Advanced

Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag

Larsson, Daniel LU and Bodin, Anton (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag

Författare: Daniel Larsson, Anton Bodin

Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Examinator: Anne Landin, Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Syfte & problemställning: Syftet är att utreda det utvalda fallföretagets projekteringsprocess och effektivisera den i den mån det går.

- På vilka sätt kan en projekteringsprocess i ett entreprenadföretag effektiviseras?
- Vilka är beståndsdelarna i en byggprojektering som leder till förenklande- eller försvårande moment under arbetet?
- Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av en... (More)
Titel: Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag

Författare: Daniel Larsson, Anton Bodin

Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Examinator: Anne Landin, Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Syfte & problemställning: Syftet är att utreda det utvalda fallföretagets projekteringsprocess och effektivisera den i den mån det går.

- På vilka sätt kan en projekteringsprocess i ett entreprenadföretag effektiviseras?
- Vilka är beståndsdelarna i en byggprojektering som leder till förenklande- eller försvårande moment under arbetet?
- Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av en visuell projektering?

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. En litteraturstudie genomfördes för att få en fördjupad förståelse inom ämnet och kring de teorier och metoder som ansågs lämpliga för att utföra studien.

Slutsats: Fallföretaget använder sig av en visuell projektering vilket både teori och utförda intervjuer visar på fungerar bra. Även de observationer som gjorts påvisar att detta är ett effektivt sätt att projektera. Det finns dock effektiviseringspotential i processen där erfarenhetsåterföring, tydligare rollfördelningar gentemot projektörer, kunduppföljning, högre frekvens i granskning av bygghandlingar samt bristfällig dokumentation är några av de punkter som kan förbättras. Implementering av BIM i ett tidigt skede hade med största sannolikhet kunnat effektivisera hela byggprocessen från projektering till förvaltning. Det hade därför varit intressant att undersöka hur en implementering av BIM i företaget hade funktionerat och hur denna hade påverkat företaget gällande eventuella besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Byggbranschen är i skrivande stund 2017 under högtryck. Det finns många aktörer på marknaden som använder sig av flera olika tillvägagångssätt när de genomför sin projekteringsprocess. Det finns för- och nackdelar med de olika metoderna där vi i den här studien utreder Midroc Constructions sätt att projektera. Är tillvägagångssättet det mest effektiva för deras företag? Vad kan förbättras?


Det är i det tidiga skedet som man har som störst påverkansmöjlighet, det vill säga under projekteringsskedet. Det är även i det tidiga skedet som det är som mest fördelaktigt ekonomiskt att göra ändringar. Ju längre projektet fortskrider desto svårare blir det rent praktiskt och dyrare rent ekonomiskt att göra ändringar. Hansson m.fl. (2015) menar... (More)
Byggbranschen är i skrivande stund 2017 under högtryck. Det finns många aktörer på marknaden som använder sig av flera olika tillvägagångssätt när de genomför sin projekteringsprocess. Det finns för- och nackdelar med de olika metoderna där vi i den här studien utreder Midroc Constructions sätt att projektera. Är tillvägagångssättet det mest effektiva för deras företag? Vad kan förbättras?


Det är i det tidiga skedet som man har som störst påverkansmöjlighet, det vill säga under projekteringsskedet. Det är även i det tidiga skedet som det är som mest fördelaktigt ekonomiskt att göra ändringar. Ju längre projektet fortskrider desto svårare blir det rent praktiskt och dyrare rent ekonomiskt att göra ändringar. Hansson m.fl. (2015) menar att beställaren endast kan påverka slutkostnaden med ca. 15 % efter programskedet. Och med så lite som 5 % under produktionsprocessen. Med en väl utförd projektering kan stora kostnader sparas genom god planering. Både resursmässigt och tidsmässigt.


Fallföretaget som studien genomförts i samarbete med använder sig av visuell projektering. Detta är en process som skiljer sig från den mer traditionella projekteringsprocessen. I den traditionella projekteringen är alla inblandade samlade runt samma bord. Samtliga projektörer lyssnar på vad övriga har att säga inom sitt område
innan det är ens egen tur att gå

igenom vad som har gjorts sedan senaste gången projekteringsgruppen var samlade. I den visuella projekteringen gås först gemensamma frågor och beslut igenom med samtliga inblandade. Sedan tas de frågor som enbart berör några av projektörerna och som där med inte behöver allas uppmärksamhet upp i separata småmöten.


