Advanced

En flytande fråga - Om dagvatten i plan- och byggprocessen

Grillo Soberon, Sandra LU and Assarsson, Ida (2017) In 5000 VVB820 20171
Transport and Roads
Abstract
Many municipalities plan for urban infill development to fulfill the housing needs and diminish urban sprawl. Without a good planning approach, urban infill brings more impervious areas and smaller green areas that can take care of stormwater. This creates pressure on the existing drainage system when heavy rains fall. Thus, there is a risk for urban flooding if those aspects are not taken into consideration during the planning process. The municipalities' planning approach has been reviewed as a case study in three cities, as well as the role and conditions the other stakeholders hold through the construction process. A literature review of the process, from idea to functioning facility, has been conducted. An interview study has been... (More)
Many municipalities plan for urban infill development to fulfill the housing needs and diminish urban sprawl. Without a good planning approach, urban infill brings more impervious areas and smaller green areas that can take care of stormwater. This creates pressure on the existing drainage system when heavy rains fall. Thus, there is a risk for urban flooding if those aspects are not taken into consideration during the planning process. The municipalities' planning approach has been reviewed as a case study in three cities, as well as the role and conditions the other stakeholders hold through the construction process. A literature review of the process, from idea to functioning facility, has been conducted. An interview study has been conducted to produce a more complete picture of the collaboration process. The interview study showed that there is a lack of knowledge and a poor transfer of information and skills in many stages through the planning, design and management process. The process shows gaps in responsibility and skills when a construction project is handed over to the next stakeholder. Missing or faulty information during handover of a project is also common. To avoid these problems there should be guidelines, routines and checklists intended to clarify and facilitate cooperation. Municipalities should put greater effort on having enough resources and professionals. (Less)
Abstract (Swedish)
Kommunernas arbete för att ta hand om dagvattnet är intressant då klimatanpassning har uppmärksammats på en nationell nivå. Parallellt arbetar många skånska kommuner för en förtätning av den bebyggda miljön. Utmaningen med förtätning ligger i att ju mer bebyggelse och infrastruktur det byggs desto mindre ytor för infiltration lämnas kvar och desto större tryck skapas på det befintliga va-nätet när skyfall inträffar. Risken för översvämningar och kapacitetsbrist är stor om dessa frågor inte beaktas redan under planeringsskedet. Även arbetet mellan projektören, entreprenören och förvaltare är intressant för att undersöka hur väl den färdiga bebyggelsen möter kommunernas krav.

Denna studie syftar till att undersöka vilket utrymme... (More)
Kommunernas arbete för att ta hand om dagvattnet är intressant då klimatanpassning har uppmärksammats på en nationell nivå. Parallellt arbetar många skånska kommuner för en förtätning av den bebyggda miljön. Utmaningen med förtätning ligger i att ju mer bebyggelse och infrastruktur det byggs desto mindre ytor för infiltration lämnas kvar och desto större tryck skapas på det befintliga va-nätet när skyfall inträffar. Risken för översvämningar och kapacitetsbrist är stor om dessa frågor inte beaktas redan under planeringsskedet. Även arbetet mellan projektören, entreprenören och förvaltare är intressant för att undersöka hur väl den färdiga bebyggelsen möter kommunernas krav.

Denna studie syftar till att undersöka vilket utrymme dagvattenfrågan har i plan- och byggprocessen. Vidare avser studien att beskriva vilken roll respektive aktör har för att säkerställa en god dagvattenhantering när bebyggelse planeras, genomförs och förvaltas. Uppsatsen berör hur beställare, projektören, entreprenören och förvaltare kommunicerar och samarbetar. Fokus ligger emellertid på kommunernas arbete under planeringsskedet för att lyfta fram vilka förutsättningar kommuner och övriga inblandade arbetar under.

