Advanced

Understanding Misunderstandings: International Students’ Intercultural Communication in Lund University Culture

Wendt, Silja LU (2017) TKAM02 20171
Division of Ethnology
Abstract (Chinese)
本文采用定性研究的方法,从文化分析的角度去探讨一个瑞典大学的国际学生的文化融合,尤其是从行为交流进行研究。
在日常的社会交流中产生的误解,可能会对留学生的个人经历造成负面的影响。这些负面的影响引起的挫败感可能影响学生的身心健康。
跨文化交流比较难捕捉,在文化融合上潜在的行为规则更是稀少。
以隆德大学和它的环境为例,本研究挖掘出跨文化交流中的一些意想不到的误解。
本研究采用半结构化的采访,自传式民族志以及观察的方法,把国际学生的视角突出。下列的研究为题作为主线贯穿整篇文章:隆德大学的国际学生在行为交流上遇到什么困难?这些问题在文化的层面上怎么理解?怎么促进文化融合?
实证材料贯穿于本研究中,此外还应用了社会交流理论如尔文·戈夫曼的人际互动理论和爱德华·霍尔对跨文化交际的研究,将行为交流联系在文化环境中。
对更多文化认同的需求,本文讨论了实际的操作以促进外来文化行为的跨文化交流。结果显示运用Lewis模式和我们长期的自身经验可以创造出跨文化交际能力,以此促进国际学生的文化融合的步伐。这也表明一所大学可以采取积极的行动应对这篇研究中所反映的问题。
Abstract (Swedish)
Denna uppsats använder en kvalitativ, kulturanalytisk ingång med syfte att undersöka den kulturella integrationen av internationella studenter på ett svenskt universitet, med fokus på kommunikationsbeteende. Missförstånd i dagligt socialt samspel kan ha en negativ påverkan på internationella studenters personliga upplevelser, framkalla frustration och möjligtvis påverka välbefinnande. Då djupare beteenderegler är en ganska omedveten del av interkulturell kommunikation, tar värdinstitutioner sällan hänsyn till dessa när det gäller integrationsstöd.
Med Lunds Universitet och dess direkta omvärld som exempel avslöjar denna forskning oväntade missförstånd inom interkulturell kommunikation.
Den internationella studentens perspektiv är... (More)
Denna uppsats använder en kvalitativ, kulturanalytisk ingång med syfte att undersöka den kulturella integrationen av internationella studenter på ett svenskt universitet, med fokus på kommunikationsbeteende. Missförstånd i dagligt socialt samspel kan ha en negativ påverkan på internationella studenters personliga upplevelser, framkalla frustration och möjligtvis påverka välbefinnande. Då djupare beteenderegler är en ganska omedveten del av interkulturell kommunikation, tar värdinstitutioner sällan hänsyn till dessa när det gäller integrationsstöd.
Med Lunds Universitet och dess direkta omvärld som exempel avslöjar denna forskning oväntade missförstånd inom interkulturell kommunikation.
Den internationella studentens perspektiv är framhävt, med hjälp av främst semi-strukturerade intervjuer, så som auto-etnografiska och observerande metoder. I uppsatsen ligger fokus på följande forskningsfrågor: Vilka problem i relation till kommunikationsbeteende upplever internationella studenter? Hur kan dessa förstås och relateras till sin kulturella kontext? Hur kan man underlätta kulturell integration?
För att stödja det empiriska materialet lyfts teorier inom social interaktion. Framförallt kommer Erving Goffmans idéer om interaction ritual och Edward T. Halls forskning kring interkulturell Kommunikation att användas för att relatera kommunikationsbeteende till kulturell kontext.
Genom att uppmärksamma behovet av mer kulturell empati diskuterar uppsatsen praktiska steg som skulle kunna bidra att främja interaktionen med främmande kulturellt beteende. Resultaten antyder att ett skapande av kors-kulturell kompetens, med hjälp av träningskoncept som Lewis-modellen, tillsammans med en ständig applikation av egna erfarenheter, kan underlätta processen av kulturell integration för internationella studenter. Detta betyder även att ett universitet skulle kunna ta en aktiv position gentemot aspekterna som tas upp i denna uppsats. (Less)
Abstract (German)
Diese Masterarbeit untersucht mithilfe eines qualitativen, kulturanalytischen Ansatzes die kulturelle Integration internationaler Studenten an einer schwedischen Universität mit einem Fokus auf Kommunikationsverhalten. Missverständnisse im täglichen sozialen Umgang können negative Folgen für die persönliche Erfahrung der internationalen Studenten haben, Frustration verursachen und möglicherweise das Wohlergehen beeinflussen.
