Advanced

Marksamfälligheter – Främmande verksamhet

Anderberg, Robin LU (2017) VFT920 20171
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Arbetet syftar till att utreda hur det angivna ändamålet i lantmäteriförrättningen styr användningen av marksamfälligheter och vad en samfällighetsförening får göra med en marksamfällighet som de förvaltar. Arbetet avser att besvara vad en samfällighetsförening kan göra med en marksamfällighet utan att det blir främmande för samfällighetens ändamål, hur ändamålet regleras för marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Vidare avser arbetet att besvara hur ändamålet för marksamfälligheter hanteras i lantmäteriförrättningar.

I arbetet jämförs marksamfälligheter med gemensamhetsanläggningar och fastigheter utifrån en tes om att en samfällighetsförening får göra mer med marken desto mindre som är reglerat i lagen. Det vill säga att... (More)
Arbetet syftar till att utreda hur det angivna ändamålet i lantmäteriförrättningen styr användningen av marksamfälligheter och vad en samfällighetsförening får göra med en marksamfällighet som de förvaltar. Arbetet avser att besvara vad en samfällighetsförening kan göra med en marksamfällighet utan att det blir främmande för samfällighetens ändamål, hur ändamålet regleras för marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Vidare avser arbetet att besvara hur ändamålet för marksamfälligheter hanteras i lantmäteriförrättningar.

I arbetet jämförs marksamfälligheter med gemensamhetsanläggningar och fastigheter utifrån en tes om att en samfällighetsförening får göra mer med marken desto mindre som är reglerat i lagen. Det vill säga att samfällighetsföreningen får göra mest om man har lagfart på en fastighet, näst mest om man förvaltar en marksamfällighet och minst om man förvaltar en gemensamhetsanläggning.

För att besvara frågeställningarna görs en litteraturstudie inom ämnesområdet, där juridisk litteratur, lagtext och förarbeten i form av propositioner och utredningar undersöks. Litteraturstudien är redovisad i arbetets teoridel. En statistisk undersökning rörande antalet marksamfälligheter som faktiskt är förvaltade av en samfällighetsförening och vilka ändamål som dessa marksamfälligheter görs. Vidare görs en studie av relevanta rättsfall och intervjuer genomförs med yrkesverksamma. Detta för att få insikt i hur ändamålet styr avvändningen av marksamfälligheter som är förvaltade av en samfällighetsförening och hur ändamålet för en marksamfällighet regleras i lantmäteriförrättning.

I slutsatserna redovisas att det inte finns så många rättsfall på området rörande främmande verksamhet och marksamfälligheter förvaltade av en samfällighetsförening utifrån 18 § SFL. Att rättsfall saknas beror bland annat på att det inte finns så många föreningsförvaltade marksamfälligheter endast 5 805 av totalt 116 341. Det beror även på att en del marksamfälligheter har en överliggande gemensamhetsanläggning med samma ändamål. Det är då gemensamhetsanläggning och anläggningsbeslutet som blir föremål för prövning och inte marksamfälligheten. Det beror också på att det inte går att styra markanvändningen på samma sätt för en marksamfällighet som det går att styra användningen av en gemensamhetsanläggning.

Går vi tillbaka till min tes om att en samfällighetsförening får göra mer med marken desto mindre som är reglerat i lagen, så är gemensamhetsanläggningar i det mesta striktare än en marksamfällighet. Detta särskilt när det kommer till vad en förening kan göra med marken de förvaltar. Gemensamhetsanläggningar är bundna till vad som står i anläggningsbeslutet och marksamfälligheter är mer beroende av hur de är utformade och vad de skulle kunna användas till. En marksamfällighet är inget ”till visst ändamål begränsad rättighet”, såsom en gemensamhetsanläggning, utan utgörs helt enkelt av ett markområde.

Ändamålet för en marksamfällighet är likt en fastighets ändamål ingen markanvändningsbestämmelse, utan vad som är tillåtet att göra prövas istället i annan ordning än i förrättningen t.ex. genom detaljplaner, bygglov m.m. När en marksamfällighet är föreningsförvaltad så kan föreningen själva bestämma hur de vill använda marken förutsatt att de kan få tillstånd. 

