Advanced

Är det manliga nätverket ett tillräckligt skydd? - En studie av det manliga nätverkets betydelse för asylsökande kvinnor.

Åkerblom, Katja LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Asylrätten och vem som ska ha rätt till asyl i Sverige är ett högaktuellt ämne som har präglat den politiska debatten under de senaste åren. För närvarande avser den svenska regleringen vara konform med EU:s minimiregler, vilket innebär att endast den som beviljats status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har rätt till asyl i Sverige, förutsatt att tillämpningen inte strider mot Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Rätten till asyl förutsätter således, enligt 4 kap. 1-2 §§ UtlL, att den asylsökande är en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland därför att hen riskerar skyddsgrundande behandling och saknar tillgång till skydd från staten eller från parter eller organisationer som kontrollerar hela eller delar av... (More)
Asylrätten och vem som ska ha rätt till asyl i Sverige är ett högaktuellt ämne som har präglat den politiska debatten under de senaste åren. För närvarande avser den svenska regleringen vara konform med EU:s minimiregler, vilket innebär att endast den som beviljats status som flykting eller alternativt skyddsbehövande har rätt till asyl i Sverige, förutsatt att tillämpningen inte strider mot Sveriges internationella åtaganden i övrigt. Rätten till asyl förutsätter således, enligt 4 kap. 1-2 §§ UtlL, att den asylsökande är en utlänning som befinner sig utanför sitt hemland därför att hen riskerar skyddsgrundande behandling och saknar tillgång till skydd från staten eller från parter eller organisationer som kontrollerar hela eller delar av statens territorium. Denna uppsats utreder hur rekvisiten skyddsgrundande behandling och skydd från sådana offentliga aktörer förhåller sig till varandra och inte minst till existensen av ett manligt nätverk.

Kvinnor som saknar tillgång till ett manligt nätverk är i många länder mycket utsatta och riskerar skyddsgrundande behandling. En kvinnas tillgång till ett manligt nätverk kan därför vara av avgörande betydelse i asylprövningen, vilket har bekräftats av bland annat Migrationsöverdomstolen och Europadomstolen. Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utreda hur tillgången till ett manligt nätverk kan påverka asylprövningen enligt svensk rätt och den centrala frågeställningen är huruvida tillgången till ett manligt nätverk kan ersätta skydd från offentliga aktörer och i så fall under vilka förutsättningar. Uppsatsen visar vilken väsentlig betydelse tillgången till ett manligt nätverk har i asylprövningen och kommer fram till att det manliga nätverket i praktiken kan ersätta skyddet från offentliga aktörer, eftersom dessa olika skyddsnät prövas i olika led av asylprövningen. Uppsatsen problematiserar avslutningsvis rättsläget ur ett genuskritiskt perspektiv och belyser dess praktiska konsekvenser för en asylsökande kvinna och för kvinnor som grupp i samhället. (Less)
Abstract
The right of asylum and who is entitled to asylum have been debated topics in Swedish politics during the past years. At the current time the right of Asylum in Sweden intends to be adapted to the minimum standards of the European Union, meaning that those who have been granted refugee status or alternatively status as in need of protection shall be granted asylum, given that this interpretation does not violate other international agreements made by the state of Sweden. According to chapter 4 § 1 and § 2 of the Swedish Aliens Act the right of asylum requires that the asylum seeker is a foreigner outside his or her home state, because he or she feels well-founded fear of being persecuted due to certain cause or because he or she faces a... (More)
The right of asylum and who is entitled to asylum have been debated topics in Swedish politics during the past years. At the current time the right of Asylum in Sweden intends to be adapted to the minimum standards of the European Union, meaning that those who have been granted refugee status or alternatively status as in need of protection shall be granted asylum, given that this interpretation does not violate other international agreements made by the state of Sweden. According to chapter 4 § 1 and § 2 of the Swedish Aliens Act the right of asylum requires that the asylum seeker is a foreigner outside his or her home state, because he or she feels well-founded fear of being persecuted due to certain cause or because he or she faces a real risk of suffering serious harm upon return and is unable or, owing to such fear or risk of harm, unwilling to avail her- or himself of the protection from that state or a party controlling the state or parts of it. This paper examines how the prerequisites risk of persecution/harm and available protection relate to each other and to the existence of a male network.

Women who lack male relatives, a male network, are in many societies vulnerable and risking persecution/serious harm. The access to a male network can therefore be of determinative importance in the asylum procedure, which is confirmed by, among others, the Swedish Migration Court of Appeal and by the European Court of Human Rights. The main purpose of this paper is to determine in what manner a male network may affect the asylum procedure according to Swedish law and the main issue discussed is if and when access to a male network can replace protection from official players. The paper concludes that access to a male network is of great importance in the asylum procedure and that it can, in practice, replace protection from official players, since access to such protection is only examined, if there is considered to be a risk of persecution/serious harm. The paper finally analyses the legal situation in a critical gender perspective and emphasizes its consequences for an asylum-seeking woman and for women as a group in society. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åkerblom, Katja LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Migrationsrätt, Asylrätt, Flyktingrätt, Kvinnors asylskäl
language
Swedish
id
8929627
date added to LUP
2018-02-06 12:04:30
date last changed
2018-02-06 12:04:30
@misc{8929627,
 abstract   = {The right of asylum and who is entitled to asylum have been debated topics in Swedish politics during the past years. At the current time the right of Asylum in Sweden intends to be adapted to the minimum standards of the European Union, meaning that those who have been granted refugee status or alternatively status as in need of protection shall be granted asylum, given that this interpretation does not violate other international agreements made by the state of Sweden. According to chapter 4 § 1 and § 2 of the Swedish Aliens Act the right of asylum requires that the asylum seeker is a foreigner outside his or her home state, because he or she feels well-founded fear of being persecuted due to certain cause or because he or she faces a real risk of suffering serious harm upon return and is unable or, owing to such fear or risk of harm, unwilling to avail her- or himself of the protection from that state or a party controlling the state or parts of it. This paper examines how the prerequisites risk of persecution/harm and available protection relate to each other and to the existence of a male network. 

Women who lack male relatives, a male network, are in many societies vulnerable and risking persecution/serious harm. The access to a male network can therefore be of determinative importance in the asylum procedure, which is confirmed by, among others, the Swedish Migration Court of Appeal and by the European Court of Human Rights. The main purpose of this paper is to determine in what manner a male network may affect the asylum procedure according to Swedish law and the main issue discussed is if and when access to a male network can replace protection from official players. The paper concludes that access to a male network is of great importance in the asylum procedure and that it can, in practice, replace protection from official players, since access to such protection is only examined, if there is considered to be a risk of persecution/serious harm. The paper finally analyses the legal situation in a critical gender perspective and emphasizes its consequences for an asylum-seeking woman and for women as a group in society.},
 author    = {Åkerblom, Katja},
 keyword   = {Migrationsrätt,Asylrätt,Flyktingrätt,Kvinnors asylskäl},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är det manliga nätverket ett tillräckligt skydd? - En studie av det manliga nätverkets betydelse för asylsökande kvinnor.},
 year     = {2017},
}