Als eher unterbewusster Teil der interkulturellen Kommunikation werden Verhaltensnormen bei Integrationsberatung durch die Gastgeberinstitution selten berücksichtigt.
Mit Lunds Universität und dessen Umfeld als Beispiel legt diese Untersuchung die unerwarteten Missverständnisse der interkulturellen Kommunikation dar.... (More)
Diese Masterarbeit untersucht mithilfe eines qualitativen, kulturanalytischen Ansatzes die kulturelle Integration internationaler Studenten an einer schwedischen Universität mit einem Fokus auf Kommunikationsverhalten. Missverständnisse im täglichen sozialen Umgang können negative Folgen für die persönliche Erfahrung der internationalen Studenten haben, Frustration verursachen und möglicherweise das Wohlergehen beeinflussen.
Als eher unterbewusster Teil der interkulturellen Kommunikation werden Verhaltensnormen bei Integrationsberatung durch die Gastgeberinstitution selten berücksichtigt.
Mit Lunds Universität und dessen Umfeld als Beispiel legt diese Untersuchung die unerwarteten Missverständnisse der interkulturellen Kommunikation dar. Die Perspektive der internationalen Studenten wird mithilfe von semi-strukturierten Interviews sowie auto-ethnographischen und observativen Methoden besonders hervorgehoben. Im Verlaufe der Arbeit stehen folgende Fragen im Vordergrund: Welche Probleme im Zusammenhang mit kommunikativem Verhalten erfahren internationale Studenten an der Universität Lund? Wie können diese in Relation zu kulturellem Kontext verstanden werden? Wie kann die kulturelle Integration erleichtert werden?
Das empirische Material wird angeregt durch Theorien der Sozialen Interaktion, als da wären Erving Goffman’s Ideen zum Interaktions Ritual und Edward T. Hall’s Forschung zu interkultureller Kommunikation, um Kommunikationsverhalten mit kulturellem Kontext in Verbindung zu setzen.
Auf den Bedarf erhöhter kultureller Empathie abzielend diskutiert die Arbeit praktische Schritte, die den Umgang mit fremdem kulturellem Verhalten erleichtern. Ergebnisse deuten an, dass die Generierung von Cross-kultureller Kompetenz mithilfe von Trainings Instrumenten wie dem Lewis-Modell und gepaart mit ständiger Anwendung auf eigene Erlebnisse den Prozess der kulturellen Integration für internationale Studenten erleichtern kann. Dies bedeutet, dass eine Universität eine aktive Herangehensweise an die Probleme, die in dieser Untersuchung beleuchtet werden, nutzen kann. (Less)
Abstract
This thesis uses a qualitative, cultural-analytical approach to explore the cultural integration of international students at a Swedish University, focusing on behavioural communication.
Misunderstandings in daily social interactions can have a negative impact on international students’ personal experience, causing frustration and potentially impacting well-being.
Being a rather elusive part of intercultural communication, underlying rules of conduct are rarely addressed in advice for integration offered by hosting institutions.
Using Lund University and its environment as an example, this study uncovers unexpected misunderstandings in intercultural communication.
Especially the international students’ perspective is highlighted,... (More)
This thesis uses a qualitative, cultural-analytical approach to explore the cultural integration of international students at a Swedish University, focusing on behavioural communication.
Misunderstandings in daily social interactions can have a negative impact on international students’ personal experience, causing frustration and potentially impacting well-being.
Being a rather elusive part of intercultural communication, underlying rules of conduct are rarely addressed in advice for integration offered by hosting institutions.
Using Lund University and its environment as an example, this study uncovers unexpected misunderstandings in intercultural communication.
Especially the international students’ perspective is highlighted, using mainly semi-structured interviews, as well as auto-ethnographical and observational methods. Throughout the paper, the following research questions are in focus: What issues related to behavioural communication do international students at Lund University experience? How can these be understood in relation to cultural context? How could cultural integration be facilitated?
To inform the empirical material, theories of social interaction, namely Erving Goffman’s idea of interaction ritual and Edward T. Hall’s research on intercultural communication are applied, relating behavioural communication to a cultural context.
Addressing the need for more cultural empathy, the paper discusses practical steps that could facilitate the interaction with foreign cultural behaviour. Results suggest that the development of cross-cultural competence using training tools like the Lewis-model, paired with constant application to own experiences could facilitate the process of cultural integration for international students. This entails that a university can take an active approach towards the issues illuminated in this thesis. (Less)
Abstract (Spanish)
Esta tesis utiliza un enfoque cualitativo y analítico-cultural para explorar la integración cultural de estudiantes internacionales en la Universidad Sueca, concentrándose en la comunicación no verbal.
