Advanced

Varumärkesrättsliga fel, kan innebära marknadsrättsliga rätt - Samspelet mellan varumärkes- och marknadsrätten – med fokus på renommésnyltning

Nilsson, Robin Hector Amilon (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
It is not uncommon that different judicial areas can be administered at the same time. This is the case regarding trademark law and law of marketing. The main purpose with the law of marketing is to serve as an extended protection when the requirements within trademark law are not fulfilled. Since these two judicial areas run alongside each other important aspects within trademark law and law of marketing are highlighted to investigate uncertain legal questions.

The trademark law is one of few fully harmonized areas of law within the European Union. The demands that need to be fulfilled for a trademark to be registered includes the earlier demand of graphical representation combined with the still relevant criteria that a sign can be... (More)
It is not uncommon that different judicial areas can be administered at the same time. This is the case regarding trademark law and law of marketing. The main purpose with the law of marketing is to serve as an extended protection when the requirements within trademark law are not fulfilled. Since these two judicial areas run alongside each other important aspects within trademark law and law of marketing are highlighted to investigate uncertain legal questions.

The trademark law is one of few fully harmonized areas of law within the European Union. The demands that need to be fulfilled for a trademark to be registered includes the earlier demand of graphical representation combined with the still relevant criteria that a sign can be distinguished from other undertakings. The so-called unconventional trademarks, which must be perceived with one of the five human senses, have had difficulties meeting the requirement of graphical representation compered to common conventional trademarks. However, the demand of graphical representation was rescinded the 1st of October 2017. The new definition in the directive allows tools such as general technology to reproduce a trademark. The effect that this change of requirement will have is uncertain, but since general technology is a more widespread definition compared to graphical representation, it may be argued for that this change will have a positive effect for the part that wishes to register an unconventional trademark.

The constantly changing trademark law has resulted in that different questions have surfaced regarding how and when a trademark can be protected. The Court of Justice of the European Union has in important case law, without any motivation in particular, introduced several functions that can be protected in excess of the original function. However, the practical effect has in many aspects proven to be the same as before the functions were introduced.

The holders of trademarks with a reputation are often facing the problem that less established companies are trying to free-ride on these well known companies’ trademarks. This phenomenon goes under the term passing-off which is regulated in 5 § Marknadsföringslagen, (2008:486), MFL, (the general clause). Consequently, there is no substantially section of law regarding passing-off as an infringement and the only way to deal with passing-off is through the general clause. The lack of a legal regulation of passing-off as a phenomenon has resulted in an insufficient law of marketing.

Regardless if passing-off should have its own legal regulation, passing-off includes far to high prerequisites compared to other infringement within the illegal marketing. A statement that is strengthened due to the fact that passing-off can be used as sole grounds for action and must not be combined with other deceiving marketing.
It is possible for business owners to succeed older business owners repute due to intense marketing, resulting in a higher value of attention for the new undertaking compared to the original trademark. Since case law indicates that such succession of repute is possible one may wonder if this should be legally acceptable.

Based on all evaluated questions, the thesis ends in the same way as it began, with grounds in the similarities between trademark law and law of marketing. These similarities constitute the core when answering if the legal trial of marketing is done free-standing from the legal trial of trademark, based on the likelihood of confusion, reputation, passing-off within well known concepts and based on the application of the principle of illegality. (Less)
Abstract (Swedish)
Det är inte ovanligt att olika rättsområden kan tillämpas samtidigt och omlott. Så är fallet gällande varumärkesrätt och marknadsrätt. Marknadsrätten fungerar ofta som ett utökat skydd när varumärkesrätten inte är tillämplig. Då dessa rättsområden löper parallellt med varandra har viktiga varumärkes- och marknadsrättsliga aspekter lyfts för att utreda oklara juridiska frågor.

Varumärkesrätten är ett av få fullständigt europeiserade rättsområde. Grundtanken är att varumärken accepteras för registrering så länge dessa uppnår kravet på särprägel och det tidigare kravet på grafisk återgivning. De så kallade okonventionella varumärkena, vilka kan uppfattas med våra fem sinnen, har många gånger inte uppfyllt kravet på grafisk återgivning... (More)
Det är inte ovanligt att olika rättsområden kan tillämpas samtidigt och omlott. Så är fallet gällande varumärkesrätt och marknadsrätt. Marknadsrätten fungerar ofta som ett utökat skydd när varumärkesrätten inte är tillämplig. Då dessa rättsområden löper parallellt med varandra har viktiga varumärkes- och marknadsrättsliga aspekter lyfts för att utreda oklara juridiska frågor.

Varumärkesrätten är ett av få fullständigt europeiserade rättsområde. Grundtanken är att varumärken accepteras för registrering så länge dessa uppnår kravet på särprägel och det tidigare kravet på grafisk återgivning. De så kallade okonventionella varumärkena, vilka kan uppfattas med våra fem sinnen, har många gånger inte uppfyllt kravet på grafisk återgivning jämfört med vanliga konventionella varumärken. Det varumärkesrättsliga registreringskravet gällande grafisk återgivning togs dock bort den 1 oktober 2017. Numera är det tillåtet att med hjälp av allmän teknik återge ett befintligt varumärke. Hur denna förändring kan komma att påverka förekomsten av okonventionella varumärken är öppet för spekulation, men då allmän teknik är ett krav med mer generell karaktär jämfört med kravet på grafisk återgivning, kan utfallet bli positivt för den som vill registrera ett okonventionellt varumärke.