Kommunernas arbetssätt och övriga aktörers roll och förutsättningar i byggprocessen har undersökts genom en fallstudie. En genomgripande litteraturstudie av de för uppsatsen viktiga områden i processen har gjorts. I fallstudien har tre kommuner i Skåne undersökts för att ge en fördjupning i deras respektive arbetssätt. En intervjustudie har genomförts för att komplettera med erfarenheter och upptäcka felkällor i bland annat överlämningar av handlingar och samarbetsprocessen. Även ett specifikt projekt har studerats där fokus på dagvattenhantering under plan- och byggprocessen legat.

Intervjustudien visade att det råder kunskapsbrist och dålig erfarenhetsåterföring under många skeden vid planering, genomförande och förvaltning. Arbetet visar skillnader och luckor i ansvar och kompetens när ett bygg- och anläggningsprojekt överlämnas till nästa aktör. Bristfällig information vid överlämningar av handlingar är ett problem som har uppmärksammats av olika aktörer. Anledningarna som har bemärkts är brist på riktlinjer, rutiner och checklistor vilka har som syfte att tydliggöra och underlätta de olika processerna. Andra anledningar som har uppgetts vid dåligt samarbete är då de ansvariga har dålig personkemi och/eller olika ambitionsnivåer. Detta förstärker ett bristande samarbete då rutiner som vägleder hur aktörerna ska jobba och vilka frågor som ska beaktas saknas. Utöver detta anser många aktörer att den röda tråden för dagvattenhanteringen tappas redan i planeringsskedet då kommunen saknar resurser och rätt kompetenser.

Sammanfattningsvis framhäver de framtagna rekommendationerna vilken förbättringspotential de olika skeden under plan- och byggprocessen har. Störst tyngd läggs på framtagandet av rutiner och checklistor som underlättar det praktiska arbetet kring dagvattenhantering såsom överlämningar av handlingar. För att motverka kunskapsbristen bör det finnas en arbetsgrupp med nyckelkompetenser. Mycket viktigt är också att det sker en erfarenhetsåterföring inom kommunen men även mellan de olika aktörerna. Det bör finnas en utvärdering av utförda projekt där fokus ligger på dåvarande samarbete samt hur väl en anläggning i drift fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grillo Soberon, Sandra LU and Assarsson, Ida
supervisor
organization
course
VVB820 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Dagvattenhantering, plan- och byggprocessen, klimatförändringar, fysisk planering, hårdgjorda ytor
publication/series
5000
ISSN
1653-1922
language
Swedish
id
8926482
date added to LUP
2017-09-29 10:19:33
date last changed
2017-09-29 10:19:33
@misc{8926482,
 abstract   = {Many municipalities plan for urban infill development to fulfill the housing needs and diminish urban sprawl. Without a good planning approach, urban infill brings more impervious areas and smaller green areas that can take care of stormwater. This creates pressure on the existing drainage system when heavy rains fall. Thus, there is a risk for urban flooding if those aspects are not taken into consideration during the planning process. The municipalities' planning approach has been reviewed as a case study in three cities, as well as the role and conditions the other stakeholders hold through the construction process. A literature review of the process, from idea to functioning facility, has been conducted. An interview study has been conducted to produce a more complete picture of the collaboration process. The interview study showed that there is a lack of knowledge and a poor transfer of information and skills in many stages through the planning, design and management process. The process shows gaps in responsibility and skills when a construction project is handed over to the next stakeholder. Missing or faulty information during handover of a project is also common. To avoid these problems there should be guidelines, routines and checklists intended to clarify and facilitate cooperation. Municipalities should put greater effort on having enough resources and professionals.},
 author    = {Grillo Soberon, Sandra and Assarsson, Ida},
 issn     = {1653-1922},
 keyword   = {Dagvattenhantering,plan- och byggprocessen,klimatförändringar,fysisk planering,hårdgjorda ytor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {5000},
 title    = {En flytande fråga - Om dagvatten i plan- och byggprocessen},
 year     = {2017},
}