Malentendidos durante interacciones sociales diarias pueden tener un impacto negativo en la experiencia personal de estudiantes internacionales, causando frustración y potencialmente impactando su bienestar. Ya que son un aspecto relativamente elusivo de la comunicación intercultural, las reglas subyacentes de conducta son rara vez abordadas al dar consejos de integración.
Usando a Lund University y su entorno como ejemplo, este estudio deja al descubierto malentendidos inesperados en comunicaciones interculturales.
En especial, esta... (More)
Esta tesis utiliza un enfoque cualitativo y analítico-cultural para explorar la integración cultural de estudiantes internacionales en la Universidad Sueca, concentrándose en la comunicación no verbal.
Malentendidos durante interacciones sociales diarias pueden tener un impacto negativo en la experiencia personal de estudiantes internacionales, causando frustración y potencialmente impactando su bienestar. Ya que son un aspecto relativamente elusivo de la comunicación intercultural, las reglas subyacentes de conducta son rara vez abordadas al dar consejos de integración.
Usando a Lund University y su entorno como ejemplo, este estudio deja al descubierto malentendidos inesperados en comunicaciones interculturales.
En especial, esta tesis destaca la perspectiva de los estudiantes internacionales, utilizando entrevistas semi-estructuradas y métodos auto-etnográficos y observacionales. A lo largo de este escrito se hace énfasis en las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué problemas relacionados a la comunicación no verbal enfrentan los estudiantes internacionales en Lund University? ¿Cómo pueden ser entendidos estos problemas en relación al contexto cultural? ¿Cómo se podría facilitar la integración cultural?
Para respaldar el material empírico, teorías de interacción social, en particular la idea de interacción ritual de Erving Goffman y los estudios sobre comunicación intercultural de Edward T. Hall, son aplicadas en esta tesis, relacionando la comunicación no verbal a un contexto cultural.
Abordando la necesidad/importancia de más empatía cultural, este escrito discute medidas prácticas que podrían facilitar la interacción con comportamientos culturales foráneos. Resultados sugieren que la creación de competencia intercultural usando conjuntamente herramientas de entrenamiento como el modelo Lewis y experiencias personales podría facilitar el proceso de integración cultural para los estudiantes internacionales. Esto implica que las universidades han de tomar una posición activa al hacer frente a las cuestiones iluminadas en esta tesis. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wendt, Silja LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Qualitative Analysis, Cultural Integration, Intercultural Communication, International Students, Cross-Cultural Competence, Lewis-Model, Interkulturell kommunikation, Internationella studenter, Kulturell integration, Kvalitativ analys, Kors-kulturell kompetens, MACA
language
English
id
8920662
date added to LUP
2017-07-11 20:02:13
date last changed
2017-07-11 20:02:13
@misc{8920662,
 abstract   = {This thesis uses a qualitative, cultural-analytical approach to explore the cultural integration of international students at a Swedish University, focusing on behavioural communication. 
Misunderstandings in daily social interactions can have a negative impact on international students’ personal experience, causing frustration and potentially impacting well-being. 
Being a rather elusive part of intercultural communication, underlying rules of conduct are rarely addressed in advice for integration offered by hosting institutions.
Using Lund University and its environment as an example, this study uncovers unexpected misunderstandings in intercultural communication. 
Especially the international students’ perspective is highlighted, using mainly semi-structured interviews, as well as auto-ethnographical and observational methods. Throughout the paper, the following research questions are in focus: What issues related to behavioural communication do international students at Lund University experience? How can these be understood in relation to cultural context? How could cultural integration be facilitated? 
To inform the empirical material, theories of social interaction, namely Erving Goffman’s idea of interaction ritual and Edward T. Hall’s research on intercultural communication are applied, relating behavioural communication to a cultural context. 
Addressing the need for more cultural empathy, the paper discusses practical steps that could facilitate the interaction with foreign cultural behaviour. Results suggest that the development of cross-cultural competence using training tools like the Lewis-model, paired with constant application to own experiences could facilitate the process of cultural integration for international students. This entails that a university can take an active approach towards the issues illuminated in this thesis.},
 author    = {Wendt, Silja},
 keyword   = {Qualitative Analysis,Cultural Integration,Intercultural Communication,International Students,Cross-Cultural Competence,Lewis-Model,Interkulturell kommunikation,Internationella studenter,Kulturell integration,Kvalitativ analys,Kors-kulturell kompetens,MACA},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Understanding Misunderstandings: International Students’ Intercultural Communication in Lund University Culture},
 year     = {2017},
}