Advanced

Arable cultivation in grassland and the influence on avian populations

Rees, Nina (2017) BIOY49 20101
Degree Projects in Biology
Abstract
Many bird species living in farmland habitats have suffered severe declines in recent years. This fact has been object to many studies and the reasons for the decline are many, but it all comes down to effects of our shift to a more effective farmland management. We use the land in a more intense way than before. The use of chemicals has effect both on the birds and their food resources. A more homogenous landscape which is easier and more effective to farm brings with it a decline in the different sorts of habitats birds use. For example are semi-natural habitats with good nesting sites for birds often removed to make way for larger machines. Another big change in farmland management is the specialization of farms. Large areas can now be... (More)
Many bird species living in farmland habitats have suffered severe declines in recent years. This fact has been object to many studies and the reasons for the decline are many, but it all comes down to effects of our shift to a more effective farmland management. We use the land in a more intense way than before. The use of chemicals has effect both on the birds and their food resources. A more homogenous landscape which is easier and more effective to farm brings with it a decline in the different sorts of habitats birds use. For example are semi-natural habitats with good nesting sites for birds often removed to make way for larger machines. Another big change in farmland management is the specialization of farms. Large areas can now be dominated by production of cattle or the production of grain. In this study the effect of this homogenization is studied by comparing areas dominated by ley and areas with a mixture of ley and other crops such as cereal. Due to the positive effect from increasing amount of seminatural pastures in areas dominated by ley the difference between a mixture of lay and other crops and areas dominated by ley could unfortunately not be studied. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Jordbruksfåglar i områden med hög respektive låg andel vall

Fåglar används ofta som indikatorer på miljöförändringar tack vare sin position högt upp i näringskedjan samt det faktum att de är lätta att studera. Fågelarter som förekommer och häckar i jordbrukslandskapet har minskat kraftigt i och med vårt moderna och intensiva jordbruk. Många studier påvisar hur olika faktorer som följer med det moderna jordbruket påverkar fåglar på olika sätt. Kemikalier kan påverka fåglarna direkt genom förgiftning och indirekt när deras föda i form av ogräsfrön och insekter minskar. Kantzoner med sina häckningsmöjligheter har försvunnit när landskapselement/generella biotopskydd så som diken, stenmurar och åkerholmar tas bort för att göra jordbruket... (More)
Jordbruksfåglar i områden med hög respektive låg andel vall

Fåglar används ofta som indikatorer på miljöförändringar tack vare sin position högt upp i näringskedjan samt det faktum att de är lätta att studera. Fågelarter som förekommer och häckar i jordbrukslandskapet har minskat kraftigt i och med vårt moderna och intensiva jordbruk. Många studier påvisar hur olika faktorer som följer med det moderna jordbruket påverkar fåglar på olika sätt. Kemikalier kan påverka fåglarna direkt genom förgiftning och indirekt när deras föda i form av ogräsfrön och insekter minskar. Kantzoner med sina häckningsmöjligheter har försvunnit när landskapselement/generella biotopskydd så som diken, stenmurar och åkerholmar tas bort för att göra jordbruket mer effektivt. En annan viktig aspekt är att gårdar specialiserar sig i hög grad så att hela landskap kan domineras av till exempel mjölkproduktion, spannmål eller oljeväxter.
I denna studie görs ett försök att undersöka förekomsten av jordbruksfåglar i områden som är dominerade av vallodling kontra områden där även annan typ av gröda, så som spannmål, förekommer. Fältdelen av studien involverade tidiga mornar i Värmländska jordbruksmarker där fåglarna inventerades genom punktinventeringar i 22 rutor som var 2,5 km2 stora och fördelade i jämförande områden med mycket eller lite vall. I den efterföljande analysen framkom dock att i områden som dominerades av vall fanns även större mängd betesdjur. Betesdjur har en positiv effekt på många fågelarter vilket störde ut den förväntat positiva effekten från ett mer heterogent jordbruk kontra de homogena områdena med enbart vall. Denna oväntade extra påverkan medförde att den tänkta hypotesen ej kunde testas. Istället kan man se hur områden med mycket vall kan hysa en rikare fågelfauna tack vare att andelen betande djur ofta ökar i områden med mycket vall kontra områden med mer diversifierad gröda.


Handledare: Ola Olsson
Examensarbete i naturvård, 30 hp, 2017
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rees, Nina
supervisor
organization
course
BIOY49 20101
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
English
id
8928475
date added to LUP
2017-11-13 14:18:55
date last changed
2017-11-13 14:18:55
@misc{8928475,
 abstract   = {Many bird species living in farmland habitats have suffered severe declines in recent years. This fact has been object to many studies and the reasons for the decline are many, but it all comes down to effects of our shift to a more effective farmland management. We use the land in a more intense way than before. The use of chemicals has effect both on the birds and their food resources. A more homogenous landscape which is easier and more effective to farm brings with it a decline in the different sorts of habitats birds use. For example are semi-natural habitats with good nesting sites for birds often removed to make way for larger machines. Another big change in farmland management is the specialization of farms. Large areas can now be dominated by production of cattle or the production of grain. In this study the effect of this homogenization is studied by comparing areas dominated by ley and areas with a mixture of ley and other crops such as cereal. Due to the positive effect from increasing amount of seminatural pastures in areas dominated by ley the difference between a mixture of lay and other crops and areas dominated by ley could unfortunately not be studied.},
 author    = {Rees, Nina},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arable cultivation in grassland and the influence on avian populations},
 year     = {2017},
}