Advanced

Föroreningsspridning från kustnära deponi : applicering av Landsim 2.5 för modellering av lakvattentransport till Östersjön

Kempengren, Henrik LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. Vid tidigare markundersökningar inom deponin konstaterades det förekomma stora mängder fyllnadsmassor av heterogen karaktär hela vägen ned till strandkanten där även aktiv erosion pågår. Enligt analys från ett ackrediterat laboratorium överskrider även koncentrationen av föroreningarna i fyllnadsmassorna i flertalet fall Naturvårdsverkets riktvärden för farligt avfall (FA). Syftet med detta examensarbete är att modellera lakvattenspridning från den kustnära deponin till Östersjön. Fokus kommer ligga på de data som... (More)
Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. Vid tidigare markundersökningar inom deponin konstaterades det förekomma stora mängder fyllnadsmassor av heterogen karaktär hela vägen ned till strandkanten där även aktiv erosion pågår. Enligt analys från ett ackrediterat laboratorium överskrider även koncentrationen av föroreningarna i fyllnadsmassorna i flertalet fall Naturvårdsverkets riktvärden för farligt avfall (FA). Syftet med detta examensarbete är att modellera lakvattenspridning från den kustnära deponin till Östersjön. Fokus kommer ligga på de data som framkommit vid tidigare miljötekniska markundersökningar utförda av ÅF Infrastructure AB. I bearbetningen av föroreningsdata används det statistiska analysprogrammet ProUCL 5.1 (Upper Confidence Limit). Vidare genomförs även grundvattenprovtagning av fysikalisk-kemiska parametrar inom deponin. Utöver detta appliceras modelleringsverktyget Landsim 2.5 (Landfill Performance Simulation) för att simulera och beräkna föroreningstransport från deponin till Östersjön. Dessa metoder appliceras för att kunna besvara hur lång tid det tar innan föroreningarna når Östersjön samt hur koncentrationen och mängden föroreningar i lakvattnet kommer att förändras i framtiden om inga åtgärder vidtas. Utöver detta diskuteras även hur en stigande havsnivå kan komma att påverka deponins framtida lakvattentransport och inverkan på Östersjön. Resultaten från modelleringen visar att samtliga föroreningar i fyllnadsmassorna når Östersjön inom 13–18 år och att Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten överskrids först efter 141–190 år. Då gränsvärdena för dricksvatten överskrids är lakvattenkoncentrationen fortfarande relativt liten men börjar sedan snabbt att stiga, vilket också leder till att den totala belastningen i Östersjön kraftigt ökar. Eftersom deponin däremot uppkom under 1960-talet innebär det att resultaten från modellen måste spolas fram minst 60 år. Det innebär att det första lakvattnet nådde Östersjön redan för cirka 45 år sedan. Vidare konstateras det att framöver kommer det huvudsakliga problemet inte att vara lakvattentransport till Östersjön utan de långsiktiga konsekvenserna av en stigande havsnivå. Stora volymer av avfall innehållande förhöjda, potentiellt mycket farliga halter av föroreningar kommer att eroderas ut i Östersjön utan någon form av utspädning till följd av stigande havsnivåer. Detta kan i framtiden potentiellt leda till akut toxicitet i deponins närliggande område. (Less)
Popular Abstract
Adjacent to Ystad Reningsverk, just west of the central parts of Ystad, there is a landfill whose origin has been traced back to the early 1960´s. The total area of the landfill is assumed to be around 11 250 sq. m and in the south the landfill it is limited by the presence of the Baltic Sea. During previous investigation and surveying within the landfill, a large amount of municipal solid waste (MSW) was found stretching all the way down to the shoreline where the process of erosion is taking place. According to analysis from an accredited laboratory, the MSW contains high concentrations of several pollutants, which in several cases exceeds the concentration of hazardous waste according to Naturvårdsverket. The aim of this bachelor thesis... (More)
Adjacent to Ystad Reningsverk, just west of the central parts of Ystad, there is a landfill whose origin has been traced back to the early 1960´s. The total area of the landfill is assumed to be around 11 250 sq. m and in the south the landfill it is limited by the presence of the Baltic Sea. During previous investigation and surveying within the landfill, a large amount of municipal solid waste (MSW) was found stretching all the way down to the shoreline where the process of erosion is taking place. According to analysis from an accredited laboratory, the MSW contains high concentrations of several pollutants, which in several cases exceeds the concentration of hazardous waste according to Naturvårdsverket. The aim of this bachelor thesis is to model the transport of leachates from the near coastal landfill to the Baltic Sea based on several data provided by ÅF Infrastructure AB. In processing of all the data that has been collected during earlier investigation, ProUCL 5.1 (Upper Confidence Limit) was