Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vem betalar för konsekvenserna av ny teknologi? - En studie av produktansvar för självkörande bilar

Holmdahl, Daniel LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Idag finns det krav om trafikförsäkring för motorfordon i Sverige, för att garantera skälig ersättning till de drabbade. Försäkringsbolagen har dock en rätt att föra regresstalan mot den som vållade olycksfallet. Ifall olyckan orsakas av ett felfungerande fordon så kan regresstalan riktas mot fordonets tillverkare med stöd av PAL.

Självkörande fordon kan dock komplicera tillämpningen av PAL på två grunder som båda baseras på fordonets oförutsebarhet. Dels kan det vara komplicerat och oskäligt att konstatera en säkerhetsbrist hos en produkt som idag saknar teknologiskt motstycke och som har ett så brett användningsområde. Dels kan självkörande artificiellt intelligenta bilar agera på ett sätt som deras tillverkare inte kunde förutse. I... (More)
Idag finns det krav om trafikförsäkring för motorfordon i Sverige, för att garantera skälig ersättning till de drabbade. Försäkringsbolagen har dock en rätt att föra regresstalan mot den som vållade olycksfallet. Ifall olyckan orsakas av ett felfungerande fordon så kan regresstalan riktas mot fordonets tillverkare med stöd av PAL.

Självkörande fordon kan dock komplicera tillämpningen av PAL på två grunder som båda baseras på fordonets oförutsebarhet. Dels kan det vara komplicerat och oskäligt att konstatera en säkerhetsbrist hos en produkt som idag saknar teknologiskt motstycke och som har ett så brett användningsområde. Dels kan självkörande artificiellt intelligenta bilar agera på ett sätt som deras tillverkare inte kunde förutse. I det senare fallet kan det räknas som en utvecklingsskada och omfattas därmed inte av ansvaret i PAL. Skadekostnaden blir då en extern kostnad som landar hos försäkringsbolaget.

Då externa kostnader inte är önskvärda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så bör de internaliseras i verksamheten de stammar från. Ett sätt att internalisera är genom att tillämpa ett culpaansvar eller rent strikt ansvar mot tillverkaren. Eftersom det är svårt för tillverkaren, p.g.a. självkörande bilars oförutsebarhet, att uppskatta ersättningsanspråken så är detta inte en hållbar lösning. Tillverkarens alternativ är att (1) försöka försäkra sig, (2) öka produktsäkerheten för att minska ersättningsanspråken eller (3) helt avstå från att tillverka produkter med osäkra ersättningsanspråk.

Inget av ovan alternativ är dock hållbara eller önskvärda av följande skäl:
- Det är svårt att försäkra sig mot en okänd risk.
- Om riskerna är oförutsebara så är det svårt att uppskatta nyttan av
ökad säkerhet.
- Självkörande bilar är en önskvärd produkt för samhället i stort.

En liknande problematik har observerats med läkemedel. Det är en önskvärd produkt som kan orsaka oförutsebara externa kostnader. Sättet man har internaliserat skadekostnader av läkemedel i Sverige är genom en frivillig branschförsäkring skapad av läkemedelsbolagen. En liknande lösning kan även användas för självkörande bilar och andra produkter med oförutsebara skaderisker. (Less)
Abstract
In Sweden today, there is a mandatory vehicle insurance, to ensure fair compensation to the injured parties. However, the insurance companies have a right to recourse against the faulty party. If the accident was caused by a faulty vehicle, a claim can be made against the vehicle manufacturer, as stated in the product liability act.

Autonomous vehicles can, however, complicate the use of the product liability act for two reasons that both relate to a lack of foreseeability. First, it can be complicated and unfair to note a defect in an unprecedented state-of- the-art product with such a wide range of possible uses. Second, autonomous artificially intelligent cars can act in a way their manufacturer could not foresee. In case of injury,... (More)
In Sweden today, there is a mandatory vehicle insurance, to ensure fair compensation to the injured parties. However, the insurance companies have a right to recourse against the faulty party. If the accident was caused by a faulty vehicle, a claim can be made against the vehicle manufacturer, as stated in the product liability act.

