Advanced

Samhällets grundläggande normer - Om tvångsvård av unga på grund av socialt nedbrytande beteende och dess förenlighet med Europakonventionen

Jonzén, Erik LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker tvångsomhändertagande av unga på grund av ett socialt nedbrytande beteende. Detta regleras i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och en ungdom kan med stöd av denna regel vårdas tills hen fyller 21 år. Ett tvångsomhändertagande är ett frihetsberövande och ger möjlighet att använda olika tvångsmedel mot den enskilde. Alla är enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) skyddade mot godtyckliga frihetsberövanden. Dessa frihetsberövanden måste uppfylla vissa krav för att vara godtagbara. Rätten till familjeliv är också skyddad genom EKMR. Uppsatsen undersöker och problematiserar hur begreppet socialt nedbrytande beteende tillämpas samt... (More)
Denna uppsats undersöker tvångsomhändertagande av unga på grund av ett socialt nedbrytande beteende. Detta regleras i 3 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och en ungdom kan med stöd av denna regel vårdas tills hen fyller 21 år. Ett tvångsomhändertagande är ett frihetsberövande och ger möjlighet att använda olika tvångsmedel mot den enskilde. Alla är enligt Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (EKMR) skyddade mot godtyckliga frihetsberövanden. Dessa frihetsberövanden måste uppfylla vissa krav för att vara godtagbara. Rätten till familjeliv är också skyddad genom EKMR. Uppsatsen undersöker och problematiserar hur begreppet socialt nedbrytande beteende tillämpas samt granskar förhållandet mellan LVU och EKMR.

Det konstateras att eftersom lagbestämmelsen är så generellt formulerad behöver domstolarna fylla ut lagtexten med egna normer och det finns en otydlighet i tillämpningen av begreppet socialt nedbrytande beteende. Vissa av dessa utfyllande normer kan betraktas som problematiska. Otydligheten är dock antagligen inte så omfattande att det strider mot de krav på tydlighet och förutsägbarhet som ställs upp i EKMR. Vad gäller vilka skäl för denna typ av frihetsberövande som är godtagbara är de krav som EKMR stipulerar lågt ställda och slutsatsen är att de antagligen är uppfyllda. De krav som ställs på innehållet i vården av unga enligt EKMR bedöms ur en generell synvinkel vara uppfyllda då tvångsvården på särskilda ungdomshem innebär behandling och utbildning på en tillfredsställande nivå. Sist konstateras att mycket tyder på att den vård som bereds 18- och 19-åringar, som kan pågå till den unge fyller 21 år, är oförenlig med EKMR på grund av att det är ett otillåtet frihetsberövande. (Less)
Abstract
This thesis examines compulsory care of youths on the grounds of a socially degrading behaviour. This is regulated through 3 § of the Act containing Special Provisions on the Care of Young Persons (SFS 1990:52) (LVU) and a youth can with the support of this rule be placed under care until 21 years of age. Compulsory care is a deprivation of liberty and gives the authorities ability to use certain coercive measures against the individual. Everyone is, according to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), protected from arbitrary deprivations of liberty. These deprivations must live up to certain demands to be acceptable. The right to family life is also protected by the ECHR. The thesis... (More)
This thesis examines compulsory care of youths on the grounds of a socially degrading behaviour. This is regulated through 3 § of the Act containing Special Provisions on the Care of Young Persons (SFS 1990:52) (LVU) and a youth can with the support of this rule be placed under care until 21 years of age. Compulsory care is a deprivation of liberty and gives the authorities ability to use certain coercive measures against the individual. Everyone is, according to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), protected from arbitrary deprivations of liberty. These deprivations must live up to certain demands to be acceptable. The right to family life is also protected by the ECHR. The thesis examines and problematizes how the term socially degrading behaviour is applied and reviews the relation between LVU and ECHR.

It is established that because the rule is so generally formulated, the courts need to fill the rule out with norms of their own and there is an unclearness in the application of the term socially degrading behaviour. Some of these supplementary norms can be considered problematic. The unclearness is although probably not as comprehensive as reaching a level that is not compatible with the demands of clarity and foreseeability put forward by the ECHR. Regarding what grounds for this type of compulsory care are acceptable, the requirements of the ECHR are low and the conclusion is that they are met. The requirements of the content of the care are deemed to be met from a general point of view because the compulsory care on special youth homes includes treatment and education to a satisfying extent. Lastly, it is noted that much suggests that the compulsory care provided for 18- and 19-year olds, that can last until the youth turns 21 years, is incompatible with ECHR because it is an unlawful deprivation of liberty. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonzén, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, socialrätt, folkrätt, rättsvetenskap, LVU, tvångsvård, tvångsvård av unga, europakonventionen, EKMR, mänskliga rättigheter, rätten till frihet och säkerhet, skyddsuppfostran
language
Swedish
id
8929891
date added to LUP
2018-02-06 12:01:46
date last changed
2018-02-06 12:01:46
@misc{8929891,
 abstract   = {This thesis examines compulsory care of youths on the grounds of a socially degrading behaviour. This is regulated through 3 § of the Act containing Special Provisions on the Care of Young Persons (SFS 1990:52) (LVU) and a youth can with the support of this rule be placed under care until 21 years of age. Compulsory care is a deprivation of liberty and gives the authorities ability to use certain coercive measures against the individual. Everyone is, according to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), protected from arbitrary deprivations of liberty. These deprivations must live up to certain demands to be acceptable. The right to family life is also protected by the ECHR. The thesis examines and problematizes how the term socially degrading behaviour is applied and reviews the relation between LVU and ECHR. 

It is established that because the rule is so generally formulated, the courts need to fill the rule out with norms of their own and there is an unclearness in the application of the term socially degrading behaviour. Some of these supplementary norms can be considered problematic. The unclearness is although probably not as comprehensive as reaching a level that is not compatible with the demands of clarity and foreseeability put forward by the ECHR. Regarding what grounds for this type of compulsory care are acceptable, the requirements of the ECHR are low and the conclusion is that they are met. The requirements of the content of the care are deemed to be met from a general point of view because the compulsory care on special youth homes includes treatment and education to a satisfying extent. Lastly, it is noted that much suggests that the compulsory care provided for 18- and 19-year olds, that can last until the youth turns 21 years, is incompatible with ECHR because it is an unlawful deprivation of liberty.},
 author    = {Jonzén, Erik},
 keyword   = {förvaltningsrätt,socialrätt,folkrätt,rättsvetenskap,LVU,tvångsvård,tvångsvård av unga,europakonventionen,EKMR,mänskliga rättigheter,rätten till frihet och säkerhet,skyddsuppfostran},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samhällets grundläggande normer - Om tvångsvård av unga på grund av socialt nedbrytande beteende och dess förenlighet med Europakonventionen},
 year     = {2017},
}