Advanced

En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd

Ekborg, Charlotte LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Älvar och vattendrag i Västra Sverige utsätts för konstant erosion när ytvattnet från sjöar och mark tappas ut i havet. Den geologiska sammansättningen i älvarna under högsta kustlinjen består av glaciala och postglaciala finkorniga sediment som är avsatta i marin miljö. De känsliga lerlagrens struktur har efter urlakning blivit mer instabila och vid störning kan utlösa skred. Effekten av klimatförändringarna medför sannolikt ökade havsnivåer, vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som ett stöd för att kunna förutse vilka risker som finns av skred och översvämningar vid en ökad nederbörd görs simuleringar med hjälp av olika modellverktyg. För att skapa tillförlitliga simuleringar behöver en stor mängd data samlas in. En del av dessa data är... (More)
Älvar och vattendrag i Västra Sverige utsätts för konstant erosion när ytvattnet från sjöar och mark tappas ut i havet. Den geologiska sammansättningen i älvarna under högsta kustlinjen består av glaciala och postglaciala finkorniga sediment som är avsatta i marin miljö. De känsliga lerlagrens struktur har efter urlakning blivit mer instabila och vid störning kan utlösa skred. Effekten av klimatförändringarna medför sannolikt ökade havsnivåer, vattennivåer i sjöar och vattendrag. Som ett stöd för att kunna förutse vilka risker som finns av skred och översvämningar vid en ökad nederbörd görs simuleringar med hjälp av olika modellverktyg. För att skapa tillförlitliga simuleringar behöver en stor mängd data samlas in. En del av dessa data är att ta fram värden på parametrar som ingår i beräkningarna. Det gäller exempelvis för det som kallas eroderbarhetskoefficienten och Mannings råhetstal vid beräkning av kritiska skjuvspänningar i slänter och på älvbotten. Skandinavien och Sveriges västkust har snarlik geologisk stratigrafi som andra kontinenter i världen, till exempel Kanada, Norge, Finland och Ryssland. Den här litteraturstudien sammanfattar ett flertal olika modeller och metoder för att analysera sambandet mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer. (Less)
Abstract
Rivers and streams in Western Sweden are exposed to constant erosion when surface water from lakes and land discharge into the sea. The geological composition of the rivers under the highest coastline consists of glacial and postglacial fine-grained sediments deposited in marine environments. The leakage of the sensitive clay layers has become more unstable after leaching and, in the event of a disturbance, can trigger landslides. The impact of climate change is likely to increase sea levels, water levels in lakes and streams. As a support for predicting the risks of landslides and flooding in case of increased precipitation, simulations are made using various model tools. To create reliable simulations, a large amount of data needs to be... (More)
Rivers and streams in Western Sweden are exposed to constant erosion when surface water from lakes and land discharge into the sea. The geological composition of the rivers under the highest coastline consists of glacial and postglacial fine-grained sediments deposited in marine environments. The leakage of the sensitive clay layers has become more unstable after leaching and, in the event of a disturbance, can trigger landslides. The impact of climate change is likely to increase sea levels, water levels in lakes and streams. As a support for predicting the risks of landslides and flooding in case of increased precipitation, simulations are made using various model tools. To create reliable simulations, a large amount of data needs to be collected. Some of these data are to generate values of parameters included in the calculations. This applies, for example, to what is known as the erodability coefficient and Manning's roughness in calculating critical shear stresses in the slopes and on the bottom of the river. Scandinavia and Sweden's west coast have similar geological stratigraphy than other continents in the world, such as Canada, Norway, Finland and Russia. This literature study summarizes several models and methods for analyzing the relationship between soil mechanics and hydrodynamic processes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekborg, Charlotte LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hydrodynamik, erosion, släntstabilitet, Göta älv, Säveån, sensitiv lera, skred
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
508
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Gunnel Göransson, Statens Geotekniska Institut, SGI, Göteborg
id
8913223
date added to LUP
2017-06-09 13:16:22
date last changed
2017-06-09 13:16:22
@misc{8913223,
 abstract   = {Rivers and streams in Western Sweden are exposed to constant erosion when surface water from lakes and land discharge into the sea. The geological composition of the rivers under the highest coastline consists of glacial and postglacial fine-grained sediments deposited in marine environments. The leakage of the sensitive clay layers has become more unstable after leaching and, in the event of a disturbance, can trigger landslides. The impact of climate change is likely to increase sea levels, water levels in lakes and streams. As a support for predicting the risks of landslides and flooding in case of increased precipitation, simulations are made using various model tools. To create reliable simulations, a large amount of data needs to be collected. Some of these data are to generate values of parameters included in the calculations. This applies, for example, to what is known as the erodability coefficient and Manning's roughness in calculating critical shear stresses in the slopes and on the bottom of the river. Scandinavia and Sweden's west coast have similar geological stratigraphy than other continents in the world, such as Canada, Norway, Finland and Russia. This literature study summarizes several models and methods for analyzing the relationship between soil mechanics and hydrodynamic processes.},
 author    = {Ekborg, Charlotte},
 keyword   = {hydrodynamik,erosion,släntstabilitet,Göta älv,Säveån,sensitiv lera,skred},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd},
 year     = {2017},
}