Advanced

Hedersrelaterat våld och förtryck - En undersökning om fridskränkningsbestämmelserna och behovet av en ny paragraf i BrB

Appelberg, Ebba LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Idag skiljer rättsväsendet inte på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Det finns inget konkret stöd i gällande rätt för att beakta fenomenet heder, utan det går in under allmänna paragrafer och bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB. Syftet med förevarande uppsats har främst varit att ur ett de lege lata-perspektiv utreda om det hedersrelaterade våldet på ett adekvat sätt omfattas av nuvarande lagstiftning om fridskränkning. Vidare har uppsatsen avsett att ur ett de lege ferenda-perspektiv undersöka om hedersvåldet borde särregleras i en egen brottsparagraf. Dagens rättsläge som är relevant för uppsatsens syfte, har presenterats med hjälp av en rättsdogmatisk metod.... (More)
Idag skiljer rättsväsendet inte på mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Det finns inget konkret stöd i gällande rätt för att beakta fenomenet heder, utan det går in under allmänna paragrafer och bestämmelserna om grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning i 4 kap. 4 a § BrB. Syftet med förevarande uppsats har främst varit att ur ett de lege lata-perspektiv utreda om det hedersrelaterade våldet på ett adekvat sätt omfattas av nuvarande lagstiftning om fridskränkning. Vidare har uppsatsen avsett att ur ett de lege ferenda-perspektiv undersöka om hedersvåldet borde särregleras i en egen brottsparagraf. Dagens rättsläge som är relevant för uppsatsens syfte, har presenterats med hjälp av en rättsdogmatisk metod. Hedersbegreppet är politiskt laddat och debatten på området är fortfarande högaktuell. Eftersom det inte finns någon enhetlig definition av begreppet har det inom forskningen vuxit fram olika perspektiv som var för sig erbjuder förklaringar av hedersproblematiken. I uppsatsen har det kulturella perspektivet, könsperspektivet samt det intersektionella perspektivet lyfts fram och förklarats. I analyskapitlet har författaren kommit fram till att hedersvåldet till stor del omfattas av nuvarande lagstiftning gällande grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Det finns däremot en hel del omständigheter som särskiljer de olika våldsformerna, vilket gör det problematiskt att använda samma paragraf. Vidare har uppsatsen resulterat i att en särreglering av hedersproblematiken rent teoretiskt är möjlig och kan bidra till en positiv förändring i samhället, men att lagstiftning ensam inte kan lösa problemet. (Less)
Abstract
Today, the judiciary does not distinguish honor related violence from men’s violence against women. There is no concrete support in existing law to consider the phenomenon of honor. Instead it is covered by general enactments and the provisions of violation of integrity and of violation of a woman’s integrity in The Swedish Penal Code chapter 4 paragraph 4 a. The main purpose with the present essay has been to, from a de lege lata-perspective, investigate whether the honor related violence is adequately covered by todays legislation about violation of integrity. Furthermore, the essay has been designed to, from a de lege ferenda-perspective, examine whether the honor related violence should be specifically regulated in a separate article.... (More)
Today, the judiciary does not distinguish honor related violence from men’s violence against women. There is no concrete support in existing law to consider the phenomenon of honor. Instead it is covered by general enactments and the provisions of violation of integrity and of violation of a woman’s integrity in The Swedish Penal Code chapter 4 paragraph 4 a. The main purpose with the present essay has been to, from a de lege lata-perspective, investigate whether the honor related violence is adequately covered by todays legislation about violation of integrity. Furthermore, the essay has been designed to, from a de lege ferenda-perspective, examine whether the honor related violence should be specifically regulated in a separate article. The legal position of today, that is relevant to the purpose of the essay, has been clarified using a legal dogmatic method. The honor concept is politically charged and the related debate is still up to date. Since there is no consistent definition of honor, there has been a variety of perspectives in the fields of research that each provide explanations of the honorary problem. In the essay, the cultural perspective, the gender perspective and the intersectional perspective have been highlighted and explained. In the analysis chapter, the author has come to the conclusion that the honor related violence is largely covered by current legislation regarding violence of integrity and violation of a woman’s integrity. There are, however, a lot of circumstances that differentiate the different forms of violence, making it problematic to use the same paragraph. Moreover, the essay has resulted in the conclusion that a distinctive rule of honor related violence is theoretically possible and could contribute to a positive change in the Swedish society, but that legislation alone cannot solve the problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Appelberg, Ebba LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, hedersrelaterat våld, fridskränkning
language
Swedish
id
8930161
date added to LUP
2018-02-06 11:54:43
date last changed
2018-02-06 11:54:43
@misc{8930161,
 abstract   = {Today, the judiciary does not distinguish honor related violence from men’s violence against women. There is no concrete support in existing law to consider the phenomenon of honor. Instead it is covered by general enactments and the provisions of violation of integrity and of violation of a woman’s integrity in The Swedish Penal Code chapter 4 paragraph 4 a. The main purpose with the present essay has been to, from a de lege lata-perspective, investigate whether the honor related violence is adequately covered by todays legislation about violation of integrity. Furthermore, the essay has been designed to, from a de lege ferenda-perspective, examine whether the honor related violence should be specifically regulated in a separate article. The legal position of today, that is relevant to the purpose of the essay, has been clarified using a legal dogmatic method. The honor concept is politically charged and the related debate is still up to date. Since there is no consistent definition of honor, there has been a variety of perspectives in the fields of research that each provide explanations of the honorary problem. In the essay, the cultural perspective, the gender perspective and the intersectional perspective have been highlighted and explained. In the analysis chapter, the author has come to the conclusion that the honor related violence is largely covered by current legislation regarding violence of integrity and violation of a woman’s integrity. There are, however, a lot of circumstances that differentiate the different forms of violence, making it problematic to use the same paragraph. Moreover, the essay has resulted in the conclusion that a distinctive rule of honor related violence is theoretically possible and could contribute to a positive change in the Swedish society, but that legislation alone cannot solve the problem.},
 author    = {Appelberg, Ebba},
 keyword   = {Straffrätt,hedersrelaterat våld,fridskränkning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hedersrelaterat våld och förtryck - En undersökning om fridskränkningsbestämmelserna och behovet av en ny paragraf i BrB},
 year     = {2017},
}