Advanced

Leveransplanering och uppföljning - En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt

Elofsson, Liam LU and Dajcman, Philip (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: Leveransplanering och uppföljning – En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt

Författare: Philip Dajcman & Liam Elofsson

Handledare: Stefan Olander, Institutionen för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola
Marcus Minnaren, Arbetschef MVB AB.

Examinator: Radhlinah Aulin. Institutionen för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola

Frågeställningar: Hur förhåller sig det verkliga utfallet till det planerade utfallet avseende leveransplaneringen i ett byggprojekt?
Varför uppstår leveransrelaterade avvikelser i ett specifikt byggprojekt och hur hade dessa kunnat hanteras eller undvikas?
Vilka konsekvenser får leveransrelaterade avvikelser för de olika parterna i ett byggprojekt?

Metod:... (More)
Titel: Leveransplanering och uppföljning – En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt

Författare: Philip Dajcman & Liam Elofsson

Handledare: Stefan Olander, Institutionen för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola
Marcus Minnaren, Arbetschef MVB AB.

Examinator: Radhlinah Aulin. Institutionen för byggproduktion Lunds Tekniska Högskola

Frågeställningar: Hur förhåller sig det verkliga utfallet till det planerade utfallet avseende leveransplaneringen i ett byggprojekt?
Varför uppstår leveransrelaterade avvikelser i ett specifikt byggprojekt och hur hade dessa kunnat hanteras eller undvikas?
Vilka konsekvenser får leveransrelaterade avvikelser för de olika parterna i ett byggprojekt?

Metod: Studien har genomförts som en fallstudie på ett projekt i Oxie. Empirin baseras på observationer från två moment som pågått under sex veckor relaterade till stomresningen i byggprojektet. Observationerna har sedan kompletterats med kvalitativa intervjuer med de ansvariga för planeringen på arbetsplatsen. En litteraturstudie har genomförts för att ge förståelse för tidigare studier och begrepp inom ämnet. Teorin från litteraturstudien ligger vidare till grund för analysen och slutsatserna i kombination med den insamlade empirin.

Slutsats: Studien visar på att det verkliga utfallet ofta stämmer överens med det planerade för de leveranser som anländer till det studerade projektet. Planeringen utförs lång tid innan leveransen ska anlända på projekt med så här långa ledtider. Då tidsplaneringen följs i det studerade projektet kan inte leveranserna sägas orsaka några större problem i den aspekten. Arbetet med planeringen och hanteringen av leveranser leds av personer med lång erfarenhet av detta vilket har identifierats som framgångsfaktorn i projektet.

De avvikelser och brister som uppstår i det studerade projektet beror i huvudsak inte på planeringen utan uppföljningen av leveranser och i anslutning till leveransens ankomst till arbetsplatsen och lossning. En av avvikelserna beror på kapacitetsproblem hos en leverantör av prefabricerade väggar. De prefabricerade väggarna fungerar som en trång sektion som blir styrande för produktiviteten på projektet. Den största orsaken till leveransrelaterade avvikelser som har identifierats är brister i kommunikation och uppföljning. Dels bättre kommunikation mellan entreprenör och leverantör för att undvika missförstånd gällande leveranstid och leveransplats. Vidare krävs uppföljning av att den interna kommunikationen har nått ut till rätt personer och blivit mottagen.

Enligt teorin lider byggbranschen av en viss ineffektivitet som beror på en onödigt stor del icke-värdeskapande aktiviteter. Studien har visat på att leveransrelaterade avvikelser leder till en ökad mängd icke-värdeskapande aktiviteter. Den främsta av dessa är väntan både för leverantör och entreprenör. Vidare visar studien på att leveransrelaterade avvikelser leder till ökade kostnader i form av förseningsavgifter och produktionsbortfall. (Less)
Abstract
Title: Delivery planning and monitoring – A case study of material deliveries in a construction project with a concrete frame structure.

Authors: Philip Dajcman & Liam Elofsson

Supervisor: Stefan Olander, Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering.
Marcus Minnaren, MVB AB.

Examiner: Radhlinah Aulin. Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering.

Issues: How does the planned outcome relate to the actual outcome regarding delivery planning in a construction project?
Why does delivery related deviations arise in a specific construction project and how could they have been avoided?
What consequences will issues with deliveries have on the different parties... (More)
Title: Delivery planning and monitoring – A case study of material deliveries in a construction project with a concrete frame structure.

Authors: Philip Dajcman & Liam Elofsson

Supervisor: Stefan Olander, Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering.
Marcus Minnaren, MVB AB.

Examiner: Radhlinah Aulin. Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering.

Issues: How does the planned outcome relate to the actual outcome regarding delivery planning in a construction project?
Why does delivery related deviations arise in a specific construction project and how could they have been avoided?
What consequences will issues with deliveries have on the different parties in a construction project?

