Advanced

Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser

Welander, Maria LU (2017) VFT920 20171
Real Estate Science
Abstract
The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen consists of variables that explain property prices at a municipal level such as number of citizens, taxes, employment rate, schools etc. and Staffanstorpsmodellen consists of variables at a property level such as variables describing location, size, age, standard, housing type, etc. The two different models are based on two different data set.

By analyzing the correlation between culture & leisure that municipalities in Skåne offer and property prices a... (More)
The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen consists of variables that explain property prices at a municipal level such as number of citizens, taxes, employment rate, schools etc. and Staffanstorpsmodellen consists of variables at a property level such as variables describing location, size, age, standard, housing type, etc. The two different models are based on two different data set.

By analyzing the correlation between culture & leisure that municipalities in Skåne offer and property prices a greater understanding of how municipalities can attract creative individuals is created. The result of the regression analysis shows that sports & leisure facilities have a positive impact on property prices. Both models, with the two different data sets, contribute to the conclusion at two different levels, at a municipal level and at a property level. The result show that the proximity to a sports facility and how much a municipality invests in sports & leisure facilities both have a positive impact on property prices.

The result of the other studied culture & leisure variables showed no effect in the regression analysis as the variables were not significant. An explanation for why no impact could be shown for these variables could be that the supply of culture & leisure that the municipalities offer does not reflect how creative a place is. According to the American researcher Richard Florida it is the creativity and initiative that drives the economy and development in society today. The most successful societies are the one that best takes advantage of people's creative potential and most successfully attract creative individuals. Perhaps the supply of culture & leisure that the municipalities offer is in the wrong form and not sufficiently challenging to attract creative individuals. (Less)
Abstract (Swedish)
Enligt den amerikanska forskaren Richard Florida är det idag kreativitet och initiativkraft som driver ekonomin och utvecklingen framåt. Det samhälle som lyckas bäst är det som bäst tar vara på befolkningens kreativa potential och som mest framgångsrikt lockar till sig kreativa individer. Genom att analysera vilket samband som finns mellan Skånes kommuners satsningar på kultur & fritid och fastighetspriser skapas en större förståelse för hur kommuner kan locka till sig kreativa individer.

I denna undersökning används metoden regressionsanalys för att se om ett samband finns mellan kultur & fritid och fastighetspriser. Teorier och forskning som berör mikroekonomi, urban ekonomi, fastighetsmarknaden och den kreativa klassen har... (More)
Enligt den amerikanska forskaren Richard Florida är det idag kreativitet och initiativkraft som driver ekonomin och utvecklingen framåt. Det samhälle som lyckas bäst är det som bäst tar vara på befolkningens kreativa potential och som mest framgångsrikt lockar till sig kreativa individer. Genom att analysera vilket samband som finns mellan Skånes kommuners satsningar på kultur & fritid och fastighetspriser skapas en större förståelse för hur kommuner kan locka till sig kreativa individer.

I denna undersökning används metoden regressionsanalys för att se om ett samband finns mellan kultur & fritid och fastighetspriser. Teorier och forskning som berör mikroekonomi, urban ekonomi, fastighetsmarknaden och den kreativa klassen har studerats för att skapa en teoretisk grund att stå på inför skapandet av regressionsmodellerna till analysen. I undersökningen skapas två modeller med två olika datamängder: Kommunmodellen och Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen består av variabler som på kommunnivå anses förklara fastighetspriserna i Skåne och där datavärdena skiljer sig åt mellan kommunerna d.v.s. variabler som beskriver antal invånare, skatteintäkter inom kommunen, antal förvärvsarbetare, hur bra skolorna är, om det finns tågstation i kommunen m.m. Staffanstorpsmodellen består av variabler som förklarar fastighetspriserna i Staffanstorp på fastighetsnivå, d.v.s. variabler som beskriver läge, storlek, ålder, standard, bebyggelsetyp m.m. Utifrån samma datamängd som Staffanstorpsmodellen baserats på skapas även en Difference-inDifference modell som undersöker vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallen har på fastighetspriser i Staffanstorp.

Resultatet från regressionsanalyserna visar att flera variabler inte är signifikanta på en 5 % nivå vilket betyder att man inte kan uttala sig om dess påverkan. De variabler som är intressanta att studera utifrån syftet med undersökningen är de som berör kultur och fritid. En del av dessa variabler är signifikanta medans en del inte är det.

I Kommunmodellen finns sju kultur- och fritidsvariabler som representerar olika kultur- och fritidsverksamhetsgrenar. Alla variabler har enheten kronor per invånare för varje kommun. De sju olika verksamheterna som undersöks är: fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, allmän kulturverksamhet, musik- och kulturskola samt bidrag till studieorganisationer. Av de sju variablerna visade resultatet från regressionsanalysen att endast variabeln idrotts- och fritidsanläggningar var signifikant på en 10 % nivå. Tolkningen av koefficienten för variabeln är att för varje krona per invånare som en kommun satsar på idrotts- och fritidsanläggningar ökar det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 0,0027 %.