Arbetsprocess


Studiens problemformulering togs fram i samråd med handledare från Midroc Construction och avdelningen för Byggproduktion vid Lunds Tekniska Högskola. Inledningsvis så valdes den metod som ansågs lämpligast för att hjälpa oss besvara problemformuleringen på bästa sätt. Första kapitlet skrevs samtidigt som forskarna genomförde intervjuer och observationer för att samla in empiri till studien. Parallellt med detta genomfördes kontinuerligt en litteraturstudie. En analys gjordes av insamlad teori och empiri och utifrån detta så drogs de slutsatser som forskarna kommit fram till.


Slutsats


Den analys som utförts baserat på den teoretiska studie som gjorts, samt den insamlade empirin i form av intervjuer och observationer, visar på att den visuella projektering som fallföretaget använder sig av fungerar bra och är ett effektivt sätt att projektera på. Förbättringsområden inom processen finns dock. Ett antal av punkterna som tas upp innefattar erfarenhetsåterföring, tydligare rollfördelningar gentemot projektörer, kunduppföljning, högre frekvens i granskning av bygghandlingar samt bristfällig dokumentation. En intressant framtida studie att utföra baserat på denna studie är undersökningen av de möjligheter som finns angående implementering av BIM i ett företag som detta. Implementeringen hade med stor sannolikhet kunnat göra byggprocessen mer effektiv genom hela skedet, gällande såväl ekonomiska- som tidsmässiga besparingar genom projekterings-, produktions- och förvaltningsskede. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Daniel LU and Bodin, Anton
supervisor
organization
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Projekteringsprocess, Visuell projektering, Effektivisering, Byggprocessen. Design process, Visual design, Streamlining, Building Process.
publication/series
TVBP
report number
5551
ISSN
1651-0380
language
Swedish
id
8926691
date added to LUP
2018-04-12 08:38:29
date last changed
2019-10-08 10:25:19
@misc{8926691,
 abstract   = {Titel: Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag

Författare: Daniel Larsson, Anton Bodin

Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Examinator: Anne Landin, Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola

Syfte & problemställning: Syftet är att utreda det utvalda fallföretagets projekteringsprocess och effektivisera den i den mån det går.

- På vilka sätt kan en projekteringsprocess i ett entreprenadföretag effektiviseras?
- Vilka är beståndsdelarna i en byggprojektering som leder till förenklande- eller försvårande moment under arbetet?
- Vilka för- och nackdelar finns med att använda sig av en visuell projektering?

Metod: Studien har genomförts som en kvalitativ studie med en deduktiv ansats. En litteraturstudie genomfördes för att få en fördjupad förståelse inom ämnet och kring de teorier och metoder som ansågs lämpliga för att utföra studien.

Slutsats: Fallföretaget använder sig av en visuell projektering vilket både teori och utförda intervjuer visar på fungerar bra. Även de observationer som gjorts påvisar att detta är ett effektivt sätt att projektera. Det finns dock effektiviseringspotential i processen där erfarenhetsåterföring, tydligare rollfördelningar gentemot projektörer, kunduppföljning, högre frekvens i granskning av bygghandlingar samt bristfällig dokumentation är några av de punkter som kan förbättras. Implementering av BIM i ett tidigt skede hade med största sannolikhet kunnat effektivisera hela byggprocessen från projektering till förvaltning. Det hade därför varit intressant att undersöka hur en implementering av BIM i företaget hade funktionerat och hur denna hade påverkat företaget gällande eventuella besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska.},
 author    = {Larsson, Daniel and Bodin, Anton},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Projekteringsprocess,Visuell projektering,Effektivisering,Byggprocessen. Design process,Visual design,Streamlining,Building Process.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Utvärdering och effektivisering av projekteringsprocesser i ett medelstort byggföretag},
 year     = {2017},
}