Advanced

Tvärfunktionell samverkan - i en globaliserad värld

Kroon, Simon LU and Andersson, Magnus (2017) MMTM01 20171
Production and Materials Engineering
Abstract (Swedish)
Framtagning av nya produkter som är konkurrenskraftiga ur ett helhetsperspektiv kräver att flera olika avdelningar och kompetenser samverkar. Examensarbetet studerar hur detta kan genomföras på bästa sätt. Begreppet tvärfunktionell samverkan definieras som:
Hur väl olika funktioner arbetar mot ett gemensamt mål.

Projektet undersöker hur svenska företag ser på tvärfunktionell samverkan, vilka konkurrensfördelar tvärfunktionell samverkan medför och vilka förutsättningar som krävs för en välfungerande tvärfunktionell samverkan. Produktframtagningen studeras lokalt inom en huvudfabrik, Core Plant, och inom det globala tillverkningsnätverket. Resultatet baseras på intervjuer med 27 personer från sju olika företag och en genomgång av... (More)
Framtagning av nya produkter som är konkurrenskraftiga ur ett helhetsperspektiv kräver att flera olika avdelningar och kompetenser samverkar. Examensarbetet studerar hur detta kan genomföras på bästa sätt. Begreppet tvärfunktionell samverkan definieras som:
Hur väl olika funktioner arbetar mot ett gemensamt mål.