Autonomous vehicles can, however, complicate the use of the product liability act for two reasons that both relate to a lack of foreseeability. First, it can be complicated and unfair to note a defect in an unprecedented state-of- the-art product with such a wide range of possible uses. Second, autonomous artificially intelligent cars can act in a way their manufacturer could not foresee. In case of injury, the defect can be considered a “development risk”, and consequently fall outside the realm of the product liability act. The damage will stay with the vehicle insurance company as an external cost.

Since external costs are undesirable from a social-economic perspective, they ought to be internalized with the business they originate from. One way to internalize costs is to apply negligence liability or strict liability to the manufacturer. Because it is difficult for the manufacturer, due to the autonomous car’s lack of foreseeability, to estimate the cost of compensation, neither form of liability is a viable solution. The manufacturer’s options are to (1) buy insurance, (2) increase product safety to reduce the number of claims, or to (3) abandon the manufacture of products with unforeseeable compensatory claims.

However, none of the above alternatives are plausible or desirable for these reasons:
- It is difficult to buy insurance against an unknown risk.
- It is difficult to estimate the return on a safer product when the risks
are unknown.
- Autonomous cars are something society at large desires.

A similar issue was observed with regards to pharmaceuticals. Pharmaceuticals are a socially desired product with unforeseeable external costs. In Sweden, the costs were internalized via a collective insurance program created by the pharmaceutical companies. A similar solution could be used for autonomous cars and other products with unforeseeable risks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Holmdahl, Daniel LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
civilrätt, försäkringsrätt, rättsekonomi, skadeståndsrätt, självkörande bilar, artificiell intelligens, AI, produktansvar, produktansvarslag, trafik, utvecklingsskada
language
Swedish
id
8930129
date added to LUP
2018-02-06 11:55:45
date last changed
2018-02-06 11:55:45
@misc{8930129,
 abstract   = {{In Sweden today, there is a mandatory vehicle insurance, to ensure fair compensation to the injured parties. However, the insurance companies have a right to recourse against the faulty party. If the accident was caused by a faulty vehicle, a claim can be made against the vehicle manufacturer, as stated in the product liability act.

Autonomous vehicles can, however, complicate the use of the product liability act for two reasons that both relate to a lack of foreseeability. First, it can be complicated and unfair to note a defect in an unprecedented state-of- the-art product with such a wide range of possible uses. Second, autonomous artificially intelligent cars can act in a way their manufacturer could not foresee. In case of injury, the defect can be considered a “development risk”, and consequently fall outside the realm of the product liability act. The damage will stay with the vehicle insurance company as an external cost.

Since external costs are undesirable from a social-economic perspective, they ought to be internalized with the business they originate from. One way to internalize costs is to apply negligence liability or strict liability to the manufacturer. Because it is difficult for the manufacturer, due to the autonomous car’s lack of foreseeability, to estimate the cost of compensation, neither form of liability is a viable solution. The manufacturer’s options are to (1) buy insurance, (2) increase product safety to reduce the number of claims, or to (3) abandon the manufacture of products with unforeseeable compensatory claims.

However, none of the above alternatives are plausible or desirable for these reasons:
- It is difficult to buy insurance against an unknown risk.
- It is difficult to estimate the return on a safer product when the risks
are unknown.
- Autonomous cars are something society at large desires.

A similar issue was observed with regards to pharmaceuticals. Pharmaceuticals are a socially desired product with unforeseeable external costs. In Sweden, the costs were internalized via a collective insurance program created by the pharmaceutical companies. A similar solution could be used for autonomous cars and other products with unforeseeable risks.}},
 author    = {{Holmdahl, Daniel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Vem betalar för konsekvenserna av ny teknologi? - En studie av produktansvar för självkörande bilar}},
 year     = {{2017}},
}