Advanced

Stilsättning av geografiska data

Andersson, Måns LU and Eklöf, Moa LU (2017) In Examensarbete i geografisk informationsteknik EXTM05 20171
Surveying (M.Sc.Eng.)
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. There are therefore major society benefits of having well-functioning systems and standards for geographic data. There are standards for the formats in which geographic data is to be delivered, how to deliver style, but also the reference system to be used in Sweden. There are several different initiatives for the... (More)
Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. There are therefore major society benefits of having well-functioning systems and standards for geographic data. There are standards for the formats in which geographic data is to be delivered, how to deliver style, but also the reference system to be used in Sweden. There are several different initiatives for the implementation and use of geographic data standards and systems.

An area where formal standards have not been given a sufficient impact is the visualisation of geographic data. The importance of visualisation of geographic data can not be emphasised enough and it is the process that turns raw data into an analytical and explanatory tool. At present, many Swedish authorities deliver geographic data primarily in a proprietary standard that cannot be used by all programs. A format that is only useful in supplier-specific software can not be considered to meet the requirement that geographic data is useful and easily accessible. OS MasterMap Topography Layer is being used in Britain and the symbolisation of the geographical data is delivered in three different formats: QML (which is used in QGIS), LYR (which is used in ArcMap) and SLD (which is a formal standard from OGC). This is a good example of how style can be delivered in multiple formats from an authority.

In this study formats for visualisation of geographic data is evaluated. The aim is to identify which solutions are available to increase the compatibility of different software regarding visualisation of geographic data. Interviews are being conducted with Lantmäteriet and the association for standardisation, SIS, with the purpose of investigating how styles are handled today and how the future evolves. The solutions for styles are mapped and tested in a case study. Restrictions have been made that the case study only includes conversion from formats that authorities primarily deliver data in, namely Shape and LYR-files. The data used in the case study only covers topographic data. The solutions are evaluated after a requirement specification and proposals for how styles should be managed are presented.

The case study resulted in GeoCat Bridge being the only solution that converted LYR-file to SE-file well enough. Together with manually creating the style in the desired format, these are the best solutions for increasing the compatibility of styling in different software. Creating styles manually is a time-consuming job that makes most effort if it is done as centrally as possible in an organization. The result shows that there is currently no format for styling that is perfect in all respects. A proposal has been developed for the best solution for convertering style from LYR to other formats. Proposedly, authorities should create styles in more than one format to ensure that more than one software can be used as it allows more users to use the data. OS MasterMap Topography Layer is a good example of how geographic data can be offered in different formats. (Less)
Abstract (Swedish)
Geografiska data är all data som är knutna till ett geografiskt läge och används inom många olika områden i samhället såsom all form av samhällsbyggnad och samhällsplanering, klimat och miljö, kultur och natur, krishantering samt transporter och logistik. För att geografiska data ska kunna användas över läns- och kommungränser samt i olika organisationer krävs ett enhetligt system och standarder för geografiska data. Det finns därmed stora samhällsekonomiska nyttor med att ha väl fungerande system och standarder för geografiska data. Det finns standarder för i vilka format geografiska data ska levereras i, hur stilsättning ska levereras men också vilket referenssystem som ska användas i Sverige. Det finns flera olika initiativ som verkar... (More)
Geografiska data är all data som är knutna till ett geografiskt läge och används inom många olika områden i samhället såsom all form av samhällsbyggnad och samhällsplanering, klimat och miljö, kultur och natur, krishantering samt transporter och logistik. För att geografiska data ska kunna användas över läns- och kommungränser samt i olika organisationer krävs ett enhetligt system och standarder för geografiska data. Det finns därmed stora samhällsekonomiska nyttor med att ha väl fungerande system och standarder för geografiska data. Det finns standarder för i vilka format geografiska data ska levereras i, hur stilsättning ska levereras men också vilket referenssystem som ska användas i Sverige. Det finns flera olika initiativ som verkar för införandet och användningen av standarder och system inom geografiska data.

Ett område där formella standarder inte har fått ett tillräckligt stort genomslag är stilsättning av geografiska data. Vikten av visualisering av geografiska data kan inte betonas nog och det är stilsättningen som förvandlar rådata till ett analyserande och förklarande verktyg. I dagsläget levererar många myndigheter i Sverige geografiska data främst i format som är proprietära och som inte kan användas i alla programvaror. OS MasterMap Topography Layer används i Storbritannien och där levereras stilsättning för geografiska data i tre olika format: QML (som används i programvaran QGIS), LYR (som används i programvaran ArcMap) samt SE som är en formell standard från OGC. Det här är ett bra exempel på hur stilsättning kan levereras i flera format från en myndighet.

