Advanced

Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet

Flamborn, Christopher LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I en undersökning av gällande svensk rätt och praxis har det immaterialrättsliga skyddet för videospel i förhållande till upphovs- och patenträtt undersökts.
Videospel åtnjuter ett immaterialrättsligt skydd i Sverige som i stora drag är täckande. Inom upphovsrätten har videospel länge skyddats som datorprogram. Samma specialbestämmelser som gäller för datorprogram har då gället för videospel. Skyddet har dock bara kunnat appliceras på de delar av videospelet som utgör ett datorprogram. Andra verk som innefattas i begreppet datorspel så som ljud, grafik, filmsekvenser, manus och mer har skyddats som självständiga verk i den mån det uppnår verkshöjden. I och med EU-domstolens avgörande i Nintendo-målet har situation blivit osäker.... (More)
I en undersökning av gällande svensk rätt och praxis har det immaterialrättsliga skyddet för videospel i förhållande till upphovs- och patenträtt undersökts.
Videospel åtnjuter ett immaterialrättsligt skydd i Sverige som i stora drag är täckande. Inom upphovsrätten har videospel länge skyddats som datorprogram. Samma specialbestämmelser som gäller för datorprogram har då gället för videospel. Skyddet har dock bara kunnat appliceras på de delar av videospelet som utgör ett datorprogram. Andra verk som innefattas i begreppet datorspel så som ljud, grafik, filmsekvenser, manus och mer har skyddats som självständiga verk i den mån det uppnår verkshöjden. I och med EU-domstolens avgörande i Nintendo-målet har situation blivit osäker. Nintendo-målets prejudicerande innebörd är inte entydig. Fallet kan innebära att det upphovsrättsliga skyddet för videospel inte kan delas upp. Nintendo-målet talar för att videospel ska ses som en egen verstyp inom upphovsrätten, ett så kallat multimedieverk. Vilka specialbestämmelser som är tillämpliga på videospel är efter Nintendo-målet inte säkert.
Gällande patent kan skyddet inte sägas innefatta videospel. Ett patent kan ge ett indirekt skydd genom att skydda komponenter som bidrar till säkerheten för ett videospel, exempelvis tekniska åtgärder vidtagna för att förhindra olaglig distribution. Det finns även möjlighet för ett patentskydd för vissa funktioner i ett videospels datorprogram. Detta föreligger dock endast på en väldigt teknisk nivå. Det går inte att skydda ett videospels idéer, regler eller spelmekanik genom varken upphovs- eller patenträtten. (Less)
Abstract
In an examination of current Swedish law and practice, has the intellectual property protection for video games in relation to copyright and patent law been investigated.
The protection of the intellectual rights for video games in Sweden are comprehensive. In copyright law video games have long been protected as a computer program. All the regulation which have been applicable to programs have also been applicable to video games. However, the protection can only be applied to those parts of the video game that constitutes as computer program. Other works included in a video game, such as sound, graphics, film sequences, manuscript and more, are protected as independent works insofar as they reach the criteria of originality. With the EU... (More)
In an examination of current Swedish law and practice, has the intellectual property protection for video games in relation to copyright and patent law been investigated.
The protection of the intellectual rights for video games in Sweden are comprehensive. In copyright law video games have long been protected as a computer program. All the regulation which have been applicable to programs have also been applicable to video games. However, the protection can only be applied to those parts of the video game that constitutes as computer program. Other works included in a video game, such as sound, graphics, film sequences, manuscript and more, are protected as independent works insofar as they reach the criteria of originality. With the EU Court's verdict in the so-called Nintendo-case, the aforementioned situation has become uncertain. What precedent the Nintendo-case sets is not clear. The case may conclude that the copyright protection for video games cannot be divided in different kinds of works. The Nintendo-case states that video games in its entirety should be seen as an independent work, a so-called multimedia-work. Which copyright regulations are applicable to video games are currently uncertain in regards to the Nintendo-case.
Concerning protection thru patent law, protection cannot be said to include video games. A patent can provide an indirect protection by protecting components that contribute to the security of a video game, as an example technical measures taken to prevent illegal distribution. There is also the possibility of a patent for certain functions of a video game's computer program. However, this is only at a very technical level. Protection of a video games ideas, rules or game mechanics through either copyright or patent law is currently not possible. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Flamborn, Christopher LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt (en. EU law) immaterialrätt IT-rät
language
Swedish
id
8925493
date added to LUP
2017-10-02 16:19:29
date last changed
2017-10-02 16:19:29
@misc{8925493,
 abstract   = {In an examination of current Swedish law and practice, has the intellectual property protection for video games in relation to copyright and patent law been investigated.
The protection of the intellectual rights for video games in Sweden are comprehensive. In copyright law video games have long been protected as a computer program. All the regulation which have been applicable to programs have also been applicable to video games. However, the protection can only be applied to those parts of the video game that constitutes as computer program. Other works included in a video game, such as sound, graphics, film sequences, manuscript and more, are protected as independent works insofar as they reach the criteria of originality. With the EU Court's verdict in the so-called Nintendo-case, the aforementioned situation has become uncertain. What precedent the Nintendo-case sets is not clear. The case may conclude that the copyright protection for video games cannot be divided in different kinds of works. The Nintendo-case states that video games in its entirety should be seen as an independent work, a so-called multimedia-work. Which copyright regulations are applicable to video games are currently uncertain in regards to the Nintendo-case. 
Concerning protection thru patent law, protection cannot be said to include video games. A patent can provide an indirect protection by protecting components that contribute to the security of a video game, as an example technical measures taken to prevent illegal distribution. There is also the possibility of a patent for certain functions of a video game's computer program. However, this is only at a very technical level. Protection of a video games ideas, rules or game mechanics through either copyright or patent law is currently not possible.},
 author    = {Flamborn, Christopher},
 keyword   = {EU-rätt (en. EU law) immaterialrätt IT-rät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphovs- och patenträttsligt skydd för videospel - Identifiering av skyddet},
 year     = {2017},
}