Advanced

Ett nödvändigt ont - men ondare än nödvändigt? - Nutid och framtid för småskalig vattenkraft i en hållbar värld

Olsson, Hampus LU (2017) JURM02 20172
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om den rättsliga regleringen kring den småskaliga vat-tenkraften i Sverige. Uppsatsen beskriver därför till stor del det svenska re-gelverket kring småskalig vattenkraft, samt miljöskyddet för miljön och ekologin i anslutning till den småskaliga vattenkraften. På EU-rättens om-råde finns ett antal rättsakter som på ett mer eller mindre omfattande sätt berör den småskaliga vattenkraften. Det regelverket beskrivs också.

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera om det är motiverat att ha kvar den småskaliga vattenkraften i nuvarande utförande, eller om en förändring är motiverad. Analysen görs mot bakgrund av en ekologisk och miljömässig hållbar utveckling. Sverige och Europeiska unionens (”EU”) mål och... (More)
Uppsatsen handlar om den rättsliga regleringen kring den småskaliga vat-tenkraften i Sverige. Uppsatsen beskriver därför till stor del det svenska re-gelverket kring småskalig vattenkraft, samt miljöskyddet för miljön och ekologin i anslutning till den småskaliga vattenkraften. På EU-rättens om-råde finns ett antal rättsakter som på ett mer eller mindre omfattande sätt berör den småskaliga vattenkraften. Det regelverket beskrivs också.

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera om det är motiverat att ha kvar den småskaliga vattenkraften i nuvarande utförande, eller om en förändring är motiverad. Analysen görs mot bakgrund av en ekologisk och miljömässig hållbar utveckling. Sverige och Europeiska unionens (”EU”) mål och regelverk kring miljö och hållbar utveckling redogörs därför också för. Även den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan beskrivs, då det krävs grundläggande kunskaper om den för att förstå miljöproblematiken bakom verksamheterna. Även andra än miljörättsliga regelverk berör den småskaliga vattenkraften. Varje vattenkraftverk har en ägare. Ägare har rät-tigheter enligt RF, EKMR och EU-rätten. Uppsatsen problematiserar kring de rättigheterna i förhållande till en eventuell inskränkning eller borttagande av den småskaliga vattenkraften.

Vattenkraften i stort har länge varit debatterad. I flera utredningar har pro-blemen med den berörts. I utredningarna har förslag på hur regelverket kring vattenkraften kan förändras förekommit. Det berörs i förhållande till det senaste lagförslaget. I analysen och slutsatsen redogörs för vad som mot bakgrund av den lagstiftning och de mål som finns, jag anser bör hända med den småskaliga vattenkraften. (Less)
Popular Abstract
The essay is about the legal regulation of small-scale hydropower in Swe-den. The essay therefore largely describes the Swedish regulations for small-scale hydropower, as well as environmental protection in general. In the area of European Union law there are a number of legal acts that deal more or less with small-scale hydroelectric power. The regulations are also described.

The overall purpose of the paper is to analyze whether it is justified to main-tain the small-scale hydropower in current or altered design, in the light of ecological and environmentally sustainable development. Sweden and the European Union's goals and regulations on environment and sustainable development are therefore also explained. The environmental impact... (More)
The essay is about the legal regulation of small-scale hydropower in Swe-den. The essay therefore largely describes the Swedish regulations for small-scale hydropower, as well as environmental protection in general. In the area of European Union law there are a number of legal acts that deal more or less with small-scale hydroelectric power. The regulations are also described.

The overall purpose of the paper is to analyze whether it is justified to main-tain the small-scale hydropower in current or altered design, in the light of ecological and environmentally sustainable development. Sweden and the European Union's goals and regulations on environment and sustainable development are therefore also explained. The environmental impact of small-scale hydropower is described as this requires basic knowledge to understand the environmental problems behind the activities.

Even other than environmental legislation, it affects small-scale hydroelec-tric power. Every business has an owner. Owners have rights under RF, EKMR and EU law. The essay problematizes about the rights in relation to small-scale hydropower.

The analysis and conclusion explains what, in view of the legislation and the objectives, should occur with the small-scale hydroelectric power. The hy-dropower in general has long been debated and several investigations have touched on the problem as well as suggested what will happen to it. It is concerned with the latest bill. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Hampus LU
supervisor
organization
alternative title
Small-scale hydropower in a sustainable environment
course
JURM02 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Miljörätt
language
Swedish
id
8930221
date added to LUP
2018-01-25 08:42:18
date last changed
2018-01-25 08:42:18
@misc{8930221,
 abstract   = {Uppsatsen handlar om den rättsliga regleringen kring den småskaliga vat-tenkraften i Sverige. Uppsatsen beskriver därför till stor del det svenska re-gelverket kring småskalig vattenkraft, samt miljöskyddet för miljön och ekologin i anslutning till den småskaliga vattenkraften. På EU-rättens om-råde finns ett antal rättsakter som på ett mer eller mindre omfattande sätt berör den småskaliga vattenkraften. Det regelverket beskrivs också.

Det övergripande syftet med uppsatsen är att analysera om det är motiverat att ha kvar den småskaliga vattenkraften i nuvarande utförande, eller om en förändring är motiverad. Analysen görs mot bakgrund av en ekologisk och miljömässig hållbar utveckling. Sverige och Europeiska unionens (”EU”) mål och regelverk kring miljö och hållbar utveckling redogörs därför också för. Även den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan beskrivs, då det krävs grundläggande kunskaper om den för att förstå miljöproblematiken bakom verksamheterna. Även andra än miljörättsliga regelverk berör den småskaliga vattenkraften. Varje vattenkraftverk har en ägare. Ägare har rät-tigheter enligt RF, EKMR och EU-rätten. Uppsatsen problematiserar kring de rättigheterna i förhållande till en eventuell inskränkning eller borttagande av den småskaliga vattenkraften.

Vattenkraften i stort har länge varit debatterad. I flera utredningar har pro-blemen med den berörts. I utredningarna har förslag på hur regelverket kring vattenkraften kan förändras förekommit. Det berörs i förhållande till det senaste lagförslaget. I analysen och slutsatsen redogörs för vad som mot bakgrund av den lagstiftning och de mål som finns, jag anser bör hända med den småskaliga vattenkraften.},
 author    = {Olsson, Hampus},
 keyword   = {Miljörätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ett nödvändigt ont - men ondare än nödvändigt? - Nutid och framtid för småskalig vattenkraft i en hållbar värld},
 year     = {2017},
}