Målet med Staffanstorpsmodellen är att visa vilken påverkan avståndet till olika kultur- och fritidsanläggningar har på fastighetspriser inom en stad. Staffanstorp är vald som stad att studera eftersom ett samarbete med Staffanstorps kommun finns. Efter specifikation består modellen endast av en anläggningsvariabel, avstånd till idrottsplatsen Staffansvallen. Resultatet från regressionsanalysen visade att avståndet till Staffansvallen var signifikant på en 5 % nivå. Närhet till idrottsplatsen Staffansvallen har en negativ koefficient vilket kan tolkas som att ju närmre Staffansvallen en fastighet befinner sig desto högre är fastighetspriset. En meter närmre Staffansvallen ger en 0,0087 % ökning i fastighetspriset.

Genom Difference-in-Difference modellen undersöktes vilken påverkan idrottsplatsen Staffansvallen har på fastighetspriser i Staffanstorp genom att undersöka det om det fanns en påverkan av idrottsplatsens ombyggnad som blev klar 2011. Resultatet visade att idrottsplatsen har haft en positiv påverkan på fastighetspriser efter ombyggnaden på fastigheter som ligger inom en radie på en kilometer från idrottsplatsen.

En slutsats som kan dras från resultatet av regressionsanalyserna är att idrotts- och fritidsanläggningar har en positiv påverkan på fastighetspriser. Modellerna på de två olika datamängderna bidrar till slutsatsen på två olika nivåer, på kommunnivå och fastighetsnivå. Både närhet till en idrottsanläggning och hur mycket en kommun satsar på idrotts- och fritidsanläggningar ger positiv påverkan på fastighetspriser. Viktigt att poängtera är att slutsatserna om att det finns ett samband ges utifrån undersökningens specificerade modeller som bygger på två specifikt utvalda datamängder.

Resultatet från de övriga undersökta kultur- och fritidsvariabler visade ingen effekt då variablerna inte var signifikanta. En förklaring till varför ingen påverkan kunde påvisas för variablerna kan vara att de satsningar som kommuner gör på kultur & fritid inte avspeglar hur kreativ en plats är. Kanske är utbudet av kultur & fritid som kommunerna erbjuder i fel format och inte tillräckligt utmanande för att locka till sig kreativa individer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Welander, Maria LU
supervisor
organization
alternative title
The impact of culture & leisure on property prices
course
VFT920 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Ekonometri, Regressionsanalys, Kultur och fritid, Fastighetspriser, Bostadspriser, Den kreativa klassen, Difference-in-Difference, Property prices, Housing prices
other publication id
ISRN/LUTVDG/TVLM/17/5401 SE
language
Swedish
id
8923461
date added to LUP
2017-08-28 11:47:49
date last changed
2017-08-28 11:47:49
@misc{8923461,
 abstract   = {The study aims to see if there is an impact of culture & leisure on property prices. To determine if there is a correlation method of regression analysis is used. The analysis is applied on two models, which will be called: Kommunmodellen and Staffanstorpsmodellen. Kommunmodellen consists of variables that explain property prices at a municipal level such as number of citizens, taxes, employment rate, schools etc. and Staffanstorpsmodellen consists of variables at a property level such as variables describing location, size, age, standard, housing type, etc. The two different models are based on two different data set. 
 
By analyzing the correlation between culture & leisure that municipalities in Skåne offer and property prices a greater understanding of how municipalities can attract creative individuals is created. The result of the regression analysis shows that sports & leisure facilities have a positive impact on property prices. Both models, with the two different data sets, contribute to the conclusion at two different levels, at a municipal level and at a property level. The result show that the proximity to a sports facility and how much a municipality invests in sports & leisure facilities both have a positive impact on property prices. 
 
The result of the other studied culture & leisure variables showed no effect in the regression analysis as the variables were not significant. An explanation for why no impact could be shown for these variables could be that the supply of culture & leisure that the municipalities offer does not reflect how creative a place is. According to the American researcher Richard Florida it is the creativity and initiative that drives the economy and development in society today. The most successful societies are the one that best takes advantage of people's creative potential and most successfully attract creative individuals. Perhaps the supply of culture & leisure that the municipalities offer is in the wrong form and not sufficiently challenging to attract creative individuals.},
 author    = {Welander, Maria},
 keyword   = {Ekonometri,Regressionsanalys,Kultur och fritid,Fastighetspriser,Bostadspriser,Den kreativa klassen,Difference-in-Difference,Property prices,Housing prices},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kultur & fritids påverkan på fastighetspriser},
 year     = {2017},
}