I denna studie utreds olika format för visualisering av geografiska data. Syftet är att kartlägga vilka lösningar som finns för att öka kompatibiliteten mellan format som hanterar stilsättning. Intervjuer genomförs med Lantmäteriet och standardiseringsorganet SIS med syftet att utreda hur format för stilsättning hanteras idag samt hur framtidsutsikterna ser ut. Lösningar som konverterar stilsättning ska kartläggas och testas i en fallstudie. Avgränsningar har gjorts till att fallstudien endast omfattar konvertering från det format som myndigheter främst levererar data i, nämligen Shape och LYR-fil. Datan som används i fallstudien omfattar endast topografiska data. Lösningarna utvärderas efter en kravspecifikation och förslag för hur stilsättning ska hanteras tas fram.

Fallstudien resulterade i att GeoCat Bridge är den enda lösningen som konverterade LYR-fil till SE-fil tillräckligt bra. Ett lösningsförslag har tagits fram där GeoCat Bridge och att manuellt skapa stilsättning i det format som önskas är de bästa lösningarna för att öka kompatibiliteten för stilsättning i olika programvaror. Att skapa manuell stilsättning är ett tidskrävande arbete som gör mest nytta om det görs så centralt som möjligt i en organisation. Resultatet visar att det för närvarande inte finns ett format för stilsättning som är perfekt i alla avseenden. Förslagsvis bör myndigheterna skapa stilsättning i flera format för att säkerställa att flera programvaror kan användas då det möjliggör att fler användare kan bruka datan. OS MasterMap Topography Layer är ett bra exempel på hur geografiska data kan erbjudas i olika format. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Geografiska data är all data som är knutna till ett geografiskt läge och används inom många olika områden i samhället. Geografiska data består dels av själva geometrin som beskriver om objektet exempelvis är en punkt, linje eller en polygon. Till det geografiska objektet hör attribut som kan beskriva om objektet exempelvis är en väg, byggnad eller en fastighet och andra typer av egenskaper. För att förstå vad den geografiska datan beskriver krävs att datan stilsätts. Vatten stilsätts vanligen med blåa nyanser och olika typer av markanvändning stilsätts vanligen med en skala av bruna, gula och gröna nyanser. Det här kan tyckas självklart men vikten av bra stilsättning kan inte betonas nog och det är den som förvandlar rådata till ett... (More)
Geografiska data är all data som är knutna till ett geografiskt läge och används inom många olika områden i samhället. Geografiska data består dels av själva geometrin som beskriver om objektet exempelvis är en punkt, linje eller en polygon. Till det geografiska objektet hör attribut som kan beskriva om objektet exempelvis är en väg, byggnad eller en fastighet och andra typer av egenskaper. För att förstå vad den geografiska datan beskriver krävs att datan stilsätts. Vatten stilsätts vanligen med blåa nyanser och olika typer av markanvändning stilsätts vanligen med en skala av bruna, gula och gröna nyanser. Det här kan tyckas självklart men vikten av bra stilsättning kan inte betonas nog och det är den som förvandlar rådata till ett analyserande och förklarande verktyg som kan ligga till grund för många viktiga beslut. Geometrin och tillhörande attribut lagras generellt i ett format medan stilsättningen lagras i ett annat format. Genom att göra geografiska data mer tillgängliga och användbara ökar olika samhällsekonomiska nyttor. För närvarande levereras stilsättning för geografiska data från de flesta myndigheter i Sverige endast i ett, kommersiellt, format. Förslag på hur myndigheter som levererar geografiska data och tillhörande stilsättning enkelt kan göra datan mer användbar ges i examensarbetet.

Genom en förhållandevis enkel lösning som att myndigheter med ett informationsansvar levererar stilsättning i flera filformat som går att använda i olika programvaror, erhålls stora nyttor inom flera olika samhällsområden. Genom att göra geografiska data mer användbar kan många myndighetsprocesser effektiviseras, krishantering kan hålla en högre kvalitet vilket kan rädda liv och både skogs- och jordbruk kan effektiviseras. Olika programvaror som hanterar och analyserar geografiska data stödjer olika filformat för både geometri och stilsättning av datan. Kommersiella programvaror som analyserar geografiska data kan innebära dyra licensavgifter medan programvaror baserade på öppen källkod sällan innebär licensavgifter och möjliggör därmed att flera användare kan nyttja programvaran. Att stilsättning levereras i format som programvaror baserade på öppen källkod stödjer är av stor vikt för att göra geografiska data mer användbar och därmed erhålla samhällsekonomiska nyttor.