Den ständigt föränderliga varumärkesrätten har inneburit frågetecken gällande när och hur ett varumärke kan skyddas. EU-domstolen har i viktiga rättsfall, utan någon egentlig motivering, introducerat diverse skyddsvärda funktioner som ett utökat skydd jämte skyddet för ett varumärkes ursprung. Den praktiska effekten har i många avseenden dock visat sig innebära oförändrade skyddsmöjligheter.

Innehavare av notoriska varumärken står ofta inför problemet att mindre företag försöker åka snålskjuts på väletablerade företags varumärke. Ett fenomen som går under beteckningen renommésnyltning vilket regleras i den allmänna generalklausulen, 5 § Marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Följaktligen existerar inget uttryckligt lagrum gällande renommésnyltning. Konsekvensen av utevaron av en uttrycklig lagregel för renommésnyltning har resulterat i en otillräcklig marknadsföringslag.

Oavsett om en lagreglering av renommésnyltning borde införas eller inte förekommer det rekvisit sammankopplat med renommésnyltning vilka är för högt ställda jämfört med vad som krävs för annan otillbörlig marknadsföring. I synnerhet med hänsyn till att renommésnyltning inte längre behöver sammankopplas med vilseledande marknadsföring utan numera kan förekomma som ensam grund för talan.

Det är möjligt för näringsidkare att överta andra företags renommé på grund av intensiv marknadsföring, vilket i sin tur leder till att det nyare företaget erhåller ett högre uppmärksamhetsvärde än den ursprungliga näringsidkaren. Det kan följaktligen ifrågasättas om ett sådant övertagande av renommé är legitimt.

Avslutningsvis, med samtliga frågeställningar besvarade avrundas uppsatsen på samma sätt som den började, med beaktande av diverse likheter rättsområdena emellan. Dessa likheter ligger i sin tur till grund för att ta ställning till om den marknadsrättsliga prövningen sker fristående från den varumärkesrättsliga med hänsyn till förväxlingsrisk, anseendeskydd, renommésnyltning vid kända koncept och till lagstridighetsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Robin Hector Amilon
supervisor
organization
alternative title
Trademark flaws, could mean legal justice within the law of marketing - The interaction between trademark law and law of marketing – with focus on passing-off
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
immaterialrätt, marknadsrätt, varumärkesrätt, renommésnyltning
language
Swedish
id
8929789
date added to LUP
2018-02-01 13:56:40
date last changed
2018-02-01 13:56:40
@misc{8929789,
 abstract   = {It is not uncommon that different judicial areas can be administered at the same time. This is the case regarding trademark law and law of marketing. The main purpose with the law of marketing is to serve as an extended protection when the requirements within trademark law are not fulfilled. Since these two judicial areas run alongside each other important aspects within trademark law and law of marketing are highlighted to investigate uncertain legal questions. 

The trademark law is one of few fully harmonized areas of law within the European Union. The demands that need to be fulfilled for a trademark to be registered includes the earlier demand of graphical representation combined with the still relevant criteria that a sign can be distinguished from other undertakings. The so-called unconventional trademarks, which must be perceived with one of the five human senses, have had difficulties meeting the requirement of graphical representation compered to common conventional trademarks. However, the demand of graphical representation was rescinded the 1st of October 2017. The new definition in the directive allows tools such as general technology to reproduce a trademark. The effect that this change of requirement will have is uncertain, but since general technology is a more widespread definition compared to graphical representation, it may be argued for that this change will have a positive effect for the part that wishes to register an unconventional trademark. 

The constantly changing trademark law has resulted in that different questions have surfaced regarding how and when a trademark can be protected. The Court of Justice of the European Union has in important case law, without any motivation in particular, introduced several functions that can be protected in excess of the original function. However, the practical effect has in many aspects proven to be the same as before the functions were introduced. 

The holders of trademarks with a reputation are often facing the problem that less established companies are trying to free-ride on these well known companies’ trademarks. This phenomenon goes under the term passing-off which is regulated in 5 § Marknadsföringslagen, (2008:486), MFL, (the general clause). Consequently, there is no substantially section of law regarding passing-off as an infringement and the only way to deal with passing-off is through the general clause. The lack of a legal regulation of passing-off as a phenomenon has resulted in an insufficient law of marketing. 

Regardless if passing-off should have its own legal regulation, passing-off includes far to high prerequisites compared to other infringement within the illegal marketing. A statement that is strengthened due to the fact that passing-off can be used as sole grounds for action and must not be combined with other deceiving marketing. 
It is possible for business owners to succeed older business owners repute due to intense marketing, resulting in a higher value of attention for the new undertaking compared to the original trademark. Since case law indicates that such succession of repute is possible one may wonder if this should be legally acceptable. 

Based on all evaluated questions, the thesis ends in the same way as it began, with grounds in the similarities between trademark law and law of marketing. These similarities constitute the core when answering if the legal trial of marketing is done free-standing from the legal trial of trademark, based on the likelihood of confusion, reputation, passing-off within well known concepts and based on the application of the principle of illegality.},
 author    = {Nilsson, Robin Hector Amilon},
 keyword   = {immaterialrätt,marknadsrätt,varumärkesrätt,renommésnyltning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärkesrättsliga fel, kan innebära marknadsrättsliga rätt - Samspelet mellan varumärkes- och marknadsrätten – med fokus på renommésnyltning},
 year     = {2017},
}