Advanced

kontroll. mitt vårt allas - en territoriell undersökning i Almhög, Malmö

Landén, Ellen LU and Paulin Hansson, Moa (2017) AAHM01 20171
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Stora delar av bostadsbeståndet i Sverige är uppfört efter modernistiska planeringsideal med uppluckrade gränser mellan det privata och publika. I dessa miljöer är alla ytor inte direkt avläsbara ifråga om ägarförhållanden och användning. I många fall är det inget problem, det kanske finns tillräckligt med ytor för alla,underförstådda överenskommelser regleraranvändning effektivt, men i andra fall riskerar ytor att bli underutnyttjade, konflikter uppstå och hela miljöer försämras avsevärt som en följd av nya territoriella markeringar.

I detta arbete undersöker vi territorialitet i den byggda miljön. Territorier kan ta sig rumsliga uttryck genom gränser men också genom att olika objekt och faktorer knyts till varandra såsom... (More)
Stora delar av bostadsbeståndet i Sverige är uppfört efter modernistiska planeringsideal med uppluckrade gränser mellan det privata och publika. I dessa miljöer är alla ytor inte direkt avläsbara ifråga om ägarförhållanden och användning. I många fall är det inget problem, det kanske finns tillräckligt med ytor för alla,underförstådda överenskommelser regleraranvändning effektivt, men i andra fall riskerar ytor att bli underutnyttjade, konflikter uppstå och hela miljöer försämras avsevärt som en följd av nya territoriella markeringar.

I detta arbete undersöker vi territorialitet i den byggda miljön. Territorier kan ta sig rumsliga uttryck genom gränser men också genom att olika objekt och faktorer knyts till varandra såsom beteendemönster, konventioner och mellanmänskliga överenskommelser.

Vi diskuterar territorialitetsbegreppet ur aspekter som publikt/privat, ambivalens, appropriering och stabilisering och utgår från definitionen territorialitet som en rumsligt avgränsad och verksam kontroll och som en institutionalisering. För att analysera hur platser kontrolleras (territorialiseras), närmar vi oss kontrollen från tre olika håll; territorialitet som administrativ organisation, som social praktik och som rumslig utformning.

Vi applicerar sedan det teoretiska ramverket på bostadsområdet Almhög i Malmö. I delar av Almhög har den territoriella situationen varit otydlig men nyligen blivit tydlig genom högastaket. Bostadsgårdarna blir omslutna, tydligt definierade och får en omisskännlig gräns mot de allmänna ytorna. Samtidigt händer något allvarligt med det offentliga rummet. En allmän gång- och cykelväg som tidigare passerade spatiösa gröna fält har numera rejäla staket på ömse sidor och det som tidigare uppfattades som ett långt parkstråk är knappast det längre.

Genom tre gestaltningsstrategier, almparken, nya ax på kärven och almhög trädgårdspark diskuterar vi hur området kan förstås och hur det går att arbeta med det på alternativa sätt. (Less)
Popular Abstract
A great part of the Swedish housing stock is built according to modernistic planning ideals where boundaries between public and private propertiesare not always visible, neither in ownership nor in use aspects. In many cases this is not a problem, there is plenty of space for everyone and implicit agreements regulate use, but in other cases areaswon’t be used, conflicts occur or fences will close
the open space.

We investigate territoriality in built environment. Territorial production sometimes corresponds with physical objects but also with factors as behavior, routines and conventions. We discuss the concept of territoriality including aspects such as private/public, ambiguity, appropriation and stabilization, and use territoriality... (More)
A great part of the Swedish housing stock is built according to modernistic planning ideals where boundaries between public and private propertiesare not always visible, neither in ownership nor in use aspects. In many cases this is not a problem, there is plenty of space for everyone and implicit agreements regulate use, but in other cases areaswon’t be used, conflicts occur or fences will close
the open space.

We investigate territoriality in built environment. Territorial production sometimes corresponds with physical objects but also with factors as behavior, routines and conventions. We discuss the concept of territoriality including aspects such as private/public, ambiguity, appropriation and stabilization, and use territoriality as denoting an effective and spatially defined control. To
analyze how the control is operating we try a tripartite approach; territoriality as administrative organization, as social practice and as physical configuration.

We apply the theoretical framework in the neighborhood Almhög in Malmö. In parts of the area the territorial situation has been ambiguous and filled with conflicts, the consequence has been high fences that totally dominate the area today. The situation has become less ambiguous but something serious has happened with the total visual impression of common space.

With three design strategies; almparken, nya ax på kärven and almhög trädgårdspark we discuss how the problem can be understood and how it would be possible to develop the neighborhood in alternative directions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8923310,
 abstract   = {Stora delar av bostadsbeståndet i Sverige är uppfört efter modernistiska planeringsideal med uppluckrade gränser mellan det privata och publika. I dessa miljöer är alla ytor inte direkt avläsbara ifråga om ägarförhållanden och användning. I många fall är det inget problem, det kanske finns tillräckligt med ytor för alla,underförstådda överenskommelser regleraranvändning effektivt, men i andra fall riskerar ytor att bli underutnyttjade, konflikter uppstå och hela miljöer försämras avsevärt som en följd av nya territoriella markeringar. 

I detta arbete undersöker vi territorialitet i den byggda miljön. Territorier kan ta sig rumsliga uttryck genom gränser men också genom att olika objekt och faktorer knyts till varandra såsom beteendemönster, konventioner och mellanmänskliga överenskommelser.

Vi diskuterar territorialitetsbegreppet ur aspekter som publikt/privat, ambivalens, appropriering och stabilisering och utgår från definitionen territorialitet som en rumsligt avgränsad och verksam kontroll och som en institutionalisering. För att analysera hur platser kontrolleras (territorialiseras), närmar vi oss kontrollen från tre olika håll; territorialitet som administrativ organisation, som social praktik och som rumslig utformning.

Vi applicerar sedan det teoretiska ramverket på bostadsområdet Almhög i Malmö. I delar av Almhög har den territoriella situationen varit otydlig men nyligen blivit tydlig genom högastaket. Bostadsgårdarna blir omslutna, tydligt definierade och får en omisskännlig gräns mot de allmänna ytorna. Samtidigt händer något allvarligt med det offentliga rummet. En allmän gång- och cykelväg som tidigare passerade spatiösa gröna fält har numera rejäla staket på ömse sidor och det som tidigare uppfattades som ett långt parkstråk är knappast det längre.

Genom tre gestaltningsstrategier, almparken, nya ax på kärven och almhög trädgårdspark diskuterar vi hur området kan förstås och hur det går att arbeta med det på alternativa sätt.},
 author    = {Landén, Ellen and Paulin Hansson, Moa},
 keyword   = {Territorialitet,territorium,publikt,privat,semiprivat,semipublikt,nyttighet,bostadsgård,tvetydiga ytor,instabilt territorium,territoriella konflikter,territoriell otydlighet,stabilisera territorium,programmering,Almhög,institutionaliseringsprocess,appropriering,gräns,gränser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {kontroll. mitt vårt allas - en territoriell undersökning i Almhög, Malmö},
 year     = {2017},
}