En fallstudie genomfördes där stilsättning konverterades från det format som myndigheter främst levererar stilsättning i till andra format. Fallstudien resulterade i att endast en lösning, som har en licensavgift, lyckades tillräckligt bra. Fallstudien resulterade i ett lösningsförslag för organisationer som arbetar med geografiska data och vill ha möjligheten att använda mer än en programvara. Det här är ett kortsiktigt lösningsförslag som rekommenderas så länge myndigheter fortsätter att endast leverera stilsättning i ett format. Den långsiktiga lösningen som myndigheter, det vill säga producenterna av datan, bör arbeta för är att leverera stilsättning för geografiska data i flera format. Resultatet av fallstudien visar även att det för närvarande inte finns ett format för stilsättning som är perfekt i alla avseenden. Fallstudien har även visat att de programspecifika formaten ofta är de som bäst visualiserar datan.

I den svenska strategin för geodata anges bland annat att de ska “säkerställa att data kan erhållas i de former som efterfrågas” och “att valmöjlighet finns mellan öppna nationella och internationella standarder”. Bedömningen är att det finns flera format som efterfrågas än de som kan erhållas i dagsläget och det finns inte någon valmöjlighet alls mellan öppna nationella och internationella standarder. Andra länder har strategin att leverera stilsättning i flera format och myndigheterna i Sverige bör undersöka vad de har haft för incitament för denna strategi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Måns LU and Eklöf, Moa LU
supervisor
organization
alternative title
Styling geographic data
course
EXTM05 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
GML, SE, SLD, visualisering av geodata, öppen källkod, open source, OGC-standarder, nationell geodatastrategi, geografiska informationssystem, Stilsättning av geodata, LYR, QGIS, QML, ArcMap, Inspire, MasterMap, GeoCat Bridge, Arc2Earth
publication/series
Examensarbete i geografisk informationsteknik
report number
24
language
Swedish
additional info
External Supervisor: Johan Larsson Wallin, GIS-strateg, Tyréns
id
8914527
date added to LUP
2017-06-16 20:09:29
date last changed
2017-06-16 20:09:29
@misc{8914527,
 abstract   = {Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. There are therefore major society benefits of having well-functioning systems and standards for geographic data. There are standards for the formats in which geographic data is to be delivered, how to deliver style, but also the reference system to be used in Sweden. There are several different initiatives for the implementation and use of geographic data standards and systems. 
 
An area where formal standards have not been given a sufficient impact is the visualisation of geographic data. The importance of visualisation of geographic data can not be emphasised enough and it is the process that turns raw data into an analytical and explanatory tool. At present, many Swedish authorities deliver geographic data primarily in a proprietary standard that cannot be used by all programs. A format that is only useful in supplier-specific software can not be considered to meet the requirement that geographic data is useful and easily accessible. OS MasterMap Topography Layer is being used in Britain and the symbolisation of the geographical data is delivered in three different formats: QML (which is used in QGIS), LYR (which is used in ArcMap) and SLD (which is a formal standard from OGC). This is a good example of how style can be delivered in multiple formats from an authority.
 
In this study formats for visualisation of geographic data is evaluated. The aim is to identify which solutions are available to increase the compatibility of different software regarding visualisation of geographic data. Interviews are being conducted with Lantmäteriet and the association for standardisation, SIS, with the purpose of investigating how styles are handled today and how the future evolves. The solutions for styles are mapped and tested in a case study. Restrictions have been made that the case study only includes conversion from formats that authorities primarily deliver data in, namely Shape and LYR-files. The data used in the case study only covers topographic data. The solutions are evaluated after a requirement specification and proposals for how styles should be managed are presented.
 
The case study resulted in GeoCat Bridge being the only solution that converted LYR-file to SE-file well enough. Together with manually creating the style in the desired format, these are the best solutions for increasing the compatibility of styling in different software. Creating styles manually is a time-consuming job that makes most effort if it is done as centrally as possible in an organization. The result shows that there is currently no format for styling that is perfect in all respects. A proposal has been developed for the best solution for convertering style from LYR to other formats. Proposedly, authorities should create styles in more than one format to ensure that more than one software can be used as it allows more users to use the data. OS MasterMap Topography Layer is a good example of how geographic data can be offered in different formats.},
 author    = {Andersson, Måns and Eklöf, Moa},
 keyword   = {GML,SE,SLD,visualisering av geodata,öppen källkod,open source,OGC-standarder,nationell geodatastrategi,geografiska informationssystem,Stilsättning av geodata,LYR,QGIS,QML,ArcMap,Inspire,MasterMap,GeoCat Bridge,Arc2Earth},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete i geografisk informationsteknik},
 title    = {Stilsättning av geografiska data},
 year     = {2017},
}