Advanced

Återvinning av asfalt och betong

Jepsson, Simon LU and Nyberg, Elin LU (2017) VBM820 20171
Division of Building Materials
Abstract (Swedish)
Bygg- och rivningsavfall utgör en betydande del av den totala mängden avfall som går till deponi. Genom återvinning kan detta avfall ses som en resurs och ersätta naturligt material. Det krävs att återvinningen av byggnads- och rivningsavfall ökar för att minska mängden som deponeras, vilket samtidigt minskar uttaget av jungfruligt bergmaterial. Aktörerna inom bygg- och anläggningssektorn använder det återvinningsbara materialet till fyllnadsmassor och i viss mån till högvärdig återvinning. Denna rapport undersöker möjligheterna för Skanska att utveckla den högvärdiga återvinningen av asfalt och betong, samt utreder den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten.

Asfalt är ett 100 % återvinningsbart material, men den uppfrästa asfalten... (More)
Bygg- och rivningsavfall utgör en betydande del av den totala mängden avfall som går till deponi. Genom återvinning kan detta avfall ses som en resurs och ersätta naturligt material. Det krävs att återvinningen av byggnads- och rivningsavfall ökar för att minska mängden som deponeras, vilket samtidigt minskar uttaget av jungfruligt bergmaterial. Aktörerna inom bygg- och anläggningssektorn använder det återvinningsbara materialet till fyllnadsmassor och i viss mån till högvärdig återvinning. Denna rapport undersöker möjligheterna för Skanska att utveckla den högvärdiga återvinningen av asfalt och betong, samt utreder den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten.

Asfalt är ett 100 % återvinningsbart material, men den uppfrästa asfalten utnyttjas dåligt vilket leder till att högarna med asfalt på mellanlager och deponi växer. All asfalt läggs på samma hög, trots att asfalt i slit- och bärlager har olika kvalitet på stenmaterial och bitumen eftersom de ska uppfylla olika funktioner i vägkroppen. Återvinning av betong sker i dagsläget främst genom att krossa ned den och använda till exempel som mark- och vägfyllnad. För att utveckla återvinningen av betong släppte EU 2014 nya standarder som tillåter att betong tillverkas med krossad betong som ballast under vissa krav och förutsättningar.

Beräkningarna i denna rapport har gjorts med ett LCC-verktyg som visar att det i dagsläget finns ekonomisk och miljömässig lönsamhet i att återvinna asfalt. Lönsamheten i båda aspekterna ligger i besparing av resurserna stenmaterial och bitumen. För att öka återvinningen bör asfaltgranulatet behandlas likvärdigt med stenmaterial, det bör därför krossas i fler fraktioner och sorteras efter kvalitet på stenmaterial och bitumen. För Skanskas olika asfaltverk bör fokus ligga på att effektivisera verksamheten genom att ta lärdom av de verk som ligger i framkant istället för att bygga om, då de flesta typer av asfaltverk kan återvinna asfalt.

För att återvinna betong som ballast till betong krävs ett eget ballastfack på betongfabrik och att fabriken har möjlighet att ta emot och mellanlagra rivnings- och restbetong. Det går enligt kostnadsanalysen tillverka en billigare betongprodukt genom att återvinna 5 % restbetong som ballast, men om endast 5 % tillsätts kommer omsättningen av den ballasten vara för låg för att fabriken ska använda ett ballastfack till restbetong. Betong med högre återvinningsgrad är inte lönsamt på grund av ökade kostnader för transport och hantering. För att upp till 50 % återvunnen ballast ska bli lönsamt föreslås att Skanska tar en intagningsavgift på ca 50 kr per ton rivnings- och restbetong. De miljömässiga beräkningarna gjorda med ett EPD-verktyg visar på tvetydiga resultat vid återvinning av betong, då miljöpåverkan ökar på grund av längre transporter samtidigt som mängden återvunnet material som används ökar. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skanska vill utveckla verksamheten inom återvinning av asfalt och betong. Detta arbete syftar till att öka kunskapen om återvinning av asfalt och betong, samt insikten om den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten. Genom återvinning är det möjligt att blanda i krossad asfalt vid tillverkning av ny asfalt och tillsätta krossad betong vid blandning av ny betong för att minska mängden byggnadsavfall samt minska uttaget av stenmaterial.

För att utveckla återvinningen av asfalt är det nödvändigt att se asfalten som en resurs eftersom det är möjligt att ta tillvara på både stenmaterialet och bindemedlet. Asfalt har olika sammansättning av sten och bindemedel och olika egenskaper beroende på om det har används till ett slitlager som tar upp... (More)
Skanska vill utveckla verksamheten inom återvinning av asfalt och betong. Detta arbete syftar till att öka kunskapen om återvinning av asfalt och betong, samt insikten om den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten. Genom återvinning är det möjligt att blanda i krossad asfalt vid tillverkning av ny asfalt och tillsätta krossad betong vid blandning av ny betong för att minska mängden byggnadsavfall samt minska uttaget av stenmaterial.

För att utveckla återvinningen av asfalt är det nödvändigt att se asfalten som en resurs eftersom det är möjligt att ta tillvara på både stenmaterialet och bindemedlet. Asfalt har olika sammansättning av sten och bindemedel och olika egenskaper beroende på om det har används till ett slitlager som tar upp slitaget från trafiken eller till ett bundet bärlager som ska fördela lasterna från trafiken. Dessa olika asfalttyper bör sorteras i olika högar på ett mellanlager för att få en jämnare kvalitet. Asfalten bör krossas upp i olika storlekar för att kunna anpassas till recepten. Det är både ekonomiskt och miljömässigt lönsamt med återvinning av asfalt. Det ekonomiska vinsten beror på att den krossade asfalten är billigare än sten och bindemedel. Den miljömässiga vinsten beror framför allt på minskad användning av bindemedlet bitumen som är en oljeprodukt och har en hög miljöpåverkan.