Method: This study has been carried out as a case study on a construction project in Oxie. The data is gathered by observing deliveries to two different construction activities that lasted for six weeks. As a complement qualitative interviews have been carried out with the people responsible for the planning of the logistics on the construction site. A literature study has been conducted to give an understanding for previous similar studies and concepts. The analysis will be based on the combination of gathered data and theory.

Conclusion: The study concludes that the actual outcome often corresponds well with the planned outcome regarding the deliveries arriving to the site studied in this project. The planning is completed long before the deliveries arrive in a project like this with long lead times. As the time planning is complied with the conclusion is that deliveries do not cause any major issues for the project. The work with managing deliveries is carried out by people with a substantial experience dealing with these issues. This has been identified as the factor of success in this specific project.

The deviations and issues that arise in the studied project are mainly not caused by flaws in the planning but rather the follow-up of deliveries and in connection with the deliveries arrival to the construction site and unloading. One of the deviations is caused by capacity problems at a supplier of prefabricated walls. The prefabricated walls function as a critical point of the project and will affect the productivity of other activities on the construction site. The largest cause of delivery related issues that has been identified is failure in communication. Partly the communication between contractor and supplier regarding delivery time and place. Also, the internal communication on site needs to be assured to have reached the intended recipient and been received.

According to the theory the construction business is suffering by a certain degree of inefficiency that is caused by an unnecessary amount of non-value-adding activities. The study concludes that delivery related issues causes an increased amount of non-value-adding activities. The premier non-value-adding activity is waiting, both for the contractor and the supplier. Furthermore, the study shows that delivery related issues causes increased costs for both the contractor and the supplier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elofsson, Liam LU and Dajcman, Philip
supervisor
organization
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Leveransplanering, Supply Chain Management, produktivitet, lossning, bygglogistik, icke-värdeskapande aktiviteter.
publication/series
TVBP
report number
17/5553
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
biahndledare: Marcus Minnare, MVB AB
Examinator: Radhlinah Aulin
id
8913142
date added to LUP
2017-06-22 09:54:04
date last changed
2019-10-08 10:17:41
@misc{8913142,
 abstract   = {Title: Delivery planning and monitoring – A case study of material deliveries in a construction project with a concrete frame structure.

Authors: Philip Dajcman & Liam Elofsson 

Supervisor: Stefan Olander, Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering. 
Marcus Minnaren, MVB AB. 

Examiner: Radhlinah Aulin. Department of construction management, Lund University Faculty of Engineering. 

Issues: How does the planned outcome relate to the actual outcome regarding delivery planning in a construction project? 
Why does delivery related deviations arise in a specific construction project and how could they have been avoided?
What consequences will issues with deliveries have on the different parties in a construction project? 

Method: This study has been carried out as a case study on a construction project in Oxie. The data is gathered by observing deliveries to two different construction activities that lasted for six weeks. As a complement qualitative interviews have been carried out with the people responsible for the planning of the logistics on the construction site. A literature study has been conducted to give an understanding for previous similar studies and concepts. The analysis will be based on the combination of gathered data and theory.

Conclusion: The study concludes that the actual outcome often corresponds well with the planned outcome regarding the deliveries arriving to the site studied in this project. The planning is completed long before the deliveries arrive in a project like this with long lead times. As the time planning is complied with the conclusion is that deliveries do not cause any major issues for the project. The work with managing deliveries is carried out by people with a substantial experience dealing with these issues. This has been identified as the factor of success in this specific project. 

The deviations and issues that arise in the studied project are mainly not caused by flaws in the planning but rather the follow-up of deliveries and in connection with the deliveries arrival to the construction site and unloading. One of the deviations is caused by capacity problems at a supplier of prefabricated walls. The prefabricated walls function as a critical point of the project and will affect the productivity of other activities on the construction site. The largest cause of delivery related issues that has been identified is failure in communication. Partly the communication between contractor and supplier regarding delivery time and place. Also, the internal communication on site needs to be assured to have reached the intended recipient and been received. 

According to the theory the construction business is suffering by a certain degree of inefficiency that is caused by an unnecessary amount of non-value-adding activities. The study concludes that delivery related issues causes an increased amount of non-value-adding activities. The premier non-value-adding activity is waiting, both for the contractor and the supplier. Furthermore, the study shows that delivery related issues causes increased costs for both the contractor and the supplier.},
 author    = {Elofsson, Liam and Dajcman, Philip},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Leveransplanering,Supply Chain Management,produktivitet,lossning,bygglogistik,icke-värdeskapande aktiviteter.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Leveransplanering och uppföljning - En fallstudie av materialleveranserna vid stomresning i ett byggprojekt},
 year     = {2017},
}