Advanced

Den svenska synden - Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken

Kanter Pergament, Linn LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Mellan prostitution och pornografi kan det anses råda viss konvergens, båda typerna av kommersiellt sex inbegriper ett skede där sexuella tjänster företas i utbyte mot ersättning. Sedan företeelserna i allt större utsträckning organiserats på internet har de blivit än svårare att skilja åt. Trots framträdande likheter har svensk straffrätt identifierat en divergens mellan prostitution och pornografi utifrån grundläggande principer för kriminalisering. Lagstiftaren har uppmärksammat ett behov och en möjlighet av att skydda vissa värden - skyddsintressen - inom ramen för prostitution och därmed valt att straffbelägga delar av företeelsen. Pornografi har däremot lämnats helt oreglerat på sexualbrottens område.

I uppsatsen undersöks och... (More)
Mellan prostitution och pornografi kan det anses råda viss konvergens, båda typerna av kommersiellt sex inbegriper ett skede där sexuella tjänster företas i utbyte mot ersättning. Sedan företeelserna i allt större utsträckning organiserats på internet har de blivit än svårare att skilja åt. Trots framträdande likheter har svensk straffrätt identifierat en divergens mellan prostitution och pornografi utifrån grundläggande principer för kriminalisering. Lagstiftaren har uppmärksammat ett behov och en möjlighet av att skydda vissa värden - skyddsintressen - inom ramen för prostitution och därmed valt att straffbelägga delar av företeelsen. Pornografi har däremot lämnats helt oreglerat på sexualbrottens område.

I uppsatsen undersöks och problematiseras det ovanstående genom att de skyddsintressen som föranlett kriminaliseringar avseende prostitution ställs i relation till modern pornografi. Därefter utreds möjligheterna att straffbelägga pornografi utifrån hur gängse principer för kriminalisering är formulerade i svensk straffrätt. Arbetet syftar genom detta till att tydliggöra bakomliggande straffrättsliga traditioner och tendenser på området. Då ett kritiskt genusrättsvetenskapligt perspektiv nyttjats sker undersökningen vidare utifrån sambandet mellan kön och rätt.

Uppsatsen når slutsatsen att pornografi, trots förenlighet med de skyddsintressen som föranlett straffbestämmelserna avseende prostitution, inte kan straffbeläggas i BrB 6 kap. Ett sådant straffbud skulle stå i strid med hur grundläggande straffrättsliga principer för kriminalisering är formulerade, liksom med de inneboende strukturerna och traditionerna som präglat dessa. Detta förklaras i huvudsak av det svenska systemets negligerande av strukturer avseende kön och makt, en manlig norm samt en liberalistisk prägel som utgår från den fria individen samt dennes intressen. (Less)
Abstract
Convergence seems to exist between prostitution and pornography; they both include sexual services in exchange for remuneration. Difficulty in separating these occurrences from each other has increased with them becoming more and more organized online. Swedish criminal law, in spite of conspicuous similarities, however identifies a divergence between the two types of commercial sex, based on fundamental principles of criminalization. The legislator has identified a need and a possibility to protect certain values - protective interests - regarding prostitution, and therefore chosen to criminalize parts of it. However, pornography is left unregulated as a sex crime.

The essay intends to investigate and problematize this, by relating the... (More)
Convergence seems to exist between prostitution and pornography; they both include sexual services in exchange for remuneration. Difficulty in separating these occurrences from each other has increased with them becoming more and more organized online. Swedish criminal law, in spite of conspicuous similarities, however identifies a divergence between the two types of commercial sex, based on fundamental principles of criminalization. The legislator has identified a need and a possibility to protect certain values - protective interests - regarding prostitution, and therefore chosen to criminalize parts of it. However, pornography is left unregulated as a sex crime.

The essay intends to investigate and problematize this, by relating the protective interests that motivated criminalization of prostitution to pornography. Also, possibilities to criminalize pornography are explored based on how current penal code principles are formulated. The ambition of the essay is to clarify inherent traditions and tendencies in Swedish criminal law. Since a critical gender jurisprudence perspective is imposed for the essay, the investigation is performed based on the connection between sex and the law.

The essay reaches the conclusion that although pornography could well be comprised within the protective interests for criminalization of prostitution, pornography cannot be criminalized in Chapter 6 of the Swedish Penal Code. Such regulation would conflict with how basic criminalization principles are formulated, and with inherent structures and traditions. Primarily, this is explained by the Swedish legal system´s neglect of structures of sex and power, a male norm being standard, and a liberalistic influence emphasizing the freedom and interest of the individual. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kanter Pergament, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
The Swedish sin - About unregulated pornography and criminalized prostitution in Chapter 6 of the Penal Code
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
8929971
date added to LUP
2018-02-01 13:58:31
date last changed
2018-02-01 13:58:31
@misc{8929971,
 abstract   = {Convergence seems to exist between prostitution and pornography; they both include sexual services in exchange for remuneration. Difficulty in separating these occurrences from each other has increased with them becoming more and more organized online. Swedish criminal law, in spite of conspicuous similarities, however identifies a divergence between the two types of commercial sex, based on fundamental principles of criminalization. The legislator has identified a need and a possibility to protect certain values - protective interests - regarding prostitution, and therefore chosen to criminalize parts of it. However, pornography is left unregulated as a sex crime. 

The essay intends to investigate and problematize this, by relating the protective interests that motivated criminalization of prostitution to pornography. Also, possibilities to criminalize pornography are explored based on how current penal code principles are formulated. The ambition of the essay is to clarify inherent traditions and tendencies in Swedish criminal law. Since a critical gender jurisprudence perspective is imposed for the essay, the investigation is performed based on the connection between sex and the law. 

The essay reaches the conclusion that although pornography could well be comprised within the protective interests for criminalization of prostitution, pornography cannot be criminalized in Chapter 6 of the Swedish Penal Code. Such regulation would conflict with how basic criminalization principles are formulated, and with inherent structures and traditions. Primarily, this is explained by the Swedish legal system´s neglect of structures of sex and power, a male norm being standard, and a liberalistic influence emphasizing the freedom and interest of the individual.},
 author    = {Kanter Pergament, Linn},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska synden - Om fri pornografi och kriminaliserad prostitution i 6 kap. brottsbalken},
 year     = {2017},
}