Advanced

Straffansvar för annans självmord? - En straffteoretisk granskning av det svenska rättsväsendets syn på självmord och uppmuntran till självmord

Najafi Nassab, Cornelia LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar främst till att utreda hur svensk straffrätt betraktar situationen där en person verbalt förmår annan att begå självmord och om någon skulle kunna bli ansvarig för annans självmord. Det mer övergripande syftet är att undersöka lagstiftarens ambitioner kring vad som bör kriminaliseras och varför självmord knappt behandlas i rättskälleläran och inom rättsväsendet.

Självmord eller försök till självmord utgör idag inte ett brott enligt svensk lag. Det innebär att medverkansansvar till självmord heller inte kan aktualiseras, då det kräver medverkan till en otillåten gärning. Trots cirka 1500 självmord per år vidtar rättsväsendet inga åtgärder och ingen har någonsin blivit straffrättsligt ansvarig för annans självmord.... (More)
Denna uppsats syftar främst till att utreda hur svensk straffrätt betraktar situationen där en person verbalt förmår annan att begå självmord och om någon skulle kunna bli ansvarig för annans självmord. Det mer övergripande syftet är att undersöka lagstiftarens ambitioner kring vad som bör kriminaliseras och varför självmord knappt behandlas i rättskälleläran och inom rättsväsendet.

Självmord eller försök till självmord utgör idag inte ett brott enligt svensk lag. Det innebär att medverkansansvar till självmord heller inte kan aktualiseras, då det kräver medverkan till en otillåten gärning. Trots cirka 1500 självmord per år vidtar rättsväsendet inga åtgärder och ingen har någonsin blivit straffrättsligt ansvarig för annans självmord. Anledningen till detta skulle kunna vara okunskap, skam och myter om de psykiska sjukdomar som i 90-95 % av fallen ligger bakom självmord. Genom utreda var denna psykiska ohälsa härstammar från skulle en person som genom psykiskt våld gett upphov till ohälsan teoretiskt sett kunna lastas med ansvar för självmordet. Hur en fällande dom skulle kunna utdömas i praktiken är desto mer oklart då det för exempelvis misshandelsbrott krävs att ett samband mellan det psykiska våldet och den psykiska ohälsan kan bevisas till den mån att det anses vara ställt utom rimligt tvivel. Har den psykiska ohälsan gett upphov till självmord måste man kunna visa på ytterligare ett samband mellan våldet och dödsfallet.

Mordansvar eller ansvar för vållande till annans död kräver att den avlidna har begått ett ouppsåtligt självmord och att den utomstående använt den avlida som ett redskap för att personen ska dö. Ansvar för olaga tvång kräver vidare att det psykiska våldet gett upphov till självmord men att den avlidna innan dödsfallet inte lidit av någon psykisk sjukdom.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns ett antal brott som, i alla fall teoretiskt, kan bli tillämpbara då en person uppmuntrar annan att begå självmord. Inte ofta torde dock beviskravet kunna uppfyllas och ansvar i praktiken blir därav svårligen aktuellt. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is primarily to examine how the Swedish criminal law considers the situation where a person persuades another to kill oneself. Furthermore, the essay aims more generally to investigate the legislator ́s ambition about what actions that should be criminalized and why suicide barely is treated in the judicial.

Today, suicide or attempted suicide does not constitute a crime according to Swedish law. Therefore, responsibility for complicity toanother’s suicide can’t be actualized, since it requires assistance to an illegal action. Despite about 1500 suicides a year, the judiciary takes no action and no one has ever been burdened with criminal liability for another's suicide. Ignorance, shame and myths about the... (More)
The purpose of this essay is primarily to examine how the Swedish criminal law considers the situation where a person persuades another to kill oneself. Furthermore, the essay aims more generally to investigate the legislator ́s ambition about what actions that should be criminalized and why suicide barely is treated in the judicial.

Today, suicide or attempted suicide does not constitute a crime according to Swedish law. Therefore, responsibility for complicity toanother’s suicide can’t be actualized, since it requires assistance to an illegal action. Despite about 1500 suicides a year, the judiciary takes no action and no one has ever been burdened with criminal liability for another's suicide. Ignorance, shame and myths about the mental illnesses that in 90-95 % of the cases causes suicide could be the reason for this. By investigating where the mental illness is derived from, a person who through psychological violence gave rise to the mental ill health could theoretically be charged with criminal responsibility for the suicide. It is unclear how a conviction could be expelled practically, since liability for example assault requires that one can prove a causality between the psychological violence and the mental illness to the extent that it is put beyond reasonable doubt. If the mental illness causes suicide, one has to prove a further causality between the violence and the death.

Criminal responsibility for murder or for involuntary manslaughter requires that the decedent committed an unintentional suicide and that the encouraging person have used the deceased as a tool in order for the person to die. Responsibility for unlawful compulsion also requires that psychological violence causes suicide and that the deceased before its death didn’t suffer from any mental illness.

Conclusively it can be noted that there are a number of different crimes that, at least theoretically, may become applicable when a person encourages another to commit suicide. Although, the proof would probably not often live up to the evidentiary requirement and criminal liability would hardly be actualized in practice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Najafi Nassab, Cornelia LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Självmord
language
Swedish
id
8930020
date added to LUP
2018-02-06 11:59:08
date last changed
2018-02-06 11:59:12
@misc{8930020,
 abstract   = {The purpose of this essay is primarily to examine how the Swedish criminal law considers the situation where a person persuades another to kill oneself. Furthermore, the essay aims more generally to investigate the legislator ́s ambition about what actions that should be criminalized and why suicide barely is treated in the judicial.

Today, suicide or attempted suicide does not constitute a crime according to Swedish law. Therefore, responsibility for complicity toanother’s suicide can’t be actualized, since it requires assistance to an illegal action. Despite about 1500 suicides a year, the judiciary takes no action and no one has ever been burdened with criminal liability for another's suicide. Ignorance, shame and myths about the mental illnesses that in 90-95 % of the cases causes suicide could be the reason for this. By investigating where the mental illness is derived from, a person who through psychological violence gave rise to the mental ill health could theoretically be charged with criminal responsibility for the suicide. It is unclear how a conviction could be expelled practically, since liability for example assault requires that one can prove a causality between the psychological violence and the mental illness to the extent that it is put beyond reasonable doubt. If the mental illness causes suicide, one has to prove a further causality between the violence and the death.

Criminal responsibility for murder or for involuntary manslaughter requires that the decedent committed an unintentional suicide and that the encouraging person have used the deceased as a tool in order for the person to die. Responsibility for unlawful compulsion also requires that psychological violence causes suicide and that the deceased before its death didn’t suffer from any mental illness.

Conclusively it can be noted that there are a number of different crimes that, at least theoretically, may become applicable when a person encourages another to commit suicide. Although, the proof would probably not often live up to the evidentiary requirement and criminal liability would hardly be actualized in practice.},
 author    = {Najafi Nassab, Cornelia},
 keyword   = {Straffrätt,Självmord},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Straffansvar för annans självmord? - En straffteoretisk granskning av det svenska rättsväsendets syn på självmord och uppmuntran till självmord},
 year     = {2017},
}