Advanced

Förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv av krav och kontroll – vad behöver stressinterventioner fokusera på?

Kandi, Karima LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Förlossningsarbetet har beskrivits som stressintensivt, och förlossningsbarnmorskor anses behöva mer stöd från sjukvårdsledningen. Flera forskare har argumenterat att organisatorisk ledning har svårt att definiera arbetsrelaterad stress och att investera i rätt interventionssatsningar för personalen efter deras reella behov. Mer pragmatisk forskning ute i sjukvården har efterfrågats. Första steget framåt anses vara att bidra med data om personalens inifrånperspektiv gällande problemet, som ledningen sedan kan nyttja. Syftet med studien var att pragmatiskt undersöka förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv gällande krav och kontroll såsom de erfaras i arbetet, och var FBM upplever att största källan till problemet ligger.... (More)
Förlossningsarbetet har beskrivits som stressintensivt, och förlossningsbarnmorskor anses behöva mer stöd från sjukvårdsledningen. Flera forskare har argumenterat att organisatorisk ledning har svårt att definiera arbetsrelaterad stress och att investera i rätt interventionssatsningar för personalen efter deras reella behov. Mer pragmatisk forskning ute i sjukvården har efterfrågats. Första steget framåt anses vara att bidra med data om personalens inifrånperspektiv gällande problemet, som ledningen sedan kan nyttja. Syftet med studien var att pragmatiskt undersöka förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv gällande krav och kontroll såsom de erfaras i arbetet, och var FBM upplever att största källan till problemet ligger. Semistrukturerade intervjuer nyttjades och analyserades genom en tematisk analys. Resultatet påvisade att FBM upplevde kravbilden som mångfaktoriell men att den ledande belastningskatalysatorn var bristande handlingsutrymme. Individuellt kontrollerat handlingsutrymme upplevdes som väl utnyttjat, men det organisationskontrollerade handlingsutrymmet ansågs så otillräckligt att handlingsutrymmet överlag ofta upplevdes för lågt för att möta arbetskraven. Organisatoriska brister från styrningen bidrog med förstärkning av krav-kontrollobalansen, och ansågs hindra förbättringsarbetet för att främja balans. FBM betonade ledningens inflytande för handlingsutrymmet som signifikant och att verksamhetsbeslut allt för ofta fattades med oförståelse för förlossningsbarnmorskors reella behov. Resultatet indikerade att ledningens styrning över handlingsutrymmet i större utsträckning bör inkludera berörda FBM för att effektivisera interventionssatsningarna. (Less)
Abstract
Working in labour units has been described as strenuous, and midwives are considered to need enhanced support from management. Several researches have argued that management however struggle to define occupational stress and invest in proper interventions for the employees based on their actual needs. More pragmatic research in the field has been requested. The first step forward is arguably to present data on personnel’s inside perspective of the issue, which subsequently can be utilized by management. The purpose of this study was to pragmatically investigate midwives’ perspective on demand and control as experienced in their work, and where midwives think the main source of the issue is. Semi-structured interviews were conducted and... (More)
Working in labour units has been described as strenuous, and midwives are considered to need enhanced support from management. Several researches have argued that management however struggle to define occupational stress and invest in proper interventions for the employees based on their actual needs. More pragmatic research in the field has been requested. The first step forward is arguably to present data on personnel’s inside perspective of the issue, which subsequently can be utilized by management. The purpose of this study was to pragmatically investigate midwives’ perspective on demand and control as experienced in their work, and where midwives think the main source of the issue is. Semi-structured interviews were conducted and analysed using a thematic analysis. The findings showed that midwives experienced demands as multifactorial but that the leading source of strain were due to limits in control-latitude. Individual control-latitude was experienced as utilized, but organizationally governed control-latitude was considered so insufficient that the overall control-latitude often became too low to meet work demands. Inadequacies in the organizational governance increased the overall imbalance between work demands and control, but also prevented improvements for balance. Midwives described management’s influence regarding control latitude as significant and that decisions too often were conducted with lack of understanding of midwives’ real needs. The findings indicated that management’s governance over control latitude should increase united action with midwives to streamline intervention strategies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8924353,
 abstract   = {Working in labour units has been described as strenuous, and midwives are considered to need enhanced support from management. Several researches have argued that management however struggle to define occupational stress and invest in proper interventions for the employees based on their actual needs. More pragmatic research in the field has been requested. The first step forward is arguably to present data on personnel’s inside perspective of the issue, which subsequently can be utilized by management. The purpose of this study was to pragmatically investigate midwives’ perspective on demand and control as experienced in their work, and where midwives think the main source of the issue is. Semi-structured interviews were conducted and analysed using a thematic analysis. The findings showed that midwives experienced demands as multifactorial but that the leading source of strain were due to limits in control-latitude. Individual control-latitude was experienced as utilized, but organizationally governed control-latitude was considered so insufficient that the overall control-latitude often became too low to meet work demands. Inadequacies in the organizational governance increased the overall imbalance between work demands and control, but also prevented improvements for balance. Midwives described management’s influence regarding control latitude as significant and that decisions too often were conducted with lack of understanding of midwives’ real needs. The findings indicated that management’s governance over control latitude should increase united action with midwives to streamline intervention strategies.},
 author    = {Kandi, Karima},
 keyword   = {Förlossningsvården,barnmorskor,krav och kontroll,arbetsrelaterad stress,stressintervention,administrativ medicin,arbetsmiljöverket,organisatorisk och social arbetsmiljöföreskrifter,prioriteringar i hälso- och sjukvården,sjukvårdsutveckling.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv av krav och kontroll – vad behöver stressinterventioner fokusera på?},
 year     = {2017},
}