued that EU competition law is able to impose restrictions of processing personal data due to the potential harm some actions could bring the internal market, this paper keeps a careful approach to such a conclusion. One must not forget that the protection of personal data is a fundamental right, and if the authorities impose obligations that are attached to this right, such a conclusion is not that easy to establish. 

Further, the paper discusses a new right to data portability, introduced in the general data protection regulation. This new right can bring competitive legal effect, which is not be invoked by the authorities, but primarily by individuals for with the personal data concerns. Right to data portability is argued to function as a ‘bridge’ between data protection and competition law.},
 author    = {Nilsson, Rickard},
 keyword   = {personuppgifter,konkurrens,konkurrensrätt,dominerande ställning,inträde,inlåsning,nödvändig facilitet,input,dataportabilitet,marknadsandelar,marknadsdefinition,interrelaterade marknader.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personuppgifter som en nödvändig facilitet - I vilken utsträckning tillåts EU:s dataskydds- och konkurrenslagstiftning samarbeta i syfte att främja en effektiv konkurrens?},
 year     = {2017},
}