Advanced

Effektiv kontroll och nya krig - en tvärvetenskaplig analys av den internationella sedvanerätten på statsansvarsområdet

Af Klercker, Max LU (2017) LAGF03 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. Denna uppsats behandlar två olika lösningar på statsansvarsområdet om staters ansvar för icke-statliga aktörer som lagts fram av International Court of Justice (ICJ) och International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia (ICTY). I Nicaraguafallet utvidgade ICJ statsansvarets tidigare funktion och staters ansvar över icke-statliga aktörers ageranden genom införandet av två kontrolltest. Det första strict control-testet likställer juridiskt den... (More)
Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. Denna uppsats behandlar två olika lösningar på statsansvarsområdet om staters ansvar för icke-statliga aktörer som lagts fram av International Court of Justice (ICJ) och International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia (ICTY). I Nicaraguafallet utvidgade ICJ statsansvarets tidigare funktion och staters ansvar över icke-statliga aktörers ageranden genom införandet av två kontrolltest. Det första strict control-testet likställer juridiskt den icke-statliga aktören med ett statligt organ och det subsidiära effective control-testet gör staten ansvarig för aktörens specifika folkrättsstridiga handlingar. Det handlar alltså om kontroll över aktören eller dess handlingar. Genom sitt avgörande i Tadićfallet skapade ICTY en spricka i den juridiska diskursen då överklagandekammaren kritiserade ICJ:s test och sänkte tröskeln för kontroll genom skapandet av overall control-testet.

Uppsatsen har förutom ett rättsutredande syfte ett tvärvetenskapligt syfte och en teori från freds- och konfliktvetenskapens område kommer att belysas. Teorin bygger på idén om att krigens form och hur de utspelar sig har förändrats från de storskaliga mellanstatliga konflikterna som folkrätten modellerats för att reglera. De nya krigen är asymmetriska och lågintensiva och utkämpas i större utsträckning med inblandning av icke-statliga aktörer.

Debatten om vilken kontrollnivå som ska krävas har skapat en diskurs med tydligt motstående argument. Med en avsaknad av bindande folkrättsliga källor att se till är rättsläget komplicerat och oklart. Ses rättsläget ur ett de lege ferenda-perspektiv där nya teorier om krig och dess aktörer belyses finns det enligt mig dock en anledning att ifrågasätta den konservativa bilden av rättsutvecklingen som presenteras av ICJ-testens anhängare. (Less)
Popular Abstract
The rules of state responsibility are important for making states liable for their breaches of international law. Over the last decades a judicial debate has emerged regarding the responsibility of states for non-state actors acting on the direction or control of states. This thesis examines two different solutions for the attribution to states of conduct by non-state actors proposed by the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia (ICTY). Through creating two different tests of attribution the ICJ broadened the scope of state responsibility over non-state actors in its 1986 judgment in the Nicaragua case. The first, strict control test, equates non-state actors with state organs... (More)
The rules of state responsibility are important for making states liable for their breaches of international law. Over the last decades a judicial debate has emerged regarding the responsibility of states for non-state actors acting on the direction or control of states. This thesis examines two different solutions for the attribution to states of conduct by non-state actors proposed by the International Court of Justice (ICJ) and the International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia (ICTY). Through creating two different tests of attribution the ICJ broadened the scope of state responsibility over non-state actors in its 1986 judgment in the Nicaragua case. The first, strict control test, equates non-state actors with state organs under internal law while the subsidiary, effective control test, creates a state responsibility for specific actions by non-state actors. Control over the actor as a whole or over the specific breaches. The ICTY Appeals Chamber created a conflict in international law that split the scholarly community when, in its Tadić judgment, in critique of the Nicaragua-tests created the overall control test which lowered the threshold of necessary control needed for attribution.

This thesis also has a inter-disciplinary purpose presenting a theory deriving from the field of peace and conflict studies. This theory states that the concept of war is changing. War no longer occur in big clashes between armies of sovereign nations. The new wars are asymmetrical, with lower intensity and contains a larger involvement of non-state actors.

The required level of control created a discourse with profoundly different views. The lack of binding treaties on the law of state responsibility and a divided discourse makes the established law hard to define. With a de lege ferenda scope and taking the inter-disciplinary theories of war and non-state actors into account it is relevant to question the conservative notion taken by the defenders of the ICJ tests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Af Klercker, Max LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
folkrätt, statsansvar, hänförbarhet, ARSIWA, ICTY, ICJ, effektiv kontroll, freds- och konfliktvetenskap, nya krig, Kaldor, Nicaragua, Tadic
language
Swedish
id
8930211
date added to LUP
2018-02-06 11:53:08
date last changed
2018-02-06 11:53:08
@misc{8930211,
 abstract   = {Statsansvar är på folkrättens område en viktig pusselbit för att kunna hålla stater ansvariga för folkrättskränkningar. De senaste decennierna har en diskussion skapats om folkrättsligt ansvar för en stat när icke-statliga aktörer agerar på staters uppmaning eller under statens kontroll. Denna uppsats behandlar två olika lösningar på statsansvarsområdet om staters ansvar för icke-statliga aktörer som lagts fram av International Court of Justice (ICJ) och International Criminal Tribunal of the Former Yugoslavia (ICTY). I Nicaraguafallet utvidgade ICJ statsansvarets tidigare funktion och staters ansvar över icke-statliga aktörers ageranden genom införandet av två kontrolltest. Det första strict control-testet likställer juridiskt den icke-statliga aktören med ett statligt organ och det subsidiära effective control-testet gör staten ansvarig för aktörens specifika folkrättsstridiga handlingar. Det handlar alltså om kontroll över aktören eller dess handlingar. Genom sitt avgörande i Tadićfallet skapade ICTY en spricka i den juridiska diskursen då överklagandekammaren kritiserade ICJ:s test och sänkte tröskeln för kontroll genom skapandet av overall control-testet.

Uppsatsen har förutom ett rättsutredande syfte ett tvärvetenskapligt syfte och en teori från freds- och konfliktvetenskapens område kommer att belysas. Teorin bygger på idén om att krigens form och hur de utspelar sig har förändrats från de storskaliga mellanstatliga konflikterna som folkrätten modellerats för att reglera. De nya krigen är asymmetriska och lågintensiva och utkämpas i större utsträckning med inblandning av icke-statliga aktörer. 

Debatten om vilken kontrollnivå som ska krävas har skapat en diskurs med tydligt motstående argument. Med en avsaknad av bindande folkrättsliga källor att se till är rättsläget komplicerat och oklart. Ses rättsläget ur ett de lege ferenda-perspektiv där nya teorier om krig och dess aktörer belyses finns det enligt mig dock en anledning att ifrågasätta den konservativa bilden av rättsutvecklingen som presenteras av ICJ-testens anhängare.},
 author    = {Af Klercker, Max},
 keyword   = {folkrätt,statsansvar,hänförbarhet,ARSIWA,ICTY,ICJ,effektiv kontroll,freds- och konfliktvetenskap,nya krig,Kaldor,Nicaragua,Tadic},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv kontroll och nya krig - en tvärvetenskaplig analys av den internationella sedvanerätten på statsansvarsområdet},
 year     = {2017},
}