Advanced

Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa

Laxén, Iara LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. I uppsatsen har en rättsdogmatisk och en diskursanalytisk metod använts. Intervjuer görs med tjänstemän på socialnämnder och domar har studerats. Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv och principen om barnets bästa har applicerats.

I svensk rätt föreligger varken en presumtion för eller emot gemensam vårdnad utan det ska avgöras i varje specifikt fall. Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna ett ansvar för... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur synen på en lämplig förälder och föräldrarnas kön framställs och påverkar vid vårdnadstvister samt hur det står i relation till principen om barnets bästa. Det har gjorts genom att analysera, undersöka och diskutera hur föräldrarna beskrivits av socialnämnder och i domar. I uppsatsen har en rättsdogmatisk och en diskursanalytisk metod använts. Intervjuer görs med tjänstemän på socialnämnder och domar har studerats. Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv och principen om barnets bästa har applicerats.

I svensk rätt föreligger varken en presumtion för eller emot gemensam vårdnad utan det ska avgöras i varje specifikt fall. Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna ett ansvar för barnet och dess angelägenheter. Om en förälder har ensam vårdnad åligger det ansvaret den vårdnadshavaren ensam. Om ingendera föräldern är lämplig att ta hand om barnet kan en särskilt förordnad vårdnadshavare åläggas av rätten att vårda barnet. Barnets bästa ska genomsyra alla beslut som fattas rörande vårdnad, boende och umgänge. I barnets bästa ska särskilt beaktas risken för att barnet på något vis far illa och att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Vad barnet självt vill ska beaktas, med hänsyn till barnets ålder och mognad. Barn har grundläggande behov av omvårdnad och skydd, att dess integritet respekteras och av båda sina föräldrar. I år, 2017, har det tagits fram en offentlig utredning där det bland annat föreslås att principen om barnets bästa ska utvidgas. Där föreslås exempelvis att föräldrarnas förmåga att sätta barnet framför den egna konflikten särskilt ska beaktas liksom att barnets rätt att uttrycka sina åsikter ska fastställas.

I diskursanalysen hittas att en lämplig förälder ser sitt barn och kan beskriva det. En lämplig förälder har gärna levt jämställt då det underlättar för båda parterna att se barnet och minska antalet konflikter, men ett jämställt föräldraskap är inte nödvändigtvis ett lämpligt sådant. Barn ska hållas utanför föräldrarnas konflikt och en lämplig förälder ser till att det blir så. Att tillgodose barns emotionella behov är viktigt. Att ta ansvar för hemmet och för barnet är viktigt. Det föreligger skillnader mellan hur föräldrarna framställs, men inte så pass stora att det påverkar domsluten. Barnets bästa är ledande. (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine how the issue of a suitable parent and the sex of the parent is described and influences in custody battles and how this relates to the principle of what is best for the child. This has been done by analyzing, examining and discussing how the parents are described by social services and courts. In the essay a classic legal method and a discourse analysis have been used. I have done interviews with civil servants at different social service offices and have studied legal cases. A gender law studies perspective and the principle of what is best for the child have been applied.

There is no presumption for or against joint custody in Swedish law. The question of joint or sole custody should always be... (More)
The purpose of this essay is to examine how the issue of a suitable parent and the sex of the parent is described and influences in custody battles and how this relates to the principle of what is best for the child. This has been done by analyzing, examining and discussing how the parents are described by social services and courts. In the essay a classic legal method and a discourse analysis have been used. I have done interviews with civil servants at different social service offices and have studied legal cases. A gender law studies perspective and the principle of what is best for the child have been applied.

There is no presumption for or against joint custody in Swedish law. The question of joint or sole custody should always be decided in each specific case. With joint custody, the parents have a shared responsibility for the child and its affairs. With sole custody, the responsibility fall on the parent in question. If none of the parents are suitable to take care of the child a court can rule that a specially ordained care giver shall be granted custody. The principle of what is best for the child should be decisive at every decision regarding custody. It should be specially considered if risks exist that are dangerous for the child and that the child has a need to have a close and good relationships with both of its parents. The will of the child should be considered, in relation to the age and maturity of the child. The child needs to be taken care of and protected as well as to have its integrity respected by both of its parents. 2017, the Swedish government has received an official inquiry that suggest that the conception of what is best for the child should be even more central. Two examples are that the ability of the parents to put the child’s interest before their own conflict should specially be considered and that the child has a right to express his or her opinion.

A suitable parent has been found to be someone who see the child, can describe the child and its needs. A suitable parent have preferably been living in an equal household, so that both parents can see the child’s needs and the number of conflicts can reduce, but an equal parenthood is not necessarily a suitable parenthood. Children should be held out of the conflict of the parents and a suitable parent makes sure of that. To satisfy the emotional needs of ones children is important. So is taking responsibility for ones child and home. Differences can be seen in how the parents are described, but they are not so big that it affects the rulings. What is best for the child is guiding. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Laxén, Iara LU
supervisor
organization
alternative title
Mum, dad and then child? - Regarding the image of the parents in relation to the principle of the best of the child
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, barnets bästa, vårdnadsmål, genusrättsvetenskap
language
Swedish
id
8930217
date added to LUP
2018-01-22 13:30:54
date last changed
2018-01-22 13:30:54
@misc{8930217,
 abstract   = {The purpose of this essay is to examine how the issue of a suitable parent and the sex of the parent is described and influences in custody battles and how this relates to the principle of what is best for the child. This has been done by analyzing, examining and discussing how the parents are described by social services and courts. In the essay a classic legal method and a discourse analysis have been used. I have done interviews with civil servants at different social service offices and have studied legal cases. A gender law studies perspective and the principle of what is best for the child have been applied.

There is no presumption for or against joint custody in Swedish law. The question of joint or sole custody should always be decided in each specific case. With joint custody, the parents have a shared responsibility for the child and its affairs. With sole custody, the responsibility fall on the parent in question. If none of the parents are suitable to take care of the child a court can rule that a specially ordained care giver shall be granted custody. The principle of what is best for the child should be decisive at every decision regarding custody. It should be specially considered if risks exist that are dangerous for the child and that the child has a need to have a close and good relationships with both of its parents. The will of the child should be considered, in relation to the age and maturity of the child. The child needs to be taken care of and protected as well as to have its integrity respected by both of its parents. 2017, the Swedish government has received an official inquiry that suggest that the conception of what is best for the child should be even more central. Two examples are that the ability of the parents to put the child’s interest before their own conflict should specially be considered and that the child has a right to express his or her opinion.

A suitable parent has been found to be someone who see the child, can describe the child and its needs. A suitable parent have preferably been living in an equal household, so that both parents can see the child’s needs and the number of conflicts can reduce, but an equal parenthood is not necessarily a suitable parenthood. Children should be held out of the conflict of the parents and a suitable parent makes sure of that. To satisfy the emotional needs of ones children is important. So is taking responsibility for ones child and home. Differences can be seen in how the parents are described, but they are not so big that it affects the rulings. What is best for the child is guiding.},
 author    = {Laxén, Iara},
 keyword   = {familjerätt,barnets bästa,vårdnadsmål,genusrättsvetenskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mamma, pappa - och sedan barn? - Om bilden av föräldrarna i relation till principen om barnets bästa},
 year     = {2017},
}