Advanced

Mäns våld mot kvinnor: en analys av rättsväsendets föreställningar om brottsoffer och kön

Hoshiar Abdulrahman, Dimen LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Det våld som män utövar mot kvinnor är en strukturell företeelse i samhället. Våldet beror på maktstrukturer, varigenom mannen är överordnad kvinnan. Detta våld brukar benämnas ”sexualiserat våld”, eftersom det relaterar till sexualitet och maktförhållanden.

Det kvinnliga brottsoffret som utsätts för våld i en nära relation, bemöter föreställningar om kön och om ideala brottsoffer. De föreställningar som avser kön grundar sig i isärhållandet och i hierarkin. Isärhållandet innebär att det som är kvinnligt och manligt hålls isär. Egenskaper tilldelas könen, och könen förväntas agera efter egenskaperna. Hierarkin innebär att de egenskaper som är manliga värderas som normen, medan de kvinnliga egenskaperna betraktas som avvikande. Hierarkin... (More)
Det våld som män utövar mot kvinnor är en strukturell företeelse i samhället. Våldet beror på maktstrukturer, varigenom mannen är överordnad kvinnan. Detta våld brukar benämnas ”sexualiserat våld”, eftersom det relaterar till sexualitet och maktförhållanden.

Det kvinnliga brottsoffret som utsätts för våld i en nära relation, bemöter föreställningar om kön och om ideala brottsoffer. De föreställningar som avser kön grundar sig i isärhållandet och i hierarkin. Isärhållandet innebär att det som är kvinnligt och manligt hålls isär. Egenskaper tilldelas könen, och könen förväntas agera efter egenskaperna. Hierarkin innebär att de egenskaper som är manliga värderas som normen, medan de kvinnliga egenskaperna betraktas som avvikande. Hierarkin innebär således att mannen är överordnad kvinnan. Dessa föreställningar reproduceras på olika nivåer, och utgör ett osynligt kontrakt i samhället som detaljerat reglerar hur män och kvinnor ska agera enskilt samt gentemot varandra.

Ett idealt brottsoffer är ett offer som enklast uppnår en absolut och legitim status som offer. Denna föreställning ställer krav på att offret ska vara svagt, befinna sig på en plats som hen inte kan beskyllas för att befinna sig på och att hen ska vara sysselsatt med en respektabel aktivitet när våldet utövas. Därutöver ska gärningsmannen vara en ond och stark främling. Det kvinnliga våldsoffret befinner sig emellertid i en gråzon inom denna teori, och uppnår ibland inte status som brottsoffer.

Föreställningar om kön och om brottsoffer som råder i samhället påverkar även rättsväsendet. Dessa föreställningar kan påvisas både i lagstiftningsprocessen och i domstolsavgöranden. (Less)
Abstract
The violence that men exercise against women is a structural phenomenon in society. The violence is a result of power structures, by which the man is superior to the woman. This violence is usually termed "sexualised violence" because it relates to sexuality and power relations.

The female victim who has been subjected to domestic violence encounter conceptions of gender and of ideal victims. The conceptions relating to gender are based on the separation of the genders and the hierarchy. The separation of the genders means that what is female and what is male, is separated. Qualities are assigned to the genders, and the genders are expected to act in accordance with the qualities. The hierarchy means that the male qualities are valued... (More)
The violence that men exercise against women is a structural phenomenon in society. The violence is a result of power structures, by which the man is superior to the woman. This violence is usually termed "sexualised violence" because it relates to sexuality and power relations.

The female victim who has been subjected to domestic violence encounter conceptions of gender and of ideal victims. The conceptions relating to gender are based on the separation of the genders and the hierarchy. The separation of the genders means that what is female and what is male, is separated. Qualities are assigned to the genders, and the genders are expected to act in accordance with the qualities. The hierarchy means that the male qualities are valued as the norm, while the female qualities are perceived as deviant traits. Thus, the hierarchy regulates that the man is superior to the woman. These conceptions are reproduced on different levels, forming an invisible but detailed contract in society, that regulates how men and women should act individually and in relation to each other.

The ideal victim is a victim who easily obtains an absolute and legitimate status as a victim. This conception requires the victim to be weak, to be in a place that they cannot be criticised for and to be engaged in respectful activities when the violence is exercised. In addition, the offender must be a stranger who is evil and strong. However, the female victim is positioned in a grey area within this theory, and sometimes she is not able to obtain the status of a victim.

Conceptions of gender and victims in society, further affect the judicial system. These conceptions are constituted both in the legislative process and in judgements of the courts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hoshiar Abdulrahman, Dimen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
straffrätt, rättsvetenskap, brottsoffer, genusvetenskap, mäns våld mot kvinnor
language
Swedish
id
8929970
date added to LUP
2018-02-06 12:00:22
date last changed
2018-02-06 12:00:22
@misc{8929970,
 abstract   = {The violence that men exercise against women is a structural phenomenon in society. The violence is a result of power structures, by which the man is superior to the woman. This violence is usually termed "sexualised violence" because it relates to sexuality and power relations.

The female victim who has been subjected to domestic violence encounter conceptions of gender and of ideal victims. The conceptions relating to gender are based on the separation of the genders and the hierarchy. The separation of the genders means that what is female and what is male, is separated. Qualities are assigned to the genders, and the genders are expected to act in accordance with the qualities. The hierarchy means that the male qualities are valued as the norm, while the female qualities are perceived as deviant traits. Thus, the hierarchy regulates that the man is superior to the woman. These conceptions are reproduced on different levels, forming an invisible but detailed contract in society, that regulates how men and women should act individually and in relation to each other.

The ideal victim is a victim who easily obtains an absolute and legitimate status as a victim. This conception requires the victim to be weak, to be in a place that they cannot be criticised for and to be engaged in respectful activities when the violence is exercised. In addition, the offender must be a stranger who is evil and strong. However, the female victim is positioned in a grey area within this theory, and sometimes she is not able to obtain the status of a victim.

Conceptions of gender and victims in society, further affect the judicial system. These conceptions are constituted both in the legislative process and in judgements of the courts.},
 author    = {Hoshiar Abdulrahman, Dimen},
 keyword   = {straffrätt,rättsvetenskap,brottsoffer,genusvetenskap,mäns våld mot kvinnor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mäns våld mot kvinnor: en analys av rättsväsendets föreställningar om brottsoffer och kön},
 year     = {2017},
}