När en gemensamhetsanläggning ligger ovanpå en marksamfällighet med samma ändamål så är det vanligen gemensamhetsanläggningen som är styrande. Gemensamhetsanläggningen är styrande vad gäller användning av anläggningen utifrån vad som anges i anläggningsbeslutet. Marksamfälligheten ger svar på ägandet av marken. När det gäller upplåtande av rättigheter så är det både marksamfälligheten och gemensamhetsanläggningen som styr. (Less)
Abstract
The aim with this master thesis is to investigate how the stated purpose in a cadastral procedure controls the use of joint property units and what a joint property association may do with a joint property unit that they manage.

In this master thesis joint property units are compared with joint facilities and properties based on a thesis that a joint property association is allowed to do more with the land, the less regulated by law. I.e., a joint property association can do the most if they are a registered owner of a property, second most if the manage a joint property unit and least if they manage a joint facility.

The study shows that there aren’t many law cases on the matter which depend on that not many joint property units... (More)
The aim with this master thesis is to investigate how the stated purpose in a cadastral procedure controls the use of joint property units and what a joint property association may do with a joint property unit that they manage.

In this master thesis joint property units are compared with joint facilities and properties based on a thesis that a joint property association is allowed to do more with the land, the less regulated by law. I.e., a joint property association can do the most if they are a registered owner of a property, second most if the manage a joint property unit and least if they manage a joint facility.

The study shows that there aren’t many law cases on the matter which depend on that not many joint property units are managed by joint property associations. Only 5,805 out of 116,341 are managed by a joint property association. It also depend on that some joint property units have a joint facility lying on top of it with the same purpose. It is then the joint facility that will be tested in a trial. Finally it depends on the fact that you cannot control land use in the same way for a joint property unit as for a joint facility.

Joint facilities are more rigorous than joint property units especially when it comes to what joint property association can do with the land that they manage, where joint facilities are bound to the decisions made in the facility order and joint property units more depend on how they are formed and what they could be used for. A joint property unit is simply a piece of land and not a limited right for a certain purpose, such as a joint facility.

The purpose of a joint property unit works the same as for a property. Where the purpose from the cadastral procedure is not a regulation for how you may use the land. Instead the land use is tested in a different order than in the cadastral procedure. So when a joint property unit is managed by a joint property association it´s up to the association to decide how to use the land themselves, provided they can get permission. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Anderberg, Robin LU
supervisor
organization
alternative title
Joint property units – Unfamiliar activities
course
VFT920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Marksamfällighet, gemensamhetsanläggning, samfällighetsförening
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/17/5398 SE
language
Swedish
id
8922059
date added to LUP
2017-07-31 09:53:53
date last changed
2017-07-31 09:53:53
@misc{8922059,
 abstract   = {The aim with this master thesis is to investigate how the stated purpose in a cadastral procedure controls the use of joint property units and what a joint property association may do with a joint property unit that they manage.

In this master thesis joint property units are compared with joint facilities and properties based on a thesis that a joint property association is allowed to do more with the land, the less regulated by law. I.e., a joint property association can do the most if they are a registered owner of a property, second most if the manage a joint property unit and least if they manage a joint facility. 

The study shows that there aren’t many law cases on the matter which depend on that not many joint property units are managed by joint property associations. Only 5,805 out of 116,341 are managed by a joint property association. It also depend on that some joint property units have a joint facility lying on top of it with the same purpose. It is then the joint facility that will be tested in a trial. Finally it depends on the fact that you cannot control land use in the same way for a joint property unit as for a joint facility. 

Joint facilities are more rigorous than joint property units especially when it comes to what joint property association can do with the land that they manage, where joint facilities are bound to the decisions made in the facility order and joint property units more depend on how they are formed and what they could be used for. A joint property unit is simply a piece of land and not a limited right for a certain purpose, such as a joint facility. 

The purpose of a joint property unit works the same as for a property. Where the purpose from the cadastral procedure is not a regulation for how you may use the land. Instead the land use is tested in a different order than in the cadastral procedure. So when a joint property unit is managed by a joint property association it´s up to the association to decide how to use the land themselves, provided they can get permission.},
 author    = {Anderberg, Robin},
 keyword   = {Marksamfällighet,gemensamhetsanläggning,samfällighetsförening},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marksamfälligheter – Främmande verksamhet},
 year     = {2017},
}