Återvinningen av asfalt behöver öka eftersom att asfalten fräses upp och läggs på mellanlager, men återanvänds i dagsläget inte i samma hastighet. Genom att öka återvinningen kan omsättningen av asfalt öka och upplagen av asfalt minska. Det är inte asfaltverkens utformning eller begränsningar på inblandning av asfalt som hindrar ökningen av återvinning, utan det ligger framför allt i brist på kunskap och intresse om återvinning.

För att utveckla återvinningen av betong släppte EU 2014 nya standarder som tillåter betong att tillverkas med krossad betong som ballast under vissa krav och förutsättningar, standarden tillåter inblandning av 5 % restbetong och 0-50 % rivningsbetong beroende på vad betongen ska användas till.

Betong består av cement, vatten och stenmaterial som kallas ballast. Vid tillverkning av betong används olika storlekar på stenmaterial som läggs i olika fack på betongfabriken. För att återvinna betong som ballast krävs ett eget ballastfack på betongfabriken och att fabriken har möjlighet att ta emot och mellanlagra betong som kommer från rivningsprojekt eller rester som kommer tillbaka i betongbilar, så kallat restbetong. Det går att tillverka en billigare betongprodukt genom att återvinna 5 % restbetong som ballast, men om endast 5 % tillsätts kommer omsättningen av den ballasten vara för låg. För att skapa en lönsam produkt föreslås att Skanska tar en intagningsavgift på 50 kr per ton rivnings- och restbetong. Klimatpåverkan ökar för återvunnen betong, men uttaget av stenmaterial minskar, dessa faktorer är svåra att väga mot varandra för att svara på om det är miljömässigt lönsamt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jepsson, Simon LU and Nyberg, Elin LU
supervisor
organization
alternative title
Möjligheter att utveckla verksamheten inom återvinning
course
VBM820 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Återvinning, asfalt, betong, specialsten, tjärasfalt, krossad betong
report number
5112
other publication id
LUTVDG/TVBM-17/5112-SE
language
Swedish
id
8915368
date added to LUP
2017-06-15 12:30:58
date last changed
2017-06-15 12:30:58
@misc{8915368,
 abstract   = {Bygg- och rivningsavfall utgör en betydande del av den totala mängden avfall som går till deponi. Genom återvinning kan detta avfall ses som en resurs och ersätta naturligt material. Det krävs att återvinningen av byggnads- och rivningsavfall ökar för att minska mängden som deponeras, vilket samtidigt minskar uttaget av jungfruligt bergmaterial. Aktörerna inom bygg- och anläggningssektorn använder det återvinningsbara materialet till fyllnadsmassor och i viss mån till högvärdig återvinning. Denna rapport undersöker möjligheterna för Skanska att utveckla den högvärdiga återvinningen av asfalt och betong, samt utreder den ekonomiska och miljömässiga lönsamheten.

Asfalt är ett 100 % återvinningsbart material, men den uppfrästa asfalten utnyttjas dåligt vilket leder till att högarna med asfalt på mellanlager och deponi växer. All asfalt läggs på samma hög, trots att asfalt i slit- och bärlager har olika kvalitet på stenmaterial och bitumen eftersom de ska uppfylla olika funktioner i vägkroppen. Återvinning av betong sker i dagsläget främst genom att krossa ned den och använda till exempel som mark- och vägfyllnad. För att utveckla återvinningen av betong släppte EU 2014 nya standarder som tillåter att betong tillverkas med krossad betong som ballast under vissa krav och förutsättningar.

Beräkningarna i denna rapport har gjorts med ett LCC-verktyg som visar att det i dagsläget finns ekonomisk och miljömässig lönsamhet i att återvinna asfalt. Lönsamheten i båda aspekterna ligger i besparing av resurserna stenmaterial och bitumen. För att öka återvinningen bör asfaltgranulatet behandlas likvärdigt med stenmaterial, det bör därför krossas i fler fraktioner och sorteras efter kvalitet på stenmaterial och bitumen. För Skanskas olika asfaltverk bör fokus ligga på att effektivisera verksamheten genom att ta lärdom av de verk som ligger i framkant istället för att bygga om, då de flesta typer av asfaltverk kan återvinna asfalt.

För att återvinna betong som ballast till betong krävs ett eget ballastfack på betongfabrik och att fabriken har möjlighet att ta emot och mellanlagra rivnings- och restbetong. Det går enligt kostnadsanalysen tillverka en billigare betongprodukt genom att återvinna 5 % restbetong som ballast, men om endast 5 % tillsätts kommer omsättningen av den ballasten vara för låg för att fabriken ska använda ett ballastfack till restbetong. Betong med högre återvinningsgrad är inte lönsamt på grund av ökade kostnader för transport och hantering. För att upp till 50 % återvunnen ballast ska bli lönsamt föreslås att Skanska tar en intagningsavgift på ca 50 kr per ton rivnings- och restbetong. De miljömässiga beräkningarna gjorda med ett EPD-verktyg visar på tvetydiga resultat vid återvinning av betong, då miljöpåverkan ökar på grund av längre transporter samtidigt som mängden återvunnet material som används ökar.},
 author    = {Jepsson, Simon and Nyberg, Elin},
 keyword   = {Återvinning,asfalt,betong,specialsten,tjärasfalt,krossad betong},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Återvinning av asfalt och betong},
 year     = {2017},
}