Advanced

Att förlora något som aldrig funnits - om preskription av ersättning vid frihetsberövande

Kronqvist, Matilda LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Är det möjligt att förlora något som aldrig funnits? Det verkar så, enligt det rådande rättsläget i svensk rätt.

Rättssäkerhet innebär att rätten formellt ska vara förutsebar och materiellt visa respekt för grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter. I uppsatsen diskuteras om det kan anses rättssäkert när en skadeståndsfordran som inte kunnat göras gällande blivit preskriberad. I fokus är ersättningsanspråk enligt frihetsberövandelagen, vilken ger enskilda medborgare som orsakats skada till följd av vissa frihetsinskränkningar rätt till ersättning.

Huvudregeln i preskriptionslagen fastslår att skadeståndsfordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst. Frågan om när en fordran anses tillkommen har av... (More)
Är det möjligt att förlora något som aldrig funnits? Det verkar så, enligt det rådande rättsläget i svensk rätt.

Rättssäkerhet innebär att rätten formellt ska vara förutsebar och materiellt visa respekt för grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter. I uppsatsen diskuteras om det kan anses rättssäkert när en skadeståndsfordran som inte kunnat göras gällande blivit preskriberad. I fokus är ersättningsanspråk enligt frihetsberövandelagen, vilken ger enskilda medborgare som orsakats skada till följd av vissa frihetsinskränkningar rätt till ersättning.

Huvudregeln i preskriptionslagen fastslår att skadeståndsfordringar preskriberas tio år efter deras tillkomst. Frågan om när en fordran anses tillkommen har av lagstiftaren lämnats åt rättstillämparen att bestämma. Idag används ”det första rättsfaktumets princip” för att fastställa när preskriptionstiden ska börja löpa. Användandet av principen leder till att kravet kan bli preskriberat innan skadan ens uppkommit.

Europakonventionens artikel 6 fastslår att den enskilde har rätt till domstolsprövning avseende sina civila rättigheter. Först redogörs för de principer som används vid tolkningen och tillämpningen av konventionen och sedan redogörs för ett antal rättsfall där frågan om preskription i förhållande till artikel 6 har prövats.

I analysen, som är kritisk mot det svenska rättsläget, ifrågasätts om Europakonventions krav på rätten till domstolsprövning kan tillgodoses trots den aktuella regleringen i preskriptionslagen. Olika syften bakom preskriptionsinstitutet ställs mot varandra och frågan om det första rättsfaktumets princip överhuvudtaget bör användas besvaras. (Less)
Abstract
Is it possible to lose something that never existed? It seems so, according to the current legal position in Swedish law.

Legal certainty, the rule of law, entails that the legal system is formally foreseeable and materially respects fundamental human and civil rights and freedoms. This essay discusses if it can be considered to be in compliance with the rule of law if a claim for damages that could not have been alleged has become statue-barred. The focus is indemnity under a special act (frihetsberövandelagen), which gives individuals who suffered damage as a result of certain deprivation of liberty right to indemnity.

The general rule of the limitation act states that claims for damages are barred by limitation ten years after... (More)
Is it possible to lose something that never existed? It seems so, according to the current legal position in Swedish law.

Legal certainty, the rule of law, entails that the legal system is formally foreseeable and materially respects fundamental human and civil rights and freedoms. This essay discusses if it can be considered to be in compliance with the rule of law if a claim for damages that could not have been alleged has become statue-barred. The focus is indemnity under a special act (frihetsberövandelagen), which gives individuals who suffered damage as a result of certain deprivation of liberty right to indemnity.

The general rule of the limitation act states that claims for damages are barred by limitation ten years after they occurred. The question of when a claim is considered as occurred has been submitted by the legislature to the adjudication process to determine. Today "the principle of the first legal factor" is used to determine when the period of limitation begins. The use of the principle results in that a claim for damages can become statue-barred before the damage even occurred.

Article 6 of the European Convention states that the individuals are entitled to judicial proceeding of their civil rights. Firstly, the principles used for the interpretation and application of the Convention are explained and then a number of legal cases have been examined where the question of limitation in relation to Article 6 has been tried.

The analysis, which is critical of Swedish law, questions if the European Convention requirements of the right to judicial proceeding can be met despite the current regulation in the limitation act. The objectives behind statutory limitation are also set against each other and the question if the principle of the first legal factor should be used at all is answered. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kronqvist, Matilda LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, preskription, rättssäkerhet, europakonventionen
language
Swedish
id
8930006
date added to LUP
2018-02-06 11:59:46
date last changed
2018-02-06 11:59:46
@misc{8930006,
 abstract   = {Is it possible to lose something that never existed? It seems so, according to the current legal position in Swedish law.

Legal certainty, the rule of law, entails that the legal system is formally foreseeable and materially respects fundamental human and civil rights and freedoms. This essay discusses if it can be considered to be in compliance with the rule of law if a claim for damages that could not have been alleged has become statue-barred. The focus is indemnity under a special act (frihetsberövandelagen), which gives individuals who suffered damage as a result of certain deprivation of liberty right to indemnity.

The general rule of the limitation act states that claims for damages are barred by limitation ten years after they occurred. The question of when a claim is considered as occurred has been submitted by the legislature to the adjudication process to determine. Today "the principle of the first legal factor" is used to determine when the period of limitation begins. The use of the principle results in that a claim for damages can become statue-barred before the damage even occurred.

Article 6 of the European Convention states that the individuals are entitled to judicial proceeding of their civil rights. Firstly, the principles used for the interpretation and application of the Convention are explained and then a number of legal cases have been examined where the question of limitation in relation to Article 6 has been tried.

The analysis, which is critical of Swedish law, questions if the European Convention requirements of the right to judicial proceeding can be met despite the current regulation in the limitation act. The objectives behind statutory limitation are also set against each other and the question if the principle of the first legal factor should be used at all is answered.},
 author    = {Kronqvist, Matilda},
 keyword   = {civilrätt,preskription,rättssäkerhet,europakonventionen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att förlora något som aldrig funnits - om preskription av ersättning vid frihetsberövande},
 year     = {2017},
}