Projektet undersöker hur svenska företag ser på tvärfunktionell samverkan, vilka konkurrensfördelar tvärfunktionell samverkan medför och vilka förutsättningar som krävs för en välfungerande tvärfunktionell samverkan. Produktframtagningen studeras lokalt inom en huvudfabrik, Core Plant, och inom det globala tillverkningsnätverket. Resultatet baseras på intervjuer med 27 personer från sju olika företag och en genomgång av vetenskaplig litteratur.
Resultatet visar att konsensus kring vikten av välfungerande tvärfunktionell samverkan råder, såväl lokalt som globalt. Den enskilt största vinsten är kortare ledtid för produktframtagning.
Förutsättningarna för samverkan presenteras i en modell där dessa delas in i två kategorier: organisationsförutsättningar kopplas till organisationen som helhet och projektförutsättningar för produktframtagningsprojekt. Organisationsförutsättningarna anses överordnade och representeras av ledningsstöd för samverkan, helhetsförståelse för organisationen och gemensam vision. Projektförutsättningarna är projektstyrning, processtruktur, formell och informell kommunikation, konfliktlösning och motivation. Förutsättningarna som kartlagts kan användas som utgångspunkt vid arbete med att utveckla samverkansförmågan hos företag.
Organisationsförutsättningar såväl som projektförutsättningar gäller för ett lokalt som globalt perspektiv. Den globala samverkan kräver dock mer koordination och styrning då fler parter är involverade på flera geografiska platser. Att koordinera och styra arbetet för flera enheter förenklas av att en central enhet, Core Plant, tar detta ansvar. (Less)
Abstract
New product development requires the cooperation of several departments and competences to create competitive products from a holistic perspective. This master thesis studies how Swedish companies’ view cross-functional cooperation, the competitive advantages with cross-functional cooperation and examine the prerequisites to achieve well-functioning cross-functional cooperation. Cross-functional cooperation is defined as:
How well different functions work towards a common goal.
The product development is studied locally, within a Core Plant, and globally in a manufacturing network of several plants. The result is based upon interviews with 27 respondents at seven large manufacturing companies and a review of the scientific literature.
... (More)
New product development requires the cooperation of several departments and competences to create competitive products from a holistic perspective. This master thesis studies how Swedish companies’ view cross-functional cooperation, the competitive advantages with cross-functional cooperation and examine the prerequisites to achieve well-functioning cross-functional cooperation. Cross-functional cooperation is defined as:
How well different functions work towards a common goal.
The product development is studied locally, within a Core Plant, and globally in a manufacturing network of several plants. The result is based upon interviews with 27 respondents at seven large manufacturing companies and a review of the scientific literature.
The result is unanimous, well-functioning cross-functional cooperation is important, both in the local and the global perspective. The single most important competitive advantage is reduced lead time in product development.
Prerequisites for cooperation are presented in a model and categorised as organizational prerequisites and project related prerequisites. The organizational prerequisites have the largest impact and are; managerial support for cooperation, holistic understanding for the organisation and common vision. The project related prerequisites are; project management, process structure, formal and informal communication, conflict resolution and motivation. The mapped prerequisites can be used as a starting point when developing a company’s ability to cooperate cross-functionally.
The organizational and the project related prerequisites are valid from the local as well as the global perspective. Cooperation on a global scale requires more coordination and management since more parties are involved at different locations. The coordination of several manufacturing units is simplified if a central unit, Core Plant, is responsible for the task. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Tvärfunktionell samverkan, en nyckel till konkurrenskraft
Samverkan mellan avdelningar leder till att nya produkter snabbare kan lanseras på marknaden. Nyckeln för att få snabbare produktframtagningsprojekt ligger i koordinering av arbetet, kommunikation och samarbete. Dessutom måste företagets ledning ge möjlighet att utveckla dessa förmågor.
För att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter krävs att flera olika avdelningar och kompetenser samverkar. Under en produkts resa från idé till serietillverkning tas oerhört många beslut. Vilket material som ska användas, hur geometrin ska se ut och var produkten ska tillverkas är alla frågor som måste besvaras. För att hitta de bästa lösningarna ur ett helhetsperspektiv krävs att alla delar av... (More)
Tvärfunktionell samverkan, en nyckel till konkurrenskraft
Samverkan mellan avdelningar leder till att nya produkter snabbare kan lanseras på marknaden. Nyckeln för att få snabbare produktframtagningsprojekt ligger i koordinering av arbetet, kommunikation och samarbete. Dessutom måste företagets ledning ge möjlighet att utveckla dessa förmågor.
För att ta fram nya konkurrenskraftiga produkter krävs att flera olika avdelningar och kompetenser samverkar. Under en produkts resa från idé till serietillverkning tas oerhört många beslut. Vilket material som ska användas, hur geometrin ska se ut och var produkten ska tillverkas är alla frågor som måste besvaras. För att hitta de bästa lösningarna ur ett helhetsperspektiv krävs att alla delar av företaget bidrar med sina kunskaper. Det möjliggörs via tvärfunktionell samverkan.
Genom att sammanställa vad forskningen har att säga om tvärfunktionell samverkan och genom intervjuer med 27 personer från olika företag runt om i Sverige har samverkan mellan avdelningar undersökts. Studien pekar på att konsensus råder om hur viktigt välfungerande tvärfunktionell samverkan är för att skapa konkurrenskraft. Den största vinsten uppges vara att framtagningen av nya produkter går snabbare. Vad en välfungerande samverkan möjliggör är dels att olika avdelningar kan arbeta parallellt med uppgifter samt att antalet problem och sena ändringar undviks om fler medarbetare tidigt kan säga sitt. Genom att fatta rätt beslut i idéstadiet när det fortfarande är lätt att göra ändringar på produkten sparas mycket tid i de senare faserna då arbetsinsatsen för att göra ändringar är mycket större.
Men vad består då en välfungerande samverkan av? Via intervjuerna och genomgången av tidigare forskning har 9 förutsättningar för samverkan tagits fram. Två olika typer av förutsättningar finns; organisationsförutsättningar och projektförutsättningar. Organisationsförutsättningarna har störst betydelse för samverkansförmågan och är; gemensam vision, helhetsförståelse för organisationen och ledningsstöd för samverkan. Projektförutsättningarna är; motivation, konfliktlösning, formell och informell kommunikation, projektstyrning samt processtruktur. Antalet förutsättningar är många vilket återspeglar hur komplext samverkan är.
Modellen är ett värdefullt verktyg vid utveckling av samverkansförmåga. Huvudproblemet när samverkan mellan avdelningar ska utvecklas är att frågan är så mjuk och otydlig att det är svårt att veta var man ska börja. Genom att systematiskt gå igenom förutsättning efter förutsättning och utvärdera hur de fungerar i dagsläget skapas en konkret utgångspunkt för förbättringsarbete.
I slutskedet av produktframtagningen när produkten tillverkas görs det ofta i flera fabriker runt om i världen. Ett nätverk av olika tillverkningsenheter måste därför samverka för att färdigställa produkten. I dessa faser är koordination särskilt viktigt. Det innebär rent konkret att ansvar och roller är tydligt definierade och även att sättet produkten ska tillverkas måste vara specificerat. Utan detta är risken stor att varje enskild fabrik gör på sitt eget sätt vilket i regel leder till att arbetet blir krångligare och tar längre tid.
Tvärfunktionell samverkan har alltid varit en central framgångsfaktor och kommer med stor sannolikhet att fortsätta vara det även framöver. Är det något studien har visat så är det att samverkan skapar konkurrenskraft. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kroon, Simon LU and Andersson, Magnus
supervisor
organization
course
MMTM01 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Cross-functional Cooperation, Core Plant Excellence, Core Plant, Company Integration, Tvärfunktionell integration, Tvärfunktionellt samarbete, Tvärfunktionell samverkan, Cross-functional Integration, Cross-functional Collaboration
report number
CODEN:LUTMDN/(TMMV-5291)/1-70/2017
language
Swedish
id
8918004
date added to LUP
2017-06-22 09:00:21
date last changed
2017-06-22 09:00:21
@misc{8918004,
 abstract   = {New product development requires the cooperation of several departments and competences to create competitive products from a holistic perspective. This master thesis studies how Swedish companies’ view cross-functional cooperation, the competitive advantages with cross-functional cooperation and examine the prerequisites to achieve well-functioning cross-functional cooperation. Cross-functional cooperation is defined as:
How well different functions work towards a common goal.
The product development is studied locally, within a Core Plant, and globally in a manufacturing network of several plants. The result is based upon interviews with 27 respondents at seven large manufacturing companies and a review of the scientific literature.
The result is unanimous, well-functioning cross-functional cooperation is important, both in the local and the global perspective. The single most important competitive advantage is reduced lead time in product development.
Prerequisites for cooperation are presented in a model and categorised as organizational prerequisites and project related prerequisites. The organizational prerequisites have the largest impact and are; managerial support for cooperation, holistic understanding for the organisation and common vision. The project related prerequisites are; project management, process structure, formal and informal communication, conflict resolution and motivation. The mapped prerequisites can be used as a starting point when developing a company’s ability to cooperate cross-functionally.
The organizational and the project related prerequisites are valid from the local as well as the global perspective. Cooperation on a global scale requires more coordination and management since more parties are involved at different locations. The coordination of several manufacturing units is simplified if a central unit, Core Plant, is responsible for the task.},
 author    = {Kroon, Simon and Andersson, Magnus},
 keyword   = {Cross-functional Cooperation,Core Plant Excellence,Core Plant,Company Integration,Tvärfunktionell integration,Tvärfunktionellt samarbete,Tvärfunktionell samverkan,Cross-functional Integration,Cross-functional Collaboration},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tvärfunktionell samverkan - i en globaliserad värld},
 year     = {2017},
}