used. Furthermore, groundwater sampling is carried out with the purpose of analyzing several physical and chemical parameters within the landfill. Apart from this, Landsim 2.5 (Landfill Performance Simulation) is being applied to simulate and calculate the transport of pollutants from the landfill to the Baltic Sea. The aim of this is to be able to decide how long it takes before the pollutants reach the Baltic Sea, as well as determining how the leachates concentration and the loading of pollutants to the Baltic Sea changes over time. In addition to this, rising sea levels are also addressed, focusing mainly on how this might affect future leachate transportation and its impact on the Baltic Sea. The results derived from Landsim shows that each pollutant present in the landfill reaches the Baltic Sea within 13-18 years, furthermore, after 141-190 years each pollutant exceeds the limit for drinking water standards according to Livsmedelsverket. Up until this point the leachate concentration is quite low, but after this point it starts to increase rapidly, which in turn results in an increased loading in the Baltic Sea. Since the landfill originates from the 1960´s, this means that the results derived from Landsim needs to be fast-forward by 60 years. By taking this in to account, the first leachates that reached the Baltic Sea managed to do so 45 years ago. However, as time goes by the leachate will not be the main cause of concern, instead the long-term consequences of a rise in sea level will generate an increasing amount of erosion along the landfill. Thus, an increasing amount of MSW, containing elevated levels of dangerous pollutants, will erode out in to the Baltic Sea without any form of dilution. As time goes by, this might potentially cause acute toxicity within the proximity of the landfill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kempengren, Henrik LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
deponi, Landsim, föroreningsspridning, Östersjön, ÅF Infrastructure AB
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
507
language
Swedish
id
8917029
date added to LUP
2017-06-21 15:12:50
date last changed
2017-06-21 15:12:50
@misc{8917029,
 abstract   = {Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. Vid tidigare markundersökningar inom deponin konstaterades det förekomma stora mängder fyllnadsmassor av heterogen karaktär hela vägen ned till strandkanten där även aktiv erosion pågår. Enligt analys från ett ackrediterat laboratorium överskrider även koncentrationen av föroreningarna i fyllnadsmassorna i flertalet fall Naturvårdsverkets riktvärden för farligt avfall (FA). Syftet med detta examensarbete är att modellera lakvattenspridning från den kustnära deponin till Östersjön. Fokus kommer ligga på de data som framkommit vid tidigare miljötekniska markundersökningar utförda av ÅF Infrastructure AB. I bearbetningen av föroreningsdata används det statistiska analysprogrammet ProUCL 5.1 (Upper Confidence Limit). Vidare genomförs även grundvattenprovtagning av fysikalisk-kemiska parametrar inom deponin. Utöver detta appliceras modelleringsverktyget Landsim 2.5 (Landfill Performance Simulation) för att simulera och beräkna föroreningstransport från deponin till Östersjön. Dessa metoder appliceras för att kunna besvara hur lång tid det tar innan föroreningarna når Östersjön samt hur koncentrationen och mängden föroreningar i lakvattnet kommer att förändras i framtiden om inga åtgärder vidtas. Utöver detta diskuteras även hur en stigande havsnivå kan komma att påverka deponins framtida lakvattentransport och inverkan på Östersjön. Resultaten från modelleringen visar att samtliga föroreningar i fyllnadsmassorna når Östersjön inom 13–18 år och att Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten överskrids först efter 141–190 år. Då gränsvärdena för dricksvatten överskrids är lakvattenkoncentrationen fortfarande relativt liten men börjar sedan snabbt att stiga, vilket också leder till att den totala belastningen i Östersjön kraftigt ökar. Eftersom deponin däremot uppkom under 1960-talet innebär det att resultaten från modellen måste spolas fram minst 60 år. Det innebär att det första lakvattnet nådde Östersjön redan för cirka 45 år sedan. Vidare konstateras det att framöver kommer det huvudsakliga problemet inte att vara lakvattentransport till Östersjön utan de långsiktiga konsekvenserna av en stigande havsnivå. Stora volymer av avfall innehållande förhöjda, potentiellt mycket farliga halter av föroreningar kommer att eroderas ut i Östersjön utan någon form av utspädning till följd av stigande havsnivåer. Detta kan i framtiden potentiellt leda till akut toxicitet i deponins närliggande område.},
 author    = {Kempengren, Henrik},
 keyword   = {deponi,Landsim,föroreningsspridning,Östersjön,ÅF Infrastructure AB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Föroreningsspridning från kustnära deponi : applicering av Landsim 2.5 för modellering av lakvattentransport till Östersjön},
 year     = {2017},
}