Advanced

Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller

Andersson, Simon LU and Ekberg, Olle LU (2017) In TVBH-5095 VBF820 20171
Division of Building Physics
Abstract (Swedish)
Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller

Problem
Kostnaden för fjärrvärme baseras på priskonstruktioner som varierar bland fjärrvärmeleverantörerna på den svenska marknaden, där förutsättningarna inom varje enskild kommun skiljer sig. Då fjärrvärme är det vanligast förekommande uppvärmningsalternativet för lokaler och flerbostadshus i Sverige finns det anledning att utvärdera hur pass utbredda priskonstruktionernas variationer är, samt hur lönsamheten av en energieffektiviseringsåtgärd påverkas av detta.

Syfte
Syftet med arbetet är att skapa ett verktyg i Excel för kostnadsberäkning av de differentierade fjärrvärmeprismodellerna. Detta möjliggör en utvärdering av lönsamheten före och efter en... (More)
Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller

Problem
Kostnaden för fjärrvärme baseras på priskonstruktioner som varierar bland fjärrvärmeleverantörerna på den svenska marknaden, där förutsättningarna inom varje enskild kommun skiljer sig. Då fjärrvärme är det vanligast förekommande uppvärmningsalternativet för lokaler och flerbostadshus i Sverige finns det anledning att utvärdera hur pass utbredda priskonstruktionernas variationer är, samt hur lönsamheten av en energieffektiviseringsåtgärd påverkas av detta.

Syfte
Syftet med arbetet är att skapa ett verktyg i Excel för kostnadsberäkning av de differentierade fjärrvärmeprismodellerna. Detta möjliggör en utvärdering av lönsamheten före och efter en energi-effektiviseringsåtgärd, fördelat på kostnaden för de ingående komponenterna: energianvändning, effektuttag, varmvattenflöde samt returvattentemperatur. Genom att tydligt framställa kostnads-fördelningen och besparingspotentialen finns en förhoppning om att stärka relationen mellan fjärrvärmeleverantör och kund.

Metod
Arbetet med framtagandet av verktyget utgår utifrån en kartläggning av dagens prismodeller samt en litteraturstudie på området. Med hjälp av verktyget utvärderas besparingspotentialen för ett par utvalda fjärrvärmenät, samt att fördelarna med att noggrant beräkna fjärrvärmekostnader utreds. Under arbetsgången sker kontinuerlig återkoppling med representanter från främst fastighetsbranschen.

Slutsatser
Baserat på beräkningar med det framtagna verktyget PRISMO Fjärrvärme, framkommer det att besparingspotentialen varierar utifrån aktuell prismodell. Den procentuella kostnadsbesparingen kan inte heller förväntas motsvara andelen besparad energi från genomförd effektiviseringsåtgärd, utan är snarare lägre. Det förekommer även variationer av kostnadsfördelningen på de ingående komponenterna, vilket framkommer av verktygets resultat och möjliggör för djupare analyser. (Less)
Abstract
Cost saving potential with differentiated pricing models for district heating

Problem
The cost of district heating is based on pricing models, which varies among the district heating companies on the Swedish market, with different conditions for each municipality. Since district heating is the most common heating option for apartment buildings and commercial real estates in Sweden, there is a need to research the extent of the widespread pricing structures, and evaluate how the cost saving potential is affected by energy efficiency measures in relation to the variance in pricing models.

Objective
The purpose of this thesis is to create a cost calculation tool in Excel for the differentiated district heating pricing models. This... (More)
Cost saving potential with differentiated pricing models for district heating

Problem
The cost of district heating is based on pricing models, which varies among the district heating companies on the Swedish market, with different conditions for each municipality. Since district heating is the most common heating option for apartment buildings and commercial real estates in Sweden, there is a need to research the extent of the widespread pricing structures, and evaluate how the cost saving potential is affected by energy efficiency measures in relation to the variance in pricing models.

Objective
The purpose of this thesis is to create a cost calculation tool in Excel for the differentiated district heating pricing models. This enables a method for evaluating the profitability before and after an energy efficiency measure, divided into the cost of the included price components: energy consumption, required power output, hot water flow and return water temperature. By clarifying the cost allocation and savings potential, there is an expectation to strengthen the relationship between district heating suppliers and customers.

Method
The development of the tool is based on a survey of the current pricing models and a literature study on the subject. The tool is then used to evaluate the cost saving potential in a few selected district heating networks, and aims to evaluate the benefits of calculating district heating costs in detail. Along the working process, continuous feedback is received, mainly from representatives in the real estate industry.

Conclusions
Based on calculations from the developed tool PRISMO Fjärrvärme, it appears that the cost saving potential varies based on the current pricing model. The percental amount of energy saved by the implemented efficiency measure, is lower than the relative cost saving potential. There are also variations in the cost distribution of the components, as evidenced by the results from the tool and allow for further in-depth analysis. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
För åtgärder som minskar energibehovet för uppvärmning är den aktuella prismodellen för fjärrvärme avgörande, främst då driftkostnad för en fastighet kan skilja sig med cirka 50 % mellan svenska kommuner. Den möjliga kostnadsbesparingen är viktig för att en åtgärd ska genomföras. Dock är det svårt att göra en noggrann kostnadsbedömning eftersom det förekommer variationer i prismodellernas uppbyggnad.

Prismodellerna för fjärrvärmen i Sverige skiljer sig i uppbyggnad beroende på vad som avgör kostnaden. De vanligaste delarna som påverkar kostnaden är:

• energianvändning
• effektuttag
• varmvattenflöde
• returvattentemperatur

Utöver variationer i en prismodells uppbyggnad, finns skillnader i prissättning. Vanligtvis är kostnaden... (More)
För åtgärder som minskar energibehovet för uppvärmning är den aktuella prismodellen för fjärrvärme avgörande, främst då driftkostnad för en fastighet kan skilja sig med cirka 50 % mellan svenska kommuner. Den möjliga kostnadsbesparingen är viktig för att en åtgärd ska genomföras. Dock är det svårt att göra en noggrann kostnadsbedömning eftersom det förekommer variationer i prismodellernas uppbyggnad.

Prismodellerna för fjärrvärmen i Sverige skiljer sig i uppbyggnad beroende på vad som avgör kostnaden. De vanligaste delarna som påverkar kostnaden är:

• energianvändning
• effektuttag
• varmvattenflöde
• returvattentemperatur

Utöver variationer i en prismodells uppbyggnad, finns skillnader i prissättning. Vanligtvis är kostnaden för energi indelat efter årstid, där avgifterna blir som störst under vintertid. Den prisgrundande effekten, dvs. det tillfälliga energiuttaget, bestäms utifrån ett medel- eller maxvärde baserat på tidigare användning.

För fastighetsägare och konsulter som utför kostnadsberäkningar, innebär de varierande prismodellerna ofta svåra och tidskrävande bedömningar. Inte minst om åtgärderna ska genomföras för fastigheter på flera platser i Sverige där olika prismodeller gäller.

För att utreda möjligheten att minska fjärrvärmekostnader med en energi-besparande åtgärd, har verktyget PRISMO Fjärrvärme tagits fram. Baserat på uppmätt eller simulerad energianvändning kan kostnaden före och efter en åtgärd beräknas utifrån användarens val av prismodell. Den beräknade kostnaden delas upp för att visa hur priset påverkas av varje kostnadsdel. Detta kan vara till hjälp vid val av energibesparingsåtgärd.

Två fastigheter har analyserats, där olika energibesparande åtgärder har utförts i varje fastighet. Baserat på ett antal utvalda prismodeller som skiljer sig i uppbyggnad och prissättning har sedan besparings-möjligheten beräknats. Vid jämförelse mellan de minskade driftkostnaderna har skillnaden visat sig vara omkring 50 % mellan vissa prismodeller. För en fastighetsägare som överväger att genom-föra en energibesparande åtgärd är det viktigt att veta om den är lönsam eller ej.

Utifrån analysen framkom att kostnadsbesparingen skiljer sig beroende på åtgärd och prismodell samt att ett direkt samband saknas mellan energibesparing och minskade driftkostnader. Samma energibesparing ger alltså inte motsvarande kostnadsbesparing, räknat i procent. Det framkom även att en prismodell som tar stor hänsyn till effektuttaget ger lägre kostnadsbesparing för de undersökta åtgärderna.

Förhoppningen är att detaljerade beräkningar av fjärrvärmekostnaden ska bidra till att fler energibesparingsåtgärder genomförs, vilket ur ett långsiktigt perspektiv medverkar till att EU:s klimatmål uppnås. Samarbetet mellan fjärrvärmeleverantör och kund kan förbättras när förståelsen ökar kring hur prismodellerna är uppbyggda och hur kostnaden påverkas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Simon LU and Ekberg, Olle LU
supervisor
organization
alternative title
Cost saving potential with differentiated pricing models for district heating
course
VBF820 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
fjärrvärme, kostnadsbesparing, verktyg, prismodell, differentierad, district heating, cost saving, tool, pricing model, differentiated
publication/series
TVBH-5095
other publication id
ISRN LUTVDG/TVBH-17/5095--SE(106)
language
Swedish
id
8914843
date added to LUP
2017-07-05 08:51:32
date last changed
2017-07-05 08:51:32
@misc{8914843,
 abstract   = {Cost saving potential with differentiated pricing models for district heating

Problem
The cost of district heating is based on pricing models, which varies among the district heating companies on the Swedish market, with different conditions for each municipality. Since district heating is the most common heating option for apartment buildings and commercial real estates in Sweden, there is a need to research the extent of the widespread pricing structures, and evaluate how the cost saving potential is affected by energy efficiency measures in relation to the variance in pricing models.

Objective
The purpose of this thesis is to create a cost calculation tool in Excel for the differentiated district heating pricing models. This enables a method for evaluating the profitability before and after an energy efficiency measure, divided into the cost of the included price components: energy consumption, required power output, hot water flow and return water temperature. By clarifying the cost allocation and savings potential, there is an expectation to strengthen the relationship between district heating suppliers and customers.

Method
The development of the tool is based on a survey of the current pricing models and a literature study on the subject. The tool is then used to evaluate the cost saving potential in a few selected district heating networks, and aims to evaluate the benefits of calculating district heating costs in detail. Along the working process, continuous feedback is received, mainly from representatives in the real estate industry.

Conclusions
Based on calculations from the developed tool PRISMO Fjärrvärme, it appears that the cost saving potential varies based on the current pricing model. The percental amount of energy saved by the implemented efficiency measure, is lower than the relative cost saving potential. There are also variations in the cost distribution of the components, as evidenced by the results from the tool and allow for further in-depth analysis.},
 author    = {Andersson, Simon and Ekberg, Olle},
 keyword   = {fjärrvärme,kostnadsbesparing,verktyg,prismodell,differentierad,district heating,cost saving,tool,pricing model,differentiated},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBH-5095},
 title    = {Kostnadsbesparing vid differentierade fjärrvärmeprismodeller},
 